Gods Naam JEHOVAH

 • De juiste uitspraak van het Tetragrammaton   ה ו ה י   ( J H W H ) is onbekend.
 • Waarom heeft God niet meer moeite gedaan om de juiste uitspraak van Zijn naam te behouden?
 • Als Hij dat wél heeft gedaan, waarom is Zijn poging dan mislukt?
 • Als de Joden die naam te heilig vonden om uit te spreken, waarom heeft God hen daar nooit op aangesproken?
 • Vond Hij die naam niet van belang?
   
 • God maakte zich aan Mozes bekend in Exodus 3:14

  Hierop zei God tot Mozes: „IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN WAT IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN.”
  En hij voegde eraan toe: „Dit dient gij tot de zonen van Israël te zeggen:
  ’IK ZAL BEWIJZEN TE ZIJN heeft mij tot U gezonden.’”
   
 • Wat zou Hij bewijzen te zijn?
Enkele feiten:
 • De naam JHWH komt ruim 6800 keer voor in de Hebreeuwse Geschriften.
 • De naam komt geen enkele keer voor in de Griekse Geschriften, behalve 4x in Openbaring 19:1, 3, 4, 6 als deel van de roep: Hallelujah -- jah, naar men aanneemt een verkorte vorm van Jahweh.
 • Er zijn naar schatting 5000 vroege afschriften gevonden van de Griekse Geschriften. (Inzicht deel 1 blz 932)
 • In geen enkel afschrift staat een vermelding van die naam.
  (Inzicht deel 1 blz 1218 – links midden, waar tevens opgemerkt wordt dat dit zeer merkwaardig gevonden kan worden )
 • Ook de Griekse basistekst voor de NW vertaling bevat geen enkele tekst met die naam.
Vraag uzelf af:
 • Vanwaar het indrukwekkende verschil tussen OT en NT wat die naam betreft?
   
 • Als de verkorte naam JHWH tot Mozes werd gesproken, dan wist Mozes dus de juiste uitspraak.
  Vervolgens is die naam verdwenen uit het spraakgebruik.
 • Waarom heeft God daar niets aan gedaan?
 • Waarom stuurde Hij geen enkele profeet om dat recht te zetten?
 • Of vond God die naam JHWH inderdaad te heilig om uit te spreken door mensen?
 • Als dat zo is, waarom zou God daar dan NU WEL zijn goedkeuring aan geven?
 • Of was het gewoon niet Zijn bedoeling dat die naam gebruikt zou worden?
 • Als Jezus die naam kende, waarom heeft hij het gebruik van die naam dan niet hersteld?
 • Als hij dat wél heeft gedaan, waarom staat zoiets belangrijks dan niet in het NT, aangezien alles wat hij leerde staat opgetekend en moest worden doorgegeven in het maken van discipelen?
   
 • Als Jezus die naam wel gebruikte, dan moeten er zéér veel mensen de juiste uitspraak gehoord hebben.
  Als Jezus die naam gebruikte dan hebben de apostelen de juiste uitspraak van die naam gekend en gezien de uitgebreide zendingsreizen die werden gemaakt moeten nóg meer mensen die naam hebben gehoord.
   
 • Waarom bestaat er dan geen enkel geschrift met de juiste uitspraak van die naam?
 • Als het de bedoeling was dat er een volk zou komen dat zijn naam draagt, moest die naam dan niet juist bewaard blijven?
 • Waarom laat God ons in het duister voor wat betreft de uitspraak van die naam?
   
 • Als het er niet om gaat hóe hij uitgesproken wordt, maar dát hij uitgesproken wordt, waarom dan geen enkele vermelding in het NT, zelfs niet met JHWH?
   
 • Waarom zei Jezus altijd ‘Vader’ of  ‘God’ of  ‘Hemelse Vader’, maar nooit Jehovah, Jahweh of JHWH ?
 • Waarom leerde Jezus zelfs in het modelgebed te zeggen: "Onze Vader...." en niet  “Vader Jehovah” ???  (in geen enkel gebed gebruikte Jezus die naam)
   
 • Waarom kon zelfs de NW vertaling in zeven bijbelboeken van de Griekse Geschriften geen enkele tekst vinden waar mogelijk die naam hoort te staan, en ontbreken ze dan ook  volledig in die boeken in de NW vertaling?
  ( Filippenzen, 1 Timótheüs, Titus, Filémon en alle 3 brieven van Johannes )

Wat zijn enkele verklaringen en feiten?

