De Tijdsfactor

Wat als eerste opvalt is dat alleen de Nieuwe Wereldvertaling vers 45 weergeeft met: 
"Wie is
werkelijk de getrouwe ....slaaf..."

Andere vertalingen geven het weer als "Wie is dan de .... slaaf..."
[ De Statenvertaling,  American Standerd Version, Webster's Bible,  Darby Version, Vertaling Nederlands Bijbelgenootschap]

Zelfs The Bible in Living English, eveneens uitgegeven door het Wachttorengenootschap, plaatst hier het woordje "dan".

In het Aramees staat er het woordje Kay [ kay ] en betekent: op dat moment.
Sommige Bijbels vertalen het met NU, hetgeen ook het tijdselement bevat

Als we - zoals het genootschap ons zo vaak aanmoedigt - vers 45 bezien binnen de context, dan merken we dat in vers 43  gesproken wordt over het onverwacht thuiskomen van de heer des huizes [Jezus].  In vers 44 zegt Jezus dat gij u daarom [vanwege het onbekende tijdstip] altijd gereed moet betonen.

zie voetnoot 1.

Vervolgens vraagt Jezus in vers 45 wie DAN, op het moment van thuiskomst, getrouw en beleidvol zal blijken te zijn, doordat hij op dat moment, oftewel DAN, gereed is.

Dit tijdselement wordt uit het beeld verwijderd door het woordje "dan" te vertalen met "werkelijk".

Onze vraag is dan ook: 

Waarom leidt het Besturende Lichaam onze aandacht van dit punt af?

Dit ene woordje heeft nogal wat consequenties.
Om te beginnen heeft de vervulling van vers 36-44 nog niet plaatsgevonden.

De thuiskomst van de Heer zou volgens vers 40-42 gepaard gaan met de situatie dat, als twee mannen op het veld zijn, er één wordt meegenomen en de ander achtergelaten zou worden.

De Wachttoren van 1 oktober 2005 blz 22, par.6 zegt hierover:

"Waarom moeten we ’voortdurend waken’ en ’ons gereedhouden’? Jezus legde uit: „Er [zullen] twee mannen op het veld zijn: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden; twee vrouwen zullen aan de handmolen malen: de een zal meegenomen en de ander achtergelaten worden" (Mattheüs 24:40, 41). Degenen die gereed blijken te zijn, zullen „meegenomen" of gered worden wanneer de goddeloze wereld wordt vernietigd. Anderen worden „achtergelaten"; ze zullen vernietigd worden omdat ze zelfzuchtig hun eigen belangen hebben nagejaagd. Tot die groep kunnen heel goed mensen behoren die eens verlicht waren maar die niet waakzaam zijn gebleven"

Deze redding "wanneer de goddeloze wereld wordt vernietigd" is iets dat in de visie van het Besturende Lichaam pas tijdens de "grote verdrukking" zal plaatsvinden -- iets dat duidelijk nog niet is gebeurd.  Dit moment kon men trouwens niet zien aankomen, "want Gij weet niet op welke dag UW Heer komt" (vers 42).

Als dit moment nog in de toekomst ligt kan vers 45 ook alleen maar naar de toekomst verwijzen.
Vers 47, de aanstelling over al zijn bezittingen, ligt in dat geval ook nog in de toekomst

Met dit in gedachte is het begrijpelijk dat onze aandacht van het tijdselement word afgeleid door dit vers net even iets anders te vertalen.

Hun aanstelling - zo dit al de bedoeling van deze illustratie was - zou pas plaatsvinden bij de thuiskomst van de meester.
De meester zelf zou deze slaaf bij zijn thuiskomst aanstellen.... niet de slaaf zichzelf.
Aangezien niemand de meester nog heeft gezien moet de organisatie wel vasthouden aan een onzichtbare thuiskomst van de meester in 1914.

Om vers 45-47 op de periode 1914/1919 toe te passen moeten ze die verzen volledig uit de context halen want het hele gedeelte speelt zich af in de toekomst. Hun stelling valt niet te bewijzen en dus houdt men vast aan de gedachte dat dit alles onzichtbaar plaatsvond.

De vertegenwoordiging van de Getrouwe en Beleidvolle slaaf

Laten we - heel even - aannemen dat de illustratie inderdaad een letterlijke vervulling moet hebben.
De uitleg van de organisatie is dat deze slaaf-klasse is samengesteld uit alle met de geest gezalfde christenen, alle 144.000 uitverkorenen, of beter gezegd, het overblijfsel daarvan dat nog in leven is.
Op dit moment rond de 9.000 personen.

De slaaf die in 1919 is aangesteld bestaat dus uit vele duizenden personen.
Als groep zijn ze aangesteld om geestelijk voedsel uit te delen en de aardse belangen van Gods koninkrijk te behartigen - zo is de stelling van de organisatie.

In de praktijk delen deze 9.000 personen helemaal niets uit.
Alle "belangen" worden behartigd door een groepje van ongeveer 10 mannen, het Besturende Lichaam.  Alleen dit kleine groepje bepaald welk geestelijk voedsel verstrekt wordt en wanneer het te rechter tijd is om het te publiceren.  De 9.000 wachten -- net als de grote schare -- geduldig af.

     Gods aangestelde kanaal:  Houd in gedachte dat onze hemelse Vader een aangesteld  communicatiekanaal  heeft, „de getrouwe en beleidvolle slaaf".  Die „slaaf"  heeft de verantwoordelijkheid te bepalen welke inlichtingen beschikbaar gesteld   worden  aan  het  huisgezin  van   gelovigen,   alsook   wanneer   het doorgeven ervan  „te  rechter tijd" is.  
                                                           Koninkrijksdienst september 2002, blz. 8 par.5

Telkens wanneer de lectuur spreekt over "voedsel" dat door de "getrouwe en beleidvolle slaaf" wordt verschaft, bedoelen ze feitelijk het Besturende Lichaam. Als u tot deze 9.000 behoort en u zou een brief schrijven aan het Besturende Lichaam met een bepaald inzicht dat u heeft, dan heeft dat absoluut geen enkel effect. De kans is zeer groot dat uw brief niet eens bij het bestuur op tafel komt  maar afgehandeld wordt door de dienstafdeling, samen met alle andere brieven die vanuit de hele wereld worden ontvangen.

Ondanks uw aanstelling over alle "bezittingen" van de meester wordt u niet gehoord en moet ook u geduldig wachten en niet vooruitdringen. Sterker nog, wanneer u buiten het Besturende Lichaam om bepaalde "beheertaken" zou uitvoeren zou u in grote moeilijkheden komen.

Realiseert u zich wat dit betekent?
De meester stelt u aan om een werk te doen.....maar enkele medeslaven zeggen u dit niet te doen en dit aan hen over te laten.  Wie zult u gehoorzamen?

Vraag uzelf af:  Hoe past deze situatie in de illustratie van Mattheüs 24:45-47?
Dat is een redelijke vraag aangezien deze illustratie volgens u een letterlijke vervulling heeft.
U bent aangesteld, maar heeft geen enkele invloed.

zie voetnoot 2.

Waar geeft Jezus te kennen dat er een Besturend Lichaam zou zijn?
Wie heeft uit al die duizenden gezalfden een Besturend Lichaam gekozen?
Heeft u kunnen stemmen?

Nee, dit is zelfs onmogelijk.
In De Wachttoren van 15 augustus 2011 staat op pagina 22

"Het Besturende Lichaam houdt geen lijst bij van alle deelnemers [van de symbolen], want het onderhoudt geen wereldwijd netwerk van gezalfden."

Het bestuur in de vorm van het Besturende Lichaam houdt dus op geen enkele manier ruggespraak met de "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf"  -  omdat ze niet weten wie het zijn.

Ja, u leest het goed.
Het Besturende Lichaam weet niet wie de Getrouwe en Beleidvolle Slaaf is.
Ze verklaren zelf dat er geen wereldwijd netwerk van gezalfden wordt onderhouden.

