Exit 2
Exit2-logo

Wat zegt de lectuur over 1914?

Ontwaakt! 22 mei 1973,  blz.8

De nauwkeurige voorspellingen van Jezus aangaande onze tijd

Van alle mannen die door God zijn gebruikt om te profeteren, is Jezus de markantste. Op grond van zijn woorden, tezamen met die van Daniël en Johannes,
hebben Jehovah's Getuigen tientallen jaren van tevoren* naar 1914 verwezen als het jaar dat het begin zou kenmerken van "het besluit van het samenstel van dingen".

Let op het sterretje in de tekst, deze verwijst naar de voetnoot, waar staat:

* Zie bijvoorbeeld de Bible Examinar, Deel XXI, No.1, oktober 1876 de bladzijden 27,28

Wie van u heeft ooit gecontroleerd wat er in dat tijdschrift stond?
En als u dat al zou willen, waar haalt u een exemplaar vandaan?
Bovendien, als het genootschap dit schrijft is het toch waar?

Dit is wat er op die pagina's over de vooruitzichten van 1914 gezegd werd:  [bron PDF bestand]

Bible Examinar, oktober 1876 blz.27 rechter kolom 2e paragraaf

"Als drie-en een halve tijd gelijk is aan 1260 jaren, dan zouden zeven tijden twee keer zoveel zijn, oftewel 2520 jaren.  Aan het begin van onze Christelijke tijdrekening zouden er 606 jaren van die tijd verstreken zijn (70 jaar gevangenschap, en 536 vanaf Cyrus tot Christus) hetgeen, afgetrokken van 2520, laat zien dat de zeven tijden zullen eindigen in A.D. 1914; wanneer Jeruzalem voor altijd bevrijd zal zijn en de Jood over zijn Bevrijder zal zeggen, "Zie, dit is onze God, we hebben op Hem gewacht en Hij zal ons redden." Wanneer heidense regeringen aan stukken geslagen zullen zijn; wanneer God al zijn woede over de natiën zal hebben uitgegoten, en zij hem erkennen, Koning der Koningen en Heer der Heren."

Staat hier dat 1914 het begin zou kenmerken van "het besluit van het samenstel van dingen"?
 
Neen, want dat was niet wat Russell leerde.
Zoals u kunt zien leerde hij dat uiterlijk in 1914 het aardse Jeruzalem bevrijd zou zijn en dat Gods woede over de natiën zou zijn uitgegoten.  De heidense regeringen zouden in stukken geslagen zijn, en dat allemaal uiterlijk in 1914.
1914 was niet het begin, maar het einde van alle ellende -- Armageddon zou achter de rug zijn.

Ook blz 28 wordt aangehaald, waar staat:

"Als de tijden der heidenen eindigen in 1914, (en er zijn vele andere en nog duidelijker bewijzen die op die zelfde tijd wijzen) en ons wordt verteld dat het met woede uitgegoten zal worden; een tijd van moeilijkheden zoals nooit geweest is, noch ooit zal komen; een dag van wraak, etc., hoe lang daarvóór zal de kerk ontsnappen?  zoals Jezus zegt, "zie erop toe dat gij waardig gerekend mag worden te ontsnappen aan de dingen die over de wereld komen."
Broeders, het door Jezus
opnemen van zijn Bruid, is kennelijk één van de eerste daden in het oordeel; want het oordeel moet beginnen bij het huis van God."

Nadat hier dus nogmaals gewezen wordt op een verdrukking voor 1914 zoals die er nooit tevoren geweest is, en ook nooit meer komen zal (u beter bekent als "de Grote Verdrukking") wordt er vervolgens geleerd dat vóór die tijd de Bruid van Christus naar de hemel zou gaan, zodat ze konden ontsnappen aan de wraak van God.
De 144.000 zouden dus compleet zijn en in de hemel opgenomen vóór het einde van 1914.

(dit is overigens alles wat er i.v.m. het jaar 1914 op deze 2 bladzijden te vinden is)

Waarom heeft het Wachttorengenootschap dit soort methoden nodig om ons te doen geloven dat ze tientallen jaren van tevoren naar 1914 hebben verwezen als het begin van "het besluit van het samenstel van dingen"?  -- zoals Ontwaakt! letterlijk zei.

De feiten tonen aan dat niets van alles dat ze hebben voorspeld is uitgekomen.
Slechts door achteraf de betekenis van 1914 aan te passen hebben ze dat jaartal weten te handhaven. Een jaartal waar de hele verdere leer van het genootschap op gebaseerd is.

Zoals de boven aangehaalde Wachttoren van 15 februari 2004 zei:

"Van welke methoden [maakt het genootschap?] gebruik om hun doel te bereiken?
Vaak nemen ze hun toevlucht tot verdraaiingen, halve waarheden en aperte leugens... Zulke boosaardige tegenstanders zouden onwaarheden vertellen met de bedoeling anderen te bedriegen."