Er wordt geargumenteerd dat de naam wél honderden keren in de oorspronkelijke
Griekse Geschriften heeft gestaan maar dat die er in latere eeuwen (toen de afval begon) uit zijn verwijderd.

Op grond hiervan heeft de NW vertaling op 237 plaatsen in de Griekse Geschriften de naam Jehovah ingevoegd.

Aangezien in de oude geschriften nergens die naam voorkomt, is het invoegen van die naam op iedere plaats geheel gedaan naar het oordeel van de vertalers.
(zie de The Kingdom Interlinear Translation van het genootschap bij iedere plaats waar die naam is ingevoegd)

Probleem:

Die stelling kan niet gecontroleerd worden, aangezien de oorspronkelijke geschriften niet meer bestaan.
Het tegendeel kan echter wel worden aangetoond.

Vreemd genoeg komt de naam in latere afschriften wél voor, het zijn juist de oudste geschriften -- die uit de 2e en 3e eeuw GT --  waar de naam niet in voorkomt.

Uit die tijd zijn ook afschriften gevonden van de Septuaginta vertaling.
Dit is een vertaling van de Hebreeuwse Geschriften in het Grieks en werden vertaald  rond de 3e eeuw vGT.

Daar staat wél de naam in geschreven als JHWH.
Voor alle duidelijkheid, dit betreft dus de Hebreeuwse Geschriften (het OT) met de veelvuldig voorkomende naam JHWH, vertaald in het Grieks, waarvan in de 2e en 3e eeuw GT afschriften zijn gemaakt.

Als er sprake is van een complot tegen de naam, waarom dan alleen de naam verwijderen uit het NT?
Als er van een complot sprake was, dan zouden de afschrijvers in de 2e en 3e eeuw GT dus wél de naam verwijderd hebben uit de Griekse Geschriften, maar tegelijkertijd niet uit nieuwe afschriften die ze maakten van de Hebreeuwse Geschriften.

Hetzelfde geldt voor het te heilig zijn van die naam.
Als dat een motivatie geweest kan zijn, waarom dan wel in het NT maar niet in het OT die naam verwijderen?

VRAGEN waar we niet omheen kunnen.

Het genootschap erkend dat zowel het OT als het NT door de eeuwen heen uitstekend bewaard zijn, en zij schrijven dit zelfs toe aan de hand van God, omdat zijn Woord voor ons bewaard moest worden.
 • Waarom is die naam dan wederom verdwenen?
 • Echter, nu niet alleen de uitspraak, maar de gehele naam?


Eén van de oudste afschriften van de Griekse Geschriften is een papyrus codex, genaamd Chester Beatty Papyrus No.2 [P46].
Het bevat delen van Hebreeën, Romeinen, 1 en 2 Korinthiërs, Efeziërs, Galaten, Filippenzen, Kolossenzen en 1 Thessalonicenzen.

De codex is gedateerd rond 200 GT en er zijn zelfs aanwijzingen dat het nog 100 jaar ouder is.
Dit is dus zéér kort na het schrijven van de originele geschriften.
Het is uit de eeuw direct volgend op de dood van de apostelen.

In de codex staat echter geen enkele vermelding van de naam JHWH.

 • Hebben de eerste Christenen de naam opzettelijk weggelaten?
 • Zo ja, hadden ze daar dan reden voor?
 • Of hebben de NT schrijvers die naam nooit gebruikt in hun brieven en evangeliën?
   
 • Eerst wordt dus de uitspraak buiten beschouwing gelaten en nu zelfs de hele naam?
 • Wat wisten of begrepen die eerste Christenen, en wij niet?

HIER MOET EEN REDEN VOOR ZIJN

Overweeg het volgende.

Wat is de betekenis van een naam?

 • Een naam kan een persoonsnaam zijn.
 • Het kan een autoriteit zijn – zoals, “in naam der wet” of “in naam der koningin”.
 • Het kan een reputatie zijn – iemand kan een goede of slechte “naam” hebben.

Een naam heeft pas een betekenis als er een geschiedenis aan zit, een reputatie.
JHWH was een onuitsprekelijke naam en had de betekenis:
Ik zal bewijzen te zijn wat ik zal bewijzen te zijn.
Dat duidde op een reputatie (of naam) die nog opgebouwd moest worden.

Op dat moment had een naam dus geen zin, het zou niets zeggen.
Als God aan Mozes een willekeurige andere naam had gegeven, ipv JHWH, dan was dat ook volkomen nietszeggend geweest, een naam zonder reputatie, zonder inhoud.

