Exit 2
Exit2-logo

Lidmaatschap staat gelijk aan afvalligheid

Originele tekst in het Engels

Question from readers:
Vertaling

Vragen van lezers:
Is it true that for religious reasons Jehovah’s Witnesses may not become members of the YMCA (Young Mens’s Christian Association)? Is het waar dat Jehovah’s Getuigen om religieuze redenen geen lid mogen worden van de YMCA (Vereniging van Jonge Christelijke Mannen)?

In joining the YMCA as a member a person accepts or endorses the general objectives and principles of the organization. He is not simply paying for something he receives, such as when buying things being sold to the public at a store. (Compare 1 Corinthians 8:10;10:25).
Nor is his membership merely an entry pass, as when a person buys a theater ticket. Membership means that one has become an integral part of this organization founded with definite religious objectives, including the promotion of interfaith. Hence, for one of Jehovah’s Witnesses to become a member of such a so-called “Christian” association would amount to apostasy
.

Door zich als lid aan te sluiten bij de YMCA accepteert of onderschrijft iemand de algemene doelstellingen en principes van de organisatie. Hij betaalt niet simpelweg voor iets dat hij ontvangt, zoals wanneer er iets wordt verkocht aan het publiek in een winkel. (Vergelijk 1 Korintiërs 8:10;10:25).  Noch is zijn lidmaatschap enkel een toegangspas, zoals wanneer iemand een toegangskaartje koopt voor een theater.
Lidmaatschap betekent dat iemand een integraal deel wordt van deze organisatie met duidelijke religieuze doeleinden, inclusief de promotie van inter-geloof. Daarom zou het, als een van Jehovah’s Getuigen lid wordt van een dergelijk, zogenoemd “Christelijke” vereniging, neerkomen op afvalligheid.

Some individuals have on occasion not become members but have paid a onetime admission fee, viewing this as simply paying for a commercial service available. Even in this regard it is wise to consider whether this course will adversely affect the consciences of others. – 1 Cor.8:11-13

Sommige personen zijn bij enkele gelegenheden geen lid geworden, maar hebben een eenmalige toegangsprijs betaald en zien dit als slechts een commerciële dienst die beschikbaar is.  Zelfs in dit opzicht is het wijs om te overwegen of deze handeling een ongunstig effect heeft op het geweten van anderen. – 1 Kor.8:11-13

Het besturende Lichaam geeft hier een duidelijke uiteenzetting van wat het lidmaatschap van een organisatie inhoudt.

Lid worden van een religieuze of politieke organisatie:
 

-     is het accepteren of onderschrijven van de doelstellingen en principes van die organisatie.

-     betekent meer dan alleen maar een toegangspas [bibliotheekpas?]

-     is een integraal [geheel/volledig] deel worden van die organisatie.

-     is de promotie van inter-geloof  [of in dit geval politiek].

-     betekent voor Jehovah's Getuigen afvalligheid.

.....en op afvalligheid staat uitsluiting!

Laten we er niet omheen draaien.
Volgens de definitie die het Besturende Lichaam zelf geeft kwam hun lidmaatschap als NGO bij de Verenigde Naties neer op afvalligheid.

Door lid van de VN te worden:

      -  werd het Wachttorengenootschap een integraal deel van de Verenigde Naties.

      -  heeft het Wachttorengenootschap 10 jaar lang promotie van politiek bedreven.

      -  heeft het Wachttorengenootschap 10 jaar lang de doelstellingen en principes van de VN
         geaccepteerd en onderschreven.


      -  heeft het Besturende Lichaam de organisatie 10 jaar lang in een staat van afvalligheid
         gebracht
.
 

Vraag uzelf af:

Wat als Armageddon in die periode daadwerkelijk was gekomen?
Weet u wat het genootschap leert over gemeenschapsverantwoording?

Weet u wat er volgens het Besturende Lichaam in Armageddon gebeurt met kinderen wier ouders niet wilden luisteren?  Zij zullen sterven omdat degenen die de verantwoording over hen hadden, hun ouders, niet in een juiste verhouding tot God stonden.

Voor alle duidelijkheid, uw geestelijke "ouders", het Besturende Lichaam, stonden 10 jaar lang niet in een juiste verhouding met God.

Beseft u de impact hiervan?
Als u de uitleg van de organisatie consequent toepast, stond deze organisatie tien jaar lang in een onjuiste verhouding tot Jehovah God en zijn zoon Jezus Christus.
Daarmee stond u in dezelfde positie als alle andere gelovigen van de christenheid.

De consequentie is dat u Armageddon niet overleefd zou hebben, net als al die onschuldige kinderen en alle andere door religie misleidde mensen  [ misleid,....maar wel oprecht, net als u ].

Mocht u dit onrechtvaardig vinden, nu u zelf in die positie stond, dan komt dit volgens het Besturende Lichaam omdat "uw rechtvaardigheidsgevoel onvolmaakt is en een overdreven vorm heeft aangenomen, waardoor uw gevoel vervormd is en u tot verkeerde conclusies komt."

De wachttoren, 1 september 1976 blz.526, par.28  -  zie ook artikel "Kunt u nadenken?"

Denkt u dat dit overdreven is?
Dit is wat het Besturende Lichaam schreef:

" U kunt dus ongetwijfeld wel begrijpen dat lidmaatschap van een kerk die u leert beelden bij de aanbidding te gebruiken, ook al wordt dit slechts als relatieve aanbidding beschouwd, u geen bescherming zou bieden. Wat maar ook waardoor God niet wordt verheerlijkt, is geen exclusieve aanbidding jegens hem. En welke organisatie maar ook die leerstellingen onderwijst die God niet verheerlijken, of die zijn Woord tegenspreken, brengt haar leden geen zegen van God. In plaats daarvan zou u, door lid van die organisatie te zijn of haar te steunen, vernietigd worden als God alles van de aarde wegvaagt wat hem niet verheerlijkt. — 2 Thess. 1:7-9."

De Wachttoren, 15 oktober 1972  blz.616

Voelt u zich veilig bij degenen die claimen de verantwoording te dragen voor wat u moet geloven?

Denkt u nog steeds dat het niet uw eigen verantwoording is?
Legt u uw hele lot in handen van dit Besturende Lichaam?

Houd bij het lezen van de volgende aanhaling uit De Wachttoren in gedachte dat het genootschap nog tot 9 oktober 2001 lid was van de VN.
Het schrijven en drukken van dit artikel vond dus plaats terwijl het genootschap nog een integraal deel van de VN was.

Gezalfde christenen zijn als inwonende vreemdelingen die ver van dit samenstel van dingen vandaan in tenten wonen (1 Petrus 2:11). ’Nog geen plaag zal hun tent naderen.’ Of wij nu een hemelse of een aardse hoop hebben, wij zijn geen deel van de wereld, en wij zijn niet besmet door in geestelijk opzicht dodelijke plagen als haar immoraliteit, materialisme, valse religie en aanbidding van „het wilde beest” en zijn „beeld”, de Verenigde Naties. — Openbaring 9:20, 21; 13:1-18; Johannes 17:16.

De Wachttoren, 15 november 2001  blz.19,  par.14

Gaf dit u geen veilig gevoel toen u dit slechts enkele jaren geleden las?
Had u niet het gevoel dat de broeders alles onder controle hadden en u zich geen zorgen hoefde te maken?

Wel, achteraf moet u concluderen dat dit een vals gevoel van veiligheid was.

  

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Hoe ernstig is een lidmaatschap met de VN?

Wat u natuurlijk het meest interesseert is hoe God hier tegenover staat.
Hoe komt u dit te weten?

Wel, het Besturende Lichaam claimt de "spreekbuis",  de vertegenwoordiging van Zijn koninkrijk op aarde te zijn.

Laten we dus zien welk standpunt zij innemen ten aanzien van lidmaatschappen van politieke en religieuze organisaties.

The Watchtower, 1 januari 1979  --  vragen van lezers

In de Verenigde Staten bestaat een organisatie onder de naam Y.M.C.A.
Dit is een organisatie met een christelijke achtergrond die allerlei activiteiten organiseert voor jonge christelijke mannen.
Aangezien deze organisatie niet in Nederland bekend was is dit artikel nooit in de Nederlandse uitgave verschenen.