Exit 2
Exit2-logo

De Organisatie; naar het model van de eerste eeuw?

Wanneer we zouden zoeken op de woordcombinatie ‘besturende lichaam’ via de CD-ROM van het Wachttorengenootschap, dan levert dat ongeveer drieduizend zoekresultaten op. Zouden we dat vergelijken met de term met ‘predikingswerk’ dan levert dat vierduizend zoekresultaten op. Blijkbaar, is deze uitdrukking 'Het Besturende Lichaam' erg belangrijk voor Jehovah's Getuigen!
Belangrijk? Dat zou een understatement zijn want de erkenning van het BL (van nu af zo genoemd) is bepalend of u wel of niet zult leven.
Hoe verklaart men deze uitdrukking met behulp van de Bijbel? Laten we de argumentatie eens bekijken. Een wachttoren uit 1955 vat kort samen wat de Wachttoren leert over het besturende lichaam.

Watchtower 55 4/15 page 230 “The True Christian Congregation” After Jesus’ death we find that a governing body, consisting of the apostles and other mature disciples, resided in Jerusalem. This was consulted when perplexing questions came up, such as the matter of Gentile converts’ being circumcised. After ascertaining God’s mind on the matter it sent letters of instructions to the various local congregations. (Acts 15:1-35) This made for unity in understanding and preaching. It is reasonable to expect that today there would also be a governing body. Only by means of such an instrument could the Christian congregation on earth today be united in understanding and activity.

Naar het Nederlands vertaald wordt er geschreven, dat het besturende lichaam bestond uit apostelen, en andere rijpe Christenen die in Jeruzalem woonden.

Het werk werd inderdaad, in het begin, voortgezet in Jeruzalem onder leiding van Jezus en die de apostelen had uitgezonden, en al snel groeide het aantal volgelingen met duizenden. Toen bleek dat het werk teveel werd voor hen, stelde men dienaren aan, voor fysieke behoeften en organisatorische hulp (Handelingen 6:3; 15:6). Maar de apostelen, zouden zich bezig houden met geestelijke zaken. Merk op, dat de gebruikte woorden ‘organisatorische’ en ‘fysieke’ u misschien bekend in de oren klinken, ze behoren bij het vakjargon van de Wachttoren, niet bij de Bijbel.

Wist u dat de zinsnede ‘besturende lichaam’ niet één keer voorkomt in de Bijbel?

Handelingen 15, is volgens het bovenstaande citaat is dat een voorbeeld, een precedent dat er een ‘besturend lichaam’ in Jeruzalem was. Wat zich in dat hoofdstuk wordt beschreven, wordt ook wel ‘het Apostolisch Besluit’ (Engels ‘AD’) genoemd. De oudere mannen en de apostelen, volgens vers 6 meldt, gingen in discussie en in gebed, en besloten dat ‘er geen verdere last opgelegd moest worden dan dit: “zich onthouden van afgoderij, hoererij, het verstikte, en van bloed. (Handelingen 15:19,20)” Dat besluit moest worden rondgestuurd aan de niet joodse gemeenten in Asia. De gebieden werden met name genoemd. Merk op dat hier dus niet bijvoorbeeld stond: “Aan de gehele Christelijke gemeente."

Nogmaals; ziet u zowel bij de aanvang van het christendom, dat officieel in Jeruzalem begon, of bij de zaak van Handelingen 15, er ergens de zinsnede ‘het besturende lichaam besloot’ terugkomen? Hoewel de Bijbel dus nergens een centraal besluitorgaan in Jeruzalem situeert, of een uitgeverij in die plaats, concludeert het Wachttorengenootschap dat er een BL was, en vervolgens, hangt uw persoonlijke redding af van de erkenning van hen, want hen erkennen staat gelijk aan Jezus erkennen. (Wachttoren 15 mei 2006, blz 22). Vindt u ook niet dat er op zijn minst iets vreemds aan de hand is?