Het genootschap leerde dat 1914 het einde zou zijn van "het besluit van het samenstel van dingen" (ook wel "de tijd van het einde" genoemd -- welke volgens het genootschap al in 1799 was begonnen).

Omdat deze voorspelling niet uitkwam is dit vele jaren na 1914 veranderd in het begin van "het besluit van het samenstel van dingen".
Dit is waar het genootschap vol trots naar verwijst.

-- Dat er naar 1914 werd verwezen is op zich waar -- maar wel een halve waarheid.

-- Dat er werd gezegd dat de tijden der heidenen zouden eindigen in 1914 is waar -- maar wel een
   verdraaiing van de feiten. (men bedoelde toen de letterlijke vernietiging der natiën in 1914)

-- Dat er decenia van tevoren naar 1914 werd verwezen als het begin van
   "het besluit van het samenstel van dingen" -- is een aperte leugen.
Nog een voorbeeld hoe De Wachttoren haar lezers op het verkeerde been zet:

In de uitgave van 1 juli 1984, blz.5, staat het artikel:  ---- 1914---- een gekenmerkt jaar - waarom?

WT 1 juli 1984     Klik op de afbeelding voor een leesbare versie.

     U leest daar:  
     "Toen het nieuws over de oorlog Mary bereikte, dacht zij:
     'Het is uitgekomen!  Wat de Bijbelonderzoekers zeiden, is precies
      uitgekomen ....'"

      Als bewijs staat er een afbeelding bij van de zondagsbijlage van
      The World, een krant uit New York.
      De kop zegt [vertaald]:  

                            Einde van alle koninkrijken in 1914
                       25 jarige profetie van "Millennial Dawners"

Dat is inderdaad wat de Millennial Dawners - zoals de volgelingen van Russell ook werden genoemd - 25 jaar lang hadden voorspelt. 
Ze voorspelden het einde van alle koninkrijken vóór het einde van 1914.

Die profetie kwam niet uit. De koninkrijken bestaan tot op de dag van vandaag.
Later werd de profetie afgezwakt tot "1914 was een gekenmerkt jaar".
Zie ook het bijschrift naast de afbeelding.

Nooit was door Russell gewezen op 1914 als het begin van de tijd van het einde.

Omdat in 1914 niet gebeurde wat zo lang was voorspeld, werden de voorspelde zaken verplaatst van het zichtbare naar het onzichtbare rijk, de hemel.

Jezus was nu niet in 1874 - zoals Russell leerde - maar in 1914 op de troon gaan zitten.
De koninkrijken waren nu niet letterlijk aan hun einde gekomen, maar aan hun tijd van regeren zonder inmenging van God was een einde gekomen. God had nu een koninkrijk opgericht.
Dit alles natuurlijk onzichtbaar in de hemel.
En ja...., dat kunt u alleen zien met "ogen des geloofs".


-  U moet de woorden vertrouwen van een organisatie die het nog nooit bij het juiste eind had.

-  U moet de woorden vertrouwen van een profeet die beweert dat "Het einde nabij is".

-  U moet niet de woorden van Jezus vertrouwen, toen hij sprak over mensen die in zijn naam zouden
   zeggen dat 'het einde nabij was', en waarschuwde:  "Gaat hen niet achterna!"  (Lukas 21:8)

-  U moet wel geloven dat uw God Jehovah zijn volk leidt d.m.v. dwaling, keer op keer nieuw licht
   gevend op zaken die u eerder al als nieuw licht had geaccepteerd - het vorige nieuwe licht
   corrigerend.

U bent inmiddels gewend aan het feit dat nieuw licht van deze profeet slechts een beperkte houdbaarheidsdatum heeft.

Is dat wat u verwacht van de God van waarheid? 
Van de God bij wie er "geen verandering is van het keren van de schaduw"? (Jak.1:17)
De God van licht, waarvan Jezus zei (volgens Johannes) dat er in eendracht met hem in het geheel geen duisternis was? (1 Joh.1:5)

Als licht van een profeet achteraf duisternis blijkt te zijn, was die profeet dan "in eendracht" met God?
Of waren het woorden die God hem niet geboden had te spreken?

"Maar de profeet die zich aanmatigt in mijn naam een woord te spreken dat ik hem niet geboden heb te spreken......die profeet moet sterven."

                                                                                                                       Deuteronomium 18:22


Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Werd 1914 decenia tevoren voorspeOW-22-05-1973ld?

Wel volgens de lectuur
van het genootschap.

Er wordt zelfs verwezen
naar lectuur uit die tijd.

Hoe eerlijk is het
Wachttorengenootschap

over haar verleden?


De Wachttoren 15 februari 2004 blz. 17     "Pas op voor misleiding door afvalligen"

"Van welke methoden maken afvalligen gebruik om hun doel te bereiken?
Vaak nemen ze hun toevlucht tot verdraaiingen, halve waarheden en aperte leugens....
Zulke boosaardige tegenstanders zouden onwaarheden vertellen met de bedoeling anderen te bedriegen."
                                       Lees met dit in gedachten het onderstaande