Exit 2
Exit2-logo

De feiten


Hieronder vindt u de verklaring van het genootschap in een brief van 22 oktober 2001, gericht aan
The Guardian, het tijdschrift dat deze zaak aan het rollen had gebracht.Hierin verklaarde het genootschap dat:


- de registratie uitsluitend bedoeld was om
  toegang tot de uitgebreide bibliotheek van de
  VN te verkrijgen.

- ze in 1991 geen handtekening hoefden te
  zetten onder het aanvraagformulier.

- de VN pas jaren later extra vereisten voor het
  lidmaatschap publiceerde.

- het Besturende Lichaam van die verandering
  niet op de hoogte was.

Vraag uzelf af:

  -   zou u zich bij de VN laten registreren als partner om louter een bibliotheekkaart te verkrijgen?

  -   of zou u zeggen: "als ik zelfs niet de indruk wil wekken dat ik banden met de VN heb,
      ....dan maar geen kaart"?

  -   wat is de relevantie van de bewering dat er in 1991 geen handtekening onder het
      aanvraagformulier gezet hoefde te worden?

  -   hoe geloofwaardig is die bewering als u bedenkt dat er wel een accountantsverklaring
      overlegd moest worden alsmede aanbevelingsbrieven van ten minste twee andere organisaties?

  -   als er in 1991 geen handtekening vereist was, hoe staat het dan met de jaren dat dit wel het
      geval was, aangezien het lidmaatschap jaarlijks opnieuw moest worden aangevraagd?

  -   zou u zichzelf hebben afgevraagd of uw lidmaatschap een struikelblok zou kunnen zijn voor uw
      broeder?

Noodzaak van bibliotheekpas

Wat was in 1991 de procedure om toegang tot de bibliotheek van de VN te krijgen?
Was het noodzakelijk om eerst een lidmaatschap aan te vragen?

Het antwoord is NEEN.
Het hoofd van deze bibliotheek verklaarde dat dit niet het geval was.
In de verklaring (zie de link) wordt gezegd dat een bibliotheekpas van geen enkele status afhankelijk was.
Iedereen kon een pas krijgen als het gezochte materiaal alleen in die bibliotheek beschikbaar was.
Deze procedure is pas gewijzigd na de aanslagen op 11 september 2001.

Die wijziging werd dus pas van kracht op het moment dat het genootschap zich als lid terugtrok per 9 oktober 2001.

Gedurende geen enkel jaar dat het genootschap lid was van de VN was het noodzakelijk om lid te zijn alvorens men een bibliotheekpas kon krijgen.

Volgens het genootschap is hun in 1991 door een medewerker van de VN verteld dat ze voortaan alleen toegang tot de bibliotheek konden krijgen als ze een lidmaatschap als NGO hadden.

Hoe geloofwaardig vind u deze verklaring?
Allereerst is het natuurlijk een verklaring die niet gecontroleerd kan worden.

Als u een dergelijke mededeling zou krijgen, zou u dan niet eerst navraag doen?

Zoals het genootschap zelf aangaf, maakten ze reeds jaren lang gebruik van die bibliotheek.
Het betrof in dat geval kennelijk een wijziging in de procedure.
Zou er van een dergelijk ingrijpende wijziging geen schriftelijke mededeling gedaan worden?
Zou dat slechts mondeling worden meegedeeld?
Zeer onwaarschijnlijk.

Zou er bij u geen lampje gaan branden als u wordt verteld dat u voortaan eerst moet bewijzen een partner van de VN te zijn voordat u een toegangspas krijgt?

Geloofwaardigheid van het genootschap

In de hiernaast afgebeelde brief van het genootschap ter verklaring van hun lidmaatschap van de VN wordt de ernst van de zaak behoorlijk gebagatelliseerd.

Dit wordt gedaan door de aandacht af te leiden van de kern van de zaak -- namelijk: ze zijn een partnerschap aangegaan met het "scharlakengekleurde wilde beest" uit openbaring, aldus hun eigen lectuur.