Wat zou Hij Bewijzen te Zijn?
Wat zou zijn naam (reputatie, of wie hij als persoon was) blijken te zijn?

In eerste instantie zou blijken dat hij machtig was (bevrijding uit Egypte, Rode Zee etc.)
Verder zouden zijn eigenschappen getoond worden (liefde, macht, wijsheid, recht) door omgang met Israël.

Alles werd gevat in een wetsverbond, een overeenkomst met regels.
Echter, dit wetsverbond was slechts een schaduw van dingen die zouden komen.
Alles wees vooruit naar Jezus, de Messias, en een nieuw verbond.

Alles zou in Jezus vervuld worden (of geopenbaard worden).
In Jezus werd God pas echt geopenbaard.
"Wie mij heeft gezien heeft ook de Vader gezien." zei Jezus.
Wat was het meest in het oog springende dat Jezus over God openbaarde?

Wat heeft God Bewezen te Zijn?

God bewees ONZE VADER te zijn!!!


Jezus gaf zijn leven voor ons.
De reden waarom Adam zijn zoonschap verloren had, werd daarmee weggenomen.
De losprijs was betaald.
Jezus onderwees dat we voortaan geen slaven meer waren, maar zonen.
We werden vrijgemaakt van de wetten en regels waar slaven onder gebukt gingen.

Vanaf dat moment was er geen onuitsprekelijke naam meer nodig.

De JHWH bewees een VADER te zijn.
Het werd zelfs bevestigd met een Nieuw Verbond.

Dat bedoelde Jezus toen hij zei: Ik heb hun Uw naam bekend gemaakt.

Die oude naam JHWH, met zijn onduidelijke betekenis, bestond al, die hoefde Jezus niet bekend te maken.

Er was geen enkele noodzaak of behoefte meer aan zo’n onuitsprekelijke en afstandelijke naam, te heilig om zelfs maar uit te spreken.

Zou dat kunnen verklaren waarom die naam plotseling schittert door afwezigheid?

Wat wordt hierdoor allemaal verklaard?

 • Het ontbreken van de naam in de oudste geschriften.
  ( Deze geschriften waren dus nog origineel )
   
 • Toen de voorspelde afval begon werd die oude naam weer ingevoegd.
   
 • De naam is er dus in latere eeuwen niet uit verwijderd, maar juist weer ingevoegd.
  Dat is in overeenstemming met wat er daadwerkelijk gevonden is aan afschriften.
  In de oudste afschriften ontbreekt de naam volledig.
   
 • Het opnieuw gebruik van die oude, afstandelijke naam bewees dat ze niet erkenden wat Jezus over God had geopenbaard, namelijk dat Hij een VADER was.
   
 • Het weer gebruiken van die oude naam kwam neer op afwijzing van dat Nieuwe Verbond.
   
 • Geen wonder dat God nooit moeite heeft gedaan om de uitspraak van die naam te behouden. Het ging niet om een persoonsnaam. Het ging om wie Hij was als persoon.
  En dat was nog voor niemand duidelijk, totdat Jezus Hem openbaarde als VADER.
   
 • Het toonde juist dat we nooit volledig konden bevatten wie Hij werkelijk was.
  Daar was zijn persoonlijke vertegenwoordiger, zijn evenbeeld en geliefde Zoon, de Messias, voor nodig.
   
 • Het verklaart ook waarom Jezus zegt:  "Gij zult getuigen van MIJ zijn."
 • Waarom?
 • Omdat zijn Vader aan hem alle macht in hemel en op aarde had gegeven.
   
 • Ze hoefden geen getuigen te zijn van een onuitsprekelijke, nog weinig zeggende naam.
 • Die naam was, net als de wet, een schaduw van de werkelijkheid.
   
 • Dat betekende niet dat de Goddelijke naam niet langer JHWH was.
  Die naam was onveranderd.
  Er was echter geen enkele noodzaak meer om die naam  te gebruiken.
  Ze konden nu gewoon ABBA, VADER zeggen, hetgeen veel persoonlijker was.
   
 • Tot die tijd stonden ze ALS VOLK in een verhouding tot God.
 • Nu echter stonden ze in een PERSOONLIJKE verhouding met hun VADER.
   
 • Het verklaart waarom in Antiochíë voor het eerst de discipelen door goddelijke voorzienigheid christenen werden genoemd (Hand.11:26 NWV)
 • Het verklaart waarom zij zichzelf ook christenen noemden (Hand.26:28 en 1 Petr.4:16)
 • Ze hadden kennelijk geen schuldgevoel omdat ze mogelijk God te kort zouden doen.
   