De hamvraag blijft: Was er werkelijk vanaf de eerste eeuw continu een centraal BL, te beginnen in Jeruzalem, dat de leiding over het predikingwerk had in de wereld, en was die leiding door Jezus aan hen uitbesteed?
De Bijbel geeft hier beslist een betrouwbaar antwoord op!

Was er een centraal verkozen bestuur?

De twaalf apostelen, worden verondersteld dat ‘verkozen’ lichaam te zijn geweest in het begin.

Handelingen 1:13 “Toen zij de stad binnenkwamen, gingen zij naar het bovenvertrek waar Petrus, Johannes, Andreas en ook Filippus, Tomas, Matteüs, Bartolomeüs en Jakobus, de zoon van Alfeüs en Simon de Zeloot en Judas, de zoon van Jakobus verbleven.”

Handelingen 1 vermeldt de herverkiezing van de twaalfde apostel, genaamd ‘Mattias’ en men hield toen het aantal op twaalf. Dit alles werd besloten in het bovenvertrek in Jeruzalem.

 • Als het BL, als instrument van Jezus zo belangrijk was, wat zou u antwoorden aan iemand die u als Jehovah’s Getuige vraagt, waar in de Bijbel staat wie er in de loop van de tijd lid van waren?
 • Wie kwamen er na bijvoorbeeld Mattias, of na het overlijden van de apostel Jakobus (Handelingen 12:2) als plaatsvervangers?

Laten we nu, net als het Wachttorengenootschap aan de hand van Handelingen 15 eens aannemen, dat er in de jaren 50, 1e eeuw, nog steeds een voltallig bestuur in Jeruzalem was.

Dan rijst er een groot probleem bij de opkomst van Paulus. Paulus heeft nooit als Christen in Jeruzalem gewoond en is nooit door hen uitgezonden. Toch werd Paulus door Jezus uitgezonden, en niet eerst ingelijfd in het vermeende centrale bestuur in Jeruzalem, hij werd wel eerst door Barnabas opgeleid, maar die was geen lid van dat bestuurlijke lichaam!
ps: Paulus wordt weliswaar een apostel v.d. natiën genoemd, dit was echter niet een functionele afspraak geweest. Paulus bezocht namelijk eerst de joden, en wegens hun koppigheid t.a.v. het christendom, besloot Paulus zelf, voortaan alleen aan de 'natiën' te verkondigen.

(Galaten 1:17) Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar de zendelingen die er eerder waren dan ik, maar ik ging naar Arabia en keerde weer terug naar Damascus.

 • Kortom, Paulus was geen lid van het centrale bestuur maar wel 'gezalfd', zoals Jehovah's Getuigen weten.
  Zou u zich kunnen voorstellen, dat een broeder, die lid is van ‘de getrouwe en beleidvolle slaafklasse’, een gezalfde broeder dus, op zijn eigen houtje, zonder het BL in Brooklyn te raadplegen, een eigen missie zou hebben?
 • Zou deze gezalfde broeder, zoals Paulus dat ook was, zelf uitgaven van de Wachttoren mogen publiceren of op eigen initiatief brieven mogen schrijven naar gemeenten?
Galaten 1:18 Na drie jaar ging ik naar Jeruzalem om Kefas te zien en ik verbleef daar vijftien dagen bij hem. 19 Ik zag daar niemand anders van de andere zendelingen, behalve Jakobus, de broer van onze Heer.
 • Paulus is vijftien dagen in Jeruzalem. In die tijd, ziet hij slechts twee ‘belangrijke personen’. Hoeveel leden telt het BL, normaal gesproken, als dit inderdaad een ‘regeling van Jehovah’ is?

Galaten 2, bespreekt een tweede ontmoeting van Paulus in Jeruzalem, wat hetzelfde beschrijft als Handelingen 15, maar dan via de ogen van Paulus. Het BL heeft het laatste woord, nietwaar? Wat zegt Paulus zelf? (Zie kader rechtsonder)

(Galaten 2) 1 Na veertien jaar ging ik met Barnabas naar Jeruzalem en ik bracht Titus met me mee.
7 Het was eerder zo dat ze zagen dat het goede nieuws aan de onbesnedenen aan mij werd toevertrouwd zoals Kefas werd toevertrouwd aan de besnedenen
9 Toen zij, Jakobus, Petrus en Johannes (die als pilaren worden beschouwd), erkenden dat mij genade was gegeven, gaven ze de rechterhand van broederschap aan mij en Barnabas. Dus, wij naar de natiën, en zij naar de besnedenen!

Is handelingen 15 dan niet het bewijs voor een besturend lichaam in Jeruzalem?

(Handelingen 15:1) Nu daalden mannen van Judea af die de broeders leerden: "Behalve als jullie zijn besneden op de manier van Mozes, kunnen jullie niet worden gered.".
Merk op, dat deze mannen, zelf uit Judea, van Jeruzalem kwamen. Vers 2 meldt dat Paulus en Barnabas naar Jeruzalem gingen, om de zaak te bespreken.

 • Ging Paulus volgens vers 1 naar Jeruzalem omdat zij als BL de leiding hadden, of omdat zij de een belangrijke oorzaak van het probleem vormden in deze discussie?
 • Had het BL, het laatste woord in deze als we Galaten 2:5 lezen?
 • (Galaten 2:5) Ook voor hen gaven we geen moment toe aan hun druk zodat de waarheid van het goede nieuws bij jullie mag doorgaan.
 • Stel dat een gezalfde broeder, een discussie had met Brooklyn over een leerstelling, zou hij dan niet in een rechterlijk comité worden uitgesloten wegens afval, en opstandig gepraat en trots, als hij als Paulus volgens vers 5 zou handelen?

Uiteindelijk, in de discussie tussen Jeruzalem en de drie mannen, Paulus en Barnabas en Titus, breekt Simon Petrus het ijs tussen de twee partijen door Paulus gelijk te geven:
Handelingen 15:10 En nu, waarom testen jullie God door een last op de nek van de leerlingen te leggen die zelfs onze voorouders niet konden dragen?
Ten slotte wordt er een besluit genomen, en dit wordt rondgezonden aan de gemeenten in Asia.
23 En zij stuurden een brief en stuurden het op die manier. De zendelingen, ouderlingen en broeders naar de broeders van de natiën in Antiochië, Syrië en Cilicië: "Gegroet!

 • Blijkt uit het besluit, dat dit een zaak was, die naar de ‘toenmalige’ bewoonde Christelijke wereld werd uitgezonden, zoals dat tegenwoordig met elk besluit van het BL gebeurt?
 • Nogmaals, vraag u af: Welke rol heeft Paulus nu gespeeld in deze zaak?
 • Wie had dan wel de leiding? (Handelingen 4:12)
Het antwoord op de vraag: “Was er een centraal bestuur?” Zou u dat beantwoorden met: “Ja, dat was in Jeruzalem” Of zou u als oprechte Bijbellezer, concluderen dat het besproken in Handelingen 15, eerder de oorzaak van Christenen in Jeruzalem was en dat zij, in plaats van ‘voedsel te rechter tijd’ de Christenen in Asia een drukkende last van het Oude Testament wilden opleggen!
Was dat bestuur er continu tot onze tijd aan toe?

In de officiële boeken van het genootschap, staat een opmerkelijke leer: "Er is altijd een organisatie van Jehovah op aarde geweest, tot de 19e eeuw aan toe!" Zou u vragen: "Nou, wie was dan de organisatie in bijvoorbeeld, de middeleeuwen?" Het genootschap beantwoordt deze vraag hier: "Watchtower 1965 3/15 p. 191 Questions From Readers - " "Have there been witnesses of Jehovah on earth in every period of human history? What about the Dark Ages?."
Er worden zonder enige bewijzen dat deze mensen onderling verbonden in éénheid waren, enkele namen genoemd, waldenzen, Arianen. Echter, ze hadden geen geestelijke leiders (zoals Kringopzieners), en steunden alleen op de Griekse Geschriften maar niet op lektuur die door een centrale drukkerij werd uitgegeven.
Het antwoord in deze Wachttoren, ontkracht namelijk élk argument dat er een centraal bestuur voor hen op de aarde bestond!
Zouden we een centraal bestuur als Christelijk aanmerken, dan heeft volgens die norm de oudste kerk ooit, de katholieke dus, veel meer autoriteit. Ze beweert dat ze tussen de 1e eeuw en nu, een lijn plaatsbekleders van Petrus heeft.
De 'Apostolische Successie', is hier een term voor die door Clement van Rome was uitgevonden. En Clement wist zo de toendertijd 'opstandige' gemeente in Korinte te overtuigen.
Zo'n lijst met namen, moet de volgelingen wel aantonen, dat de betreffende religie door God, opeenvolgend aangestelde mannen had!

Alle pausen vanaf petrus, tot onze Tijd, volgens het Vaticaan

Zoals u ziet, historische namen, van mensen die echt hebben bestaan.
Zou een dergelijke lijst met namen, wie Gods organisatie, 'Het Besturende Lichaam' hebben opgevuld tot de 20e eeuw aan toe, kunnen voorstellen?

Toch ziet u linksboven wie Petrus 'plaatsbekleders' zijn geweest, w.o. Lynus (2 Timotheüs 4:21.) tot de huidige Paus.

Stel u ten slotte nog een paar vragen, en vergelijk de situatie van de 20e en 21e eeuw met de 1e eeuw.

 • In de 1e eeuw, waren er onmiskenbaar, door God aangestelde apostelen. Hoe herkennen we aanstellingen als ‘onmiskenbaar’ in onze tijd?
 • Heilige geest was hun ‘helper’ en verlosser. Is er een onmiskenbare dergelijke kracht aanwijsbaar? Zo nee, hoe weet u dan, wie God heeft verkozen?
 • Wat was de taak van de apostelen, toen Jezus ten hemel voer (Mattheus 28:19,20) hoe weten we dat die taak, doorgedelegeerd is, aan vermeende opvolgers, zo doorrollend tot de 19e ,20e en 21e eeuw?
 • Hoeveel brieven in de ‘Griekse Geschriften’ zijn werkelijk afkomstig van ‘het BL’ in Jeruzalem? Hoeveel brieven schreef Paulus? Waar schreef Petrus zijn brieven (1 Petrus 5:13; si p251 & 4)
 • Jezus leerde dat wij ons geen ‘leiders’ mochten noemen (Mattheus 23:10). Waarom zouden mensen zich dan wel collectief ‘bestuurders’, dus een 'besturend lichaam' mogen noemen?
Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

      Ik ging ook niet naar Jeruzalem, naar de apostelen die er eerder waren dan ik, (Galaten 1:17)

Inleiding

(NWV) Voorwaar ik zeg u, in de mate dat GIJ het voor de geringsten van mijn broeders hebt gedaan, hebt GIJ het voor mij gedaan." (Mattheus 25:40)

"Toen zij in Jeruzalem aankwamen, werden zij vriendelijk ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudere mannen." (Handelingen 15:4)


Auteur:  Egbert Nierop

Was er in de eerste eeuw een Besturend Lichaam?

Het genootschap leert dat ze volledig werkt naar het model van de gemeente in eerste eeuw.
Haar claim is dat er toen een centraal bestuur was in Jeruzalem, bestaande uit de 12 apostelen.
De stelling is dat onder Gods leiding er altijd een centraal bestuur op aarde is geweest.

In onze tijd zou dat het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen zijn.