De aandacht wordt nu volledig gericht op "slechts" een bibliotheekkaart.
Niemand heeft echter het genootschap "beschuldigd" van het hebben van een bibliotheekkaart bij de VN en de bewering dat ze al jaren die bibliotheek gebruikten is volkomen irrelevant. Niemand is over dat feit gestruikeld.

Door dit rookgordijn denkt men nu: "Wat een drukte om slechts een bibliotheekkaart".

Vervolgens wordt er verwezen naar de registratiepapieren die ze moesten inleveren bij de VN.
Daarin zou volgens hun zeggen niets staan dat in conflict is met hun geloof.
Dit document wordt echter niet overlegd.

Om het geheel nog verder te bagatelliseren wordt verwezen naar de web-site van de VN.
Er wordt een zin uitgelicht waarin staat: "het partnerschap van de NGO's met de DPI betekent niet dat ze worden ingelijfd in het systeem van de Verenigde Naties, noch verleent het partner-organisaties of hun medewerkers enige vorm van privileges, immuniteiten of speciale status.".

Oké, dat is wat het niet betekent, maar het gaat om wat het wel betekent.
De website waarnaar verwezen wordt staat hieronder afgebeeld.
Als u klikt op de link moet u tot ongeveer halverwege het document bladeren.
Het gaat om de voetnoot.
Update: bovenstaande brochure is inmiddels van de UN-website verdwenen.
Een kopie kunt u echter openen als PDF-bestand door hier te klikken.
(zie pagina 2)


Wederom, niemand heeft beweerd dat NGO's worden ingelijfd in het systeem van de Verenigde Naties.  NGO's zijn, zoals hun naam al zegt: Niet-Gouvernementele Organisatie's.
Het zijn dus geen regeringen en het systeem van de VN bestaat alleen uit regeringen.

Er wordt dus iets weerlegd wat niet de kern van de zaak betreft en waar niemand een punt van heeft gemaakt. Het genootschap werpt zelf een nieuw probleem op -- één die ogenschijnlijk lijkt op het echte probleem -- en weerlegt vervolgens dit nieuwe probleem. Daarmee de aandacht afleidend van het werkelijke probleem. Deze vorm van valse argumentatie wordt het aanvallen van een 'Straw Man' genoemd.

Interessant is wel dat uitgerekend deze ene voetnoot eruit wordt gelicht.
Vlak daarboven staan namelijk de vereisten waaraan een NGO-aanvraag wel moet voldoen.

U vindt deze vereisten ook (vertaald) in het menu onder 'Wat is een NGO?"

Waar het om gaat is niet of de VN een lidmaatschap beschouwd als "inlijven", maar wat het Besturende Lichaam zelf onderwijst over dit punt.
Dit is volgens hun immers de verwoording van het standpunt van Jehovah God.

Wat het standpunt en beleid van de organisatie zelf is vindt u in het menu onder:

Wat is de ernst van deze zaak?

En dat werpt een heel ander licht op deze aangelegenheid.

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Het rookgordijn van het genootschap

Als loyale Getuige van Jehovah zult u geneigd zijn om iedere verklaring van het genootschap voor waar aan te nemen.

Het is immers "de waarheid", afkomstig van Gods zichtbare organisatie op aarde.

U wordt uitgenodigd om de feiten onder ogen te zien en daarna zelf uw conclusie te trekken.

Verklaring van het Wachttorengenootschap

In het kort komt het erop neer dat het genootschap zegt het lidmaatschap alleen te hebben aangevraagd om toegang te verkrijgen tot de bibliotheek van de Verenigde Naties.
Volgens hun zeggen was de toegang tot 1991 vrij voor iedereen maar werd vanaf die tijd beperkt tot vertegenwoordigers van NGO's. Deze verandering werd hun slechts mondeling meegedeeld.