 • Het verklaart waarom Jezus leert bidden: ONZE VADER... Dat was nieuw.
   
 • Rom.8:15,16
  Want GIJ hebt geen geest van slavernij ontvangen, die wederom vrees veroorzaakt, maar GIJ hebt een geest van aanneming als zonen ontvangen, door welke geest wij uitroepen: „Abba, Vader!”
  De geest zelf legt getuigenis af met onze geest dat wij
  Gods kinderen zijn.

Betekent terugkeren naar die oude naam dan niet dat je jezelf deze uitroep ontzegt?

 • Ze kregen geen nieuw etiket opgeplakt door een onderscheidende naam-organisatie, waardoor ze alleen maar weer een geest van slavernij zouden ontvangen, met de daarbij behorende regels en wetten die het hele leven beïnvloeden en beheersen.
 • Neen, ze werden vrijgemaakt van wetten en regels en konden nu vrijuit "Abba, Vader" zeggen.

Gevolgtrekking:

 • Het wederom gebruiken van die afstandelijke naam JHWH komt neer op het niet begrijpen of accepteren van de “naam” die Jezus heeft geopenbaard, namelijk "VADER".
   
 • Als het Wachttorengenootschap de naam Jehovah’s Getuigen gebruikt, zijn ze dan geen Getuigen van een onuitsprekelijke naam, een God die nog moet Bewijzen te Zijn?
   
 • De naam stond voor “niet kunnen bevatten”, “onbekend”, “onuitspreekbaar”, “te heilig”, “onbereikbaar hoog”.
  Dus waar bent u dan “Getuigen” van?
   
 • Als iemand terugkeert naar die oude naam, is hij zich dan volledig bewust van zijn Zoonschap en uitroep “Abba, Vader!”
   
 • Het is alsof er niet begrepen wordt dat Jezus de VADER reeds geopenbaard hééft.
   
 • Alsof dat openbaren nog moet gebeuren.
   
 • Dan bent u terug bij af en doet u precies wat Romeinen 8:15 zei,... wederom sektarische slavernij en vrees voor ( en veroordeling door ) regels ( of dat nu het oude wetsverbond is, of wetten en regels van het genootschap ).
   
 • Het gebruik van die oude naam is een ontkenning, of op zijn minst een zich niet bewust zijn, van Zijn door Jezus geopenbaarde Hemelse VADERSCHAP.
   
 • U gaat feitelijk weer terug naar de situatie en tijd van het oude wetsverbond, en dat is ook precies waar ze die naam vandaan hebben (Jesaja 43:10).
   
 • Dan wordt de enige omschrijving ontkend die door "goddelijke voorzienigheid" werd gegeven, namelijk “Christenen”.
   
 • Zelfs Russell wilde geen andere naam accepteren dan “Christenen”.
  Een andere onderscheidende naam aannemen was sektarisme. (WatchTower maart 1883)


Argumentatie van het genootschap:

 • Het geven van een naam aan God maakt de verhouding tot hem juist persoonlijker.
 • “God” of  “Vader” is slechts een titel of omschrijving.
 • U kunt een veel persoonlijker band hebben met God door hem “Vader Jehovah”, of “Jehovah God “ te noemen, i.p.v. slechts “Vader” of “God”.

IS DAT ECHT WAAR?

 • Als uw aardse vader Piet heet, hoe spreekt u hem dan aan?
 • Met “Vader Piet”?
 • Maakt dat de verhouding meer persoonlijk?
   
 • Als kinderen een stiefvader krijgen leren ze vaak om “Vader Piet” te zeggen.
 • Waarom?
 • Omdat niets in hun gevoel van nature zegt: "U bent mijn Vader."

Die term is zo kostbaar dat die alleen op hun eigen natuurlijke vader van toepassing kan worden gebracht.

 • Om toch iets van dat gevoel over te brengen zegt moeder tegen hen:  Noem hem maar “Vader Piet”.
 • Dat moet hun geleerd worden, dat gaat niet van nature.
   
 • Tegen hun natuurlijke Vader zouden ze zoiets NOOIT zeggen.
 • Die band is zo uniek dat niemand op de rest van de aarde tegen die ene persoon kan zeggen: “VADER”.
   