Wat als u vind dat dit bestuur vreselijk de fout in gaat?
Aan wie leggen ze verantwoording af?
Natuurlijk, aan Jezus, zegt u.
Maar Jezus regeert onzichtbaar in de hemel.

Hij gebruikt geen megafoon om zijn ongenoegen te laten horen.
Jezus greep niet in toen dit Besturende Lichaam een partnerschap aanging met de VN.
Bijna tien jaar brachten ze de organisatie in een afgekeurde toestand.
De verantwoordelijke personen zijn niet ter verantwoording geroepen en dienen nog steeds in deze hoge positie.

Beseft u, dat u, als gezalfde en onderdeel van de Getrouwe en Beleidvolle slaaf, daar mede verantwoordelijk voor was?  U bent immers aangesteld over alle bezittingen.Het Besturende Lichaam --  DOOR WIE AANGESTELD?

Voetnoot 1:

Het is bijzonder dat het genootschap ooit in haar lectuur dezelfde redenatie volgde.

In het boek "Onze toekomstige Wereldregering - Gods koninkrijk" blz. 158-160 wordt Mattheüs hoofdstuk 24 besproken. Het bespreekt vers 36-44 waar staat

"Toont ook gij u daarom gereed,want de Zoon des mensen komt op een uur waarvan gij het niet hebt gedacht."  

Er werd uitgelegd dat Jezus zijn komst niet meedeelde omdat hij wilde zien dat zijn slaven ALTIJD waakzaam zouden zijn. Hij wilde niet dat ze op het laatste moment - vlak voor zijn komst - nog even snel actief zouden worden.

Dan zegt paragraaf 23:

Dit belangrijke punt wordt door Jezus Christus beklemtoond in de illustratie van de "getrouwe en beleidvolle slaaf" en de "boze slaaf", welke illustratie hij gaf vlak nadat hij er bij zijn discipelen op had aangedrongen zich te allen tijde 'gereed te tonen' (Matth.24:45-51). Er is een schitterende beloning weggelegd voor de discipelen van Christus die zich zijn getrouwe, beleidvolle en liefdevolle slaven betonen door onwrikbaar toegewijd te zijn aan de wijze waarop hij in verband met de beloofde wereldregering handelt. Wij dienen hem niet slechts voor een beloning. Niettemin belooft hij vanwege zijn waardering een schitterende beloning. Wensen wij die beloning? Ze is het alternatief van een bestraffing wegens ontrouw (Lukas 12:35-46). Uit liefde voor Jehovah's gezalfde Koning wensen wij de beloning voor getrouwheid te ontvangen, niet waar? Wanneer wij hierop Ja! antwoorden, laten wij dan doen wat de Koning Jezus Christus tot ons zegt:

[paragraaf 24]
"Wat ik tot u zeg, zeg ik echter tot allen: Waakt." Markus 13:32-37;Lukas 21:36

[ Merk op dat hier werd erkend dat het om een illustratie gaat - geen profetie. ]

De paragraaf begint met te vermelden dat deze illustratie [beleidvolle slaaf] door Jezus werd uitgesproken ter benadrukking van het voorgaande [ altijd gereed zijn ] !!!

Hier werd niet slechts tegen "gezalfden" gesproken.
Dit was een boek voor het "publiek", voor de verspreiding en voor bestudering op bijvoorbeeld de boekstudie.

Er staat:  "Wensen WIJ die beloning?"    Het gaat over U als lezer!
Maar dan de finale toepassing: "Wat ik tot u zeg, zeg ik echter tot allen: Waakt!"

De illustratie over de beleidvolle slaaf ging niet over een relatief klein groepje gezalfde christenen.
Jezus zei het "TOT ALLEN".
Alle discipelen moesten zich "beleidvol" gedragen en "getrouw" zijn.
Hij sprak niet slechts tot een ver in de toekomst liggend bestuur van het WTG.

De illustratie over de beleidvolle slaaf was inderdaad slechts een beklemtoning van hetgeen Jezus in de voorgaande verzen had gezegd i.v.m. zijn onverwachte komst.
Meer niet.

Iemand wordt geen onderdeel van die "beleidvolle slaaf" door het ontvangen van een "aanstelling".
Nee, je moet JEZELF beleidvol betonen.
Een eventuele beloning volgt pas als Jezus daadwerkelijk "wederkomt".
Het heeft niets te maken met het hebben van autoriteit over anderen, laat staan zo'n autoriteit af te dwingen. Dat was hetgeen de "boze slaaf" deed.

Het Besturende Lichaam heeft deze tekst [ Mattheüs 24:45-47 ] letterlijk "gekaapt" voor eigen gewin.
Haar volledige autoriteit over u hangt aan deze illustratie.
Ze dwingt deze autoriteit af van haar volgelingen.
Indien u deze autoriteit niet langer erkent, zult u verantwoording moeten afleggen aan een "gerechtelijk comité" en wordt u "geslagen" met uitsluiting.Voetnoot 2:

De Wachttoren van 1 mei 2007 blz.31 verklaart het volgende over gezalfden:

Vragen van lezers

Hoe moet iemand bezien worden die in zijn hart tot de overtuiging is gekomen dat hij nu een gezalfde is en bij de Gedachtenisviering van de symbolen begint te gebruiken? Er mag geen oordeel over hem geveld worden. Het is een zaak tussen hem en Jehovah (Romeinen 14:12). Echte gezalfde christenen verlangen echter geen speciale aandacht. Ze geloven niet dat ze, omdat ze tot de gezalfden behoren, bijzondere 'inzichten' hebben, die het inzicht van sommige ervaren leden van de grote schare te boven gaan. Ze geloven niet dat ze per se meer heilige geest hebben dan hun metgezellen uit de andere schapen. Ze verwachten al evenmin een speciale behandeling en gaan er niet van uit dat het feit dat ze gebruikmaken van de symbolen hen boven de aangestelde ouderlingen in de gemeente plaatst. Ze bedenken nederig dat sommige gezalfde mannen in de eerste eeuw niet voor een aanstelling als ouderling of dienaar in de bediening in aanmerking kwamen (1 Timotheüs 3:1-10, 12, 13; Titus 1:5-9; Jakobus 3:1). Sommige gezalfde christenen waren zelfs geestelijk zwak (1 Thessalonicenzen 5:14). En zusters onderwezen niet in de gemeente, ook al waren ze gezalfden. — 1 Timotheüs 2:11, 12.

Met dit antwoord in gedachten zult u het niet in uw hoofd laten opkomen om uw inzichten te delen met uw broeders van het Besturende Lichaam. U verlangt immers "geen speciale aandacht", gelooft niet dat u "bijzondere 'inzichten'" hebt, noch heeft u meer "heilige geest" dan anderen.

Vraag uzelf - als gezalfde - af:
U bent aangesteld over alle "bezittingen van de meester" --  maar met welk doel?
Beheren doet u niet en inzichten heeft u niet.

Wilt u de meester wel gehoorzamen en u van uw beheertaken kwijten dan zult u streng gecorrigeerd worden....en als u vervolgens niet stil bent loopt u grote kans uitgesloten te worden (bedenk dat het de 'boze slaaf' was die zijn medeslaven ging slaan omdat ze hem niet gehoorzaamden).     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    "...wordt niet beleidvol in uw eigen ogen."  --  Romeinen 12:16

De getrouw en beleidvolle slaaf

Volgens de organisatie is dit een samengestelde slaaf die bestaat uit alle gezalfden.

Waar komt het idee vandaan om deze taak in handen van slechts enkele personen te leggen?

Door wie is het huidige Besturende Lichaam aangesteld?

Aan wie leggen ze verantwoording af?

De basis van hun autoriteit  --  een illustratie

"Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf, die door zijn meester over diens huisknechten is aangesteld om hun te rechter tijd hun voedsel te geven? Gelukkig is die slaaf wanneer zijn meester hem bij zijn aankomst daarmee bezig vindt! Voorwaar, ik zeg U: Hij zal hem aanstellen over al zijn bezittingen."
                                                                                         
Mattheüs 24:45-47