Welke positie eist het Besturende Lichaam voor zichzelf op?


Hoe zou u reageren als een willekeurig persoon de volgende claims maakt:

-     Alleen via mij wordt rijk geestelijk voedsel door God verschaft.

-     Ik vind het passend om Gods communicatiekanaal genoemd te worden.

-     Ik ben Gods hedendaagse zichtbare kanaal.

-     Ik ben door de regerende koning gemachtigd om de leiding te nemen.

-     Mijn leiding negeren kan op rampspoed uitlopen.

-     Los van mij is er geen hoop op het ontvangen van  heilige geest.

-     Zonder mijn hulp kan de schrift niet begrepen worden.

-     Zonder mijn hulp weten jullie niet hoe alles toe te passen.

-     God leidt zijn georganiseerde volk via mij.

-     God heeft mij als "getrouwe slaaf" verschaft.

-     Zonder contact met mij geen vorderingen op de weg ten leven, ongeacht hoeveel jullie
de bijbel lezen
.

-     U niet verbinden met mij betekent automatisch dat u  zichzelf verbindt met Satans
politieke "wilde beest" en "Babylon de Grote".

-     Ik bepaal welke inlichtingen beschikbaar worden gesteld.

-     Ik bepaal wanneer het doorgeven ervan "te rechter tijd" is.

-     Ik vertegenwoordig theocratisch bestuur hier op aarde.

-     Niet "buiten de dingen gaan die geschreven staan"  staat gelijk aan niet gaan buiten
het geestelijke voedsel dat door mij wordt verschaft.

-     De autoriteit van Jezus Christus wordt via mij  uitgeoefend.

-     U moet op mijn aanwijzingen acht geven zoals u naar de stem van God zou luisteren.

-     Wie mijn raad niet ter harte neemt, verwerpt de raad van de Almachtige God.

-     Als jullie Jehovah liefhebben, zullen jullie niet achterdochtig zijn, en alles geloven wat ik zeg.

-     Jullie houding ten opzichte van mij en de manier waarop jullie mij bejegenen bepaalt of jullie zullen leven of sterven.

-     De Bijbel is niet aan jullie gegeven, maar aan de organisatie waarover ik de leiding heb. Daarom kunnen jullie de Bijbel niet begrijpen zonder mijn hulp.


Al met al zijn dit behoorlijk stevige claims, nietwaar?
Zou u hem op zijn woord geloven?

Stel dat er mensen zijn die hem op zijn woord geloven, laten we zeggen.....véél mensen.

Wat als u hem zou vragen naar het bewijs van zijn aanstelling?
Wat als hij vervolgens naar al die mensen verwijst als het bewijs dat hij wel door God aangesteld moet zijn. Met zoveel volgelingen moet het toch wel Gods zegen hebben?

Zou u hem dan geloven omdat hij al zoveel volgelingen heeft?

Vergeet niet dat dit het zwaarste "bewijs" is dat het Besturende Lichaam te bieden heeft.
Ze wijzen steeds naar de enorme toename in aantallen.
Dat moet toch wel een bewijs zijn van hun aanstelling?

Maar wat was dan het bewijs toen er - begin vorige eeuw - nog slechts een handje vol bijbelonderzoekers waren?

De eerste volgelingen stelden dus eenvoudig geloof in hun claims.
Iets aannemen zonder bewijs noemt het Besturende Lichaam echter lichtgelovigheid.

Worden een heleboel lichtgelovigen samen.... een bewijs?

En als u de persoon die deze claim doet eerst eens stevig aan de tand zou voelen, waarom zou u deze claims dan wel zonder slag of stoot accepteren als het niet door één enkele persoon wordt gezegd, maar door een groepje mensen dat zich een Besturend Lichaam noemt? 

Als u een vervelend gevoel krijgt van de bovenstaande claims omdat ze in de 1e persoon enkelvoud   (IK vorm) zijn geschreven, hoe komt het dan dat het acceptabel wordt zodra u het in de iets minder persoonlijke HET vorm hoort zeggen (het besturende lichaam)?

Alle bovenstaande claims komen rechtstreeks uit de publicaties van het genootschap.

Hier onder staan een aantal van deze claims van het Besturende Lichaam ten aanzien van hun positie, oordeel voor uzelf.