 • Zelfs als stiefkinderen van jongs af aan opgroeien met een stiefvader en een goede band hebben gaan ze vaak op latere leeftijd op zoek naar hun natuurlijke vader.
 • Waarom?
 • Omdat dat de enige persoon is waar ze van nature, met het volledige gevoel dat daarbij hoort, “VADER” kunnen zeggen, ZONDER de toevoeging van enige andere term.

Juist het uitspreken van het woord VADER, zonder enige toevoeging, kenmerkt die unieke band.

 • DAT is wat Jezus ons openbaarde toen hij ons leerde bidden: ONZE VADER....
 • DAT maakt ons allen broeders en zusters van elkaar.
 • We hebben een gemeenschappelijke Vader.

Argumentatie van het genootschap:

 • Het gebruik van de naam JHWH geeft eer aan God.
 • Het laat uitkomen over wélke God we het hebben.
 • Het herstellen van die naam is juist ter verheerlijking en ter ere van God.


Wat zegt uw gezonde verstand?

 • Als u met uw broer over uw vader (Piet) spreekt, moet u hem dan duidelijk maken over wélke vader u het hebt?
 • Er zijn namelijk zo veel vaders.
 • Natuurlijk niet.
 • U hebt één gemeenschappelijke vader.
   
 • In werkelijkheid is er maar één God en Vader.
 • U maakt pas een toevoeging aan het woordje Vader als u een ANDERE vader bedoeld.
   
 • Is het wederom gebruiken van de naam werkelijk ter ere van God?
 • Jezus zegt: Hij is uw VADER.
 • Nee, zeggen wij, wij noemen Hem liever JEHOVAH, hetgeen niet eens de beste omzetting van JHWH is (daar is zelfs het genootschap het over eens – zie The Kingdom Interlinear blz 23).
   
 • Het toevoegen van die naam aan het woord VADER laat dus zien dat we ons gevoelsmatig niet echt zijn kinderen voelen.
 • Wel, is dat ter meerdere ere van God?
 • Maken we daarmee het hart van onze Vader blij?
   
 • Hoe spreekt ú een van uw eigen ouders aan?
 • Zouden uw ouders het op prijs stellen als u hen plotseling bij hun voornaam aansprak?
 • Als dat tot meerdere ere en respect bijdraagt, waarom doet u dat dan niet?
 • Als het bijdraagt aan de persoonlijke band, waarom doet u dat dan niet?
 • Komt dat misschien omdat het juist afbreuk doet aan uw verhouding tot hen?
 • Als u een goede band met uw vader hebt, voelt het dan niet veel natuurlijker om VADER te zeggen, zonder enige toevoeging daaraan?

Is het gebruiken van die naam dan per definitie verkeerd?

 • Exodus 3:15 zegt:
  "Dit is mijn naam tot onbepaalde tijd, en dit is de gedachtenis aan mij van geslacht tot geslacht."
 • Gods naam is niet veranderd.
 • Wat wel veranderd is, is dat wij Hem VADER mogen noemen.
   
 • De leer van het genootschap zegt echter dat slechts 144.000 personen God terecht "Abba, Vader" mogen noemen.
 • Een "Grote Schare" mag toekijken hoe een “Kleine Kudde” “ Abba, Vader” mag zeggen en het brood mogen breken.
 • Die Grote Schare mensen mogen geen "Vader" zeggen, die moeten "Jehovah" zeggen.
 • Als het genootschap hierin niet de waarheid onderwijst, dan is u al die jaren een groot voorrecht onthouden.
   
 • Hoe denkt u dat andere getuigen zullen reageren als u openlijk aan iedereen verteld dat u in uw hart, net als de gezalfden,  "Abba, Vader" zegt, maar niet belijdt tot de gezalfde klasse te behoren?
   
 • Is het vreemd dat zoveel Getuigen het moeilijk vinden om een nauwe en persoonlijke band met God te voelen?

In het artikel "144.000" zal worden ingegaan op de argumenten die het genootschap gebruikt om aan te tonen dat u daar niet toe behoort.
( artikel nog onder constructie )

     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Persoonlijk

Op deze pagina wil ik enkele persoonlijke gedachten met jullie delen.

Niets hierin is bedoeld als absolute waarheid of poging om anderen te overtuigen.

Lees het ter informatie en vorm een eigen mening.

Het gebruik van Gods naam JEHOVAH

Hieronder staan een aantal feiten en vragen die op zich niet nieuw zijn en iedereen wel eens is tegen gekomen. Als je ieder vraagje afzonderlijk neemt stelt het misschien niet veel voor, maar als je al die puntjes met elkaar gaat verbinden ontstaat er een interessant plaatje.