Onder het kopje: Jehovah's communicatiekanaal

      Laten   wij   nu   eens   ondubbelzinnig   vaststellen   wat   Jehovah's communicatiekanaal  voor  onze  tijd  is,  zodat wij ons in zijn gunst mogen blijven  verheugen.  Luister  eens naar  het  geïnspireerde  antwoord  hierop  in Mattheüs 24:45-47 (NW): "Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf..... waarlijk,  ik  zeg  u,  dat  hij  hem   zal  aanstellen  over  al  zijn bezittingen."
Heeft  hij  dat  gedaan?  Ja,  vooral   sinds  1919  heeft   hij   het  gezalfde overblijfsel als  samengesteld  lichaam  over  alle  zichtbare Koninkrijks-belangen aangesteld. ....... Volgens de beschrijving in 1 Korinthe 12:18 (NW), "heeft  [God]  de  leden  in  het  lichaam  geplaatst,  elkeen  zoals  het  hem behaagde."   Het  is  van  levensbelang  dat  wij  dit  erkennen
 en  op  de aanwijzingen  van  de  "slaaf"  acht geven  zoals  wij naar  de  stem  Gods zouden  luisteren,  omdat het een voorziening van Hem is."

                                                        De Wachttoren, 1 september 1957, blz.392, par.7

     Vooral  aangestelde  ouderlingen  dienen  waardering  te  hebben  voor  het voedzame  geestelijke voedsel  dat  door God  via  de  getrouwe slaaf wordt verschaft.   Jaren  geleden  misten   enkele  ouderlingen  die  waardering.   Eén waarneemster  merkte  op  dat  deze  mannen  de  artikelen  in  De Wachttoren bekritiseerden en niet bereid waren dit tijdschrift als  Gods  kanaal der waarheid te erkennen,  terwijl zij altijd trachtten anderen te beïnvloeden  net zo te denken als  zij’.     Loyale  ouderlingen  trachten  anderen  echter  nooit  te beïnvloeden  om  ook  maar iets van  het geestelijke voedsel waarin God via de getrouwe slaaf voorziet, te verwerpen.
                                                                 De Wachttoren, 15 november 1992 blz 19


     Die  getrouwe  en  beleidvolle slaaf wordt  in onze tijd vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen,  dat als publiciteitsinstrument het Wachttoren-, Bijbel- en Traktaatgenootschap heeft.    Heel  passend  is  die getrouwe en beleidvolle slaaf ook  Gods communicatie-kanaal genoemd.

                                                               De Wachttoren, 1 september 1991,   blz 18


      Op  Jehovah  vertrouwen  betekent  ook  vertrouwen  op het  hedendaagse zichtbare kanaal  waarvan  hij  al  tientallen jaren onmiskenbaar gebruik maakt om zijn voornemens te dienen. Dan zullen ware christenen als nooit tevoren hun vertrouwen  moeten  stellen  op  medeaanbidders  die  door  Jehovah  en  zijn regerende Koning zijn gemachtigd om de leiding te nemen.  Deze getrouwe mannen zullen Gods volk leiden.   Het negeren van hun leiding zou op ramp-spoed kunnen uitlopen.
                                                                        De Wachttoren, 1 juni 2003,  blz 21


     Theocratische  aanstellingen  [van ouderlingen]  zijn afkomstig van Jehovah via zijn Zoon en  Gods zichtbare aardse kanaal, „de getrouwe en beleidvolle slaaf" en zijn Besturende Lichaam.
                                                                   De Wachttoren, 15 januari 2001,  blz 16


     Omdat Jehovah God ons zijn geest niet los van zijn Woord doet toekomen, en  wij kunnen niet hopen  heilige  geest te ontvangen  indien wij het aardse kanaal  negeren  waarvan Jehovah  zich  in  deze  tijd bedient,  „de getrouwe en beleidvolle slaaf", vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen.  Zonder hulp van deze „slaaf" zouden wij noch in staat zijn de  volle  strekking van wat wij lezen te begrijpen, noch weten hoe wij het geleerde zouden moeten toepassen.
                                                                        De Wachttoren, 15 juli 1987,  blz 19

    We kunnen niet verwachten een goede band met Jehovah op te bouwen als we degenen negeren die door Jezus zijn aangesteld om zorg te dragen voor zijn bezittingen. Zonder de hulp van "de getrouwe en beleidvolle slaaf" zouden we de volledige draagwijdte van wat we in Gods Woord lezen niet kunnen begrijpen en zouden we ook niet weten hoe we het moeten toepassen.

                                                                 De Wachttoren, 15 september 2010, blz.8


     Via de ’getrouwe slaaf’ en zijn hedendaagse  Besturende  Lichaam  leidt God  zijn  georganiseerde volk  om in geestelijk opzicht voedsel,  kleding en beschutting beschikbaar te stellen aan allen die van deze voorzieningen gebruik willen maken.
                                                         Kennis die tot eeuwig leven leidt (1995) blz 161


     Ongeacht  waar  wij op aarde  leven,  Gods  Woord  blijft met betrekking tot ons gedrag en onze  geloofsovertuiging  als een  licht  op ons  pad en een  lamp voor  onze  voet  dienst  doen  (Ps.119:105).   Maar  ten einde christenen in alle natiën te helpen de bijbel te  begrijpen en die op juiste  wijze in hun leven toe te passen,  heeft  Jehovah God ook zijn  zichtbare  organisatie  verschaft,  de „getrouwe en beleidvolle slaaf”,  die bestaat uit  personen die door  de heilige geest gezalfd zijn. Tenzij wij met dit door God gebruikte communicatiekanaal in contact staan,  zullen wij  geen  vorderingen  maken  op  de  weg  ten leven, ongeacht hoeveel wij in de bijbel lezen. — Vergelijk Handelingen 8:30-40.

                                                                      De Wachttoren, 15 april 1982, blz 27


     Het  is zoals  Petrus  het  onder  woorden  bracht  toen  sommigen  van  de discipelen  over  Jezus’  leer struikelden: „Heer, tot wie zullen wij heengaan?  Gij hebt woorden van eeuwig leven” (Joh.6:68).  De Heer  Jezus Christus  heeft  die „woorden”  nog  steeds,   en  hij  doet  ze  de  mensen  toekomen  via  de  ene „getrouwe  en  beleidvolle  slaaf”-organisatie  die hij thans op aarde gebruikt. Ze  is  als  de   „goede  boom” die  volgens  Jezus’  beschrijving  „voortreffelijke vruchten” voortbrengt (Matth.7:17).  De  enige andere keus die voor de mensen openstaat,  is  zich  te  verbinden  met  Satans  politieke  „wilde  beest”  en „Babylon  de  Grote”,  het  wereldrijk  van  valse religie (Openb.13:1; 17:5). Geen  enkele  opgedragen  christen  zou  daarnaar  willen  terugkeren! — 2 Petr.2:22;  Joh.14:6.

                                                                       De Wachttoren, 15 april 1982, blz 31


     Via zijn Woord en via „de getrouwe en beleidvolle slaaf" voorziet Jehovah in rijk geestelijk voedsel  (Matth.24:45)

                                                              Koninkrijksdienst januari 2005, blz. 1 par.2


     Gods aangestelde kanaal:  Houd in gedachte dat onze hemelse Vader een aangesteld  communicatiekanaal  heeft, „de getrouwe en beleidvolle slaaf".  Die „slaaf"  heeft de verantwoordelijkheid te bepalen welke inlichtingen beschikbaar gesteld   worden  aan  het  huisgezin  van   gelovigen,   alsook   wanneer   het doorgeven ervan  „te  rechter tijd" is.   Dit geestelijke voedsel is  alleen  via  de theocratische   organisatie   verkrijgbaar.     We  dienen  ons  altijd  tot  Gods aangestelde  kanaal  te  wenden  voor  betrouwbare  inlichtingen,  niet  tot  een netwerk van internetgebruikers. — Matth.24:45.

                                                          Koninkrijksdienst september 2002, blz. 8 par.5


     „Theocratie" betekent „bestuur door God", die liefde is. Wij trekken voordeel van zijn bestuur door zijn autoriteit te aanvaarden en ons bij grote en kleine beslissingen door zijn richtlijnen te laten leiden. „De getrouwe en beleidvolle slaaf" vertegenwoordigt theocratisch bestuur hier op aarde (Matth.24:45-47). Samenwerking met de organisatie die door de „slaaf" wordt gebruikt, is van wezenlijk belang willen wij Jehovah’s zegen verkrijgen. (Vergelijk Hebreeën 13:17.)
                                                                  Koninkrijksdienst juni 1995, blz. 1 par.4


     Wij dienen ons ervan te  vergewissen dat wij  niet naar iets luisteren wat gaat „buiten de dingen die   geschreven staan"  in de  Heilige Schrift  en  in  het geestelijke  voedsel  dat  door de  „getrouwe en beleidvolle slaaf" wordt verschaft. — 1 Kor. 4:6; Matth.24:45-47.

                                                         Koninkrijksdienst maart 1980, blz. 3 vragenbus


     Daarbij  komt  nog  dat  zij  als  discipelen  van  Jezus Christus  niet  alleen Jehovah’s zichtbare organisatie erkennen maar ook  de  autoriteit  van  Jezus Christus   zoals   die   door    „de  getrouwe  en  beleidvolle  slaaf"   wordt uitgeoefend  (Matth.24:45-47; Hand.1:8).

                                                            Koninkrijksdienst mei 1986, blz. 8 vragenbus


    Wie weigert de uit Jehovah's Woord of van zijn organisatie afkomstige raad ter harte te nemen en de terechtwijzing in de wind slaat, verwerpt de raad van de Almachtige God.

                                                                         De Wachttoren, 1 juli 1958, blz.410

    Jehovah's Getuigen zijn er thans zeer dankbaar voor dat de duidelijke feiten aantonen dat het God heeft behaagd, hen te gebruiken.....
Zij hebben dit werk verricht omdat Jehovah zijn machtige hand had uitgestrekt, hun lippen had aangeroerd en zijn woorden in hun mond had gelegd. Uit alles blijkt dat zij het hebben gedaan omdat hij hen over de natiën en over de koninkrijken had aangesteld.

[ red: dit geldt volgens de leer alleen voor de "Getrouwe en beleidvolle slaaf", vertegenwoordigd door haar Besturende Lichaam.]
                                                                        De Wachttoren, 1 april 1959, blz.204


...men dient te beseffen dat Jehovah alleen de zachtmoedigen inzicht geeft en niet de eigenzinnigen. Wanneer wij Jehovah en de organisatie van zijn volk liefhebben, zullen wij niet achterdochtig zijn, maar zoals de bijbel zegt, "alles geloven", ook bijvoorbeeld alles wat er in het tijdschrift De Wachttoren staat,...

                                                      Bekwaam gemaakt tot de predikingsdienst, blz 156   Wees dus gehoorzaam en doe Jehovah's werk zoals hij het verricht wil hebben, want het enige wat telt, is de door middel van zijn organisatie aangegeven manier!

                                                                          De Wachttoren, 1 juli 1956, blz.295


    De wil van de slaaf is daarom Jehovah's wil.
Opstand tegen de slaaf staat gelijk aan opstand tegen God.


                                                                 De Wachttoren, 15 augustus 1956, blz.374


    Het Besturende Lichaam publiceert in vele talen. Dit geestelijke voedsel is gebaseerd op Gods Woord. Wat er wordt onderwezen, is dus van Jehovah afkomstig en niet van mensen.

                                                                De Wachttoren, 15 september 2010, blz.13


    In deze tijd van het einde heeft Christus "al zijn bezittingen" -  alle aardse belangen van het Koninkrijk - toevertrouwd aan zijn "getrouwe en beleidvolle slaaf", vertegenwoordigd door het Besturende Lichaam, een groep gezalfde christelijke mannen (Matth.24:45-47). De gezalfden en hun metgezellen, de "andere schapen", erkennen dat ze door de leiding van het hedendaagse Besturende Lichaam te volgen, in feite hun Leider, Christus, volgen.

                                                                De Wachttoren, 15 september 2010, blz.23


    Tegenwoordig behoren de meeste gemeenteouderlingen tot de andere schapen. Ze worden aangesteld na gebed en onder leiding van de heilige geest, dus ook zij kunnen geacht worden onder Christus' toezicht of leiding te staan (Hand.20:28).  Ze erkennen echter dat Christus een kleine groep gezalfde christelijke mannen als een Besturend Lichaam gebruikt om leiding te geven aan zijn discipelen op aarde.

                                                                De Wachttoren, 15 september 2010, blz.27


    Uw houding ten opzichte van de met tarwe te vergelijken gezalfde "broeders" van Christus en de wijze waarop u hen bejegent, zal de factor zijn op grond waarvan bepaald zal worden of u in de "eeuwige afsnijding" zult heengaan of "het eeuwige leven" zult ontvangen.

                                                                De Wachttoren, 1 november 1981, blz.26


    Allen die de bijbel willen begrijpen, dienen in te zien dat de "rijkgevarieerde wijsheid van God" uitsluitend bekend kan worden via Jehovah's communicatiekanaal, de getrouwe en beleidvolle slaaf.

                                                                       De Wachttoren, 1 oktober 1994, blz.8


    De bijbel is daarom een boek van organisatie dat aan de christelijke gemeente als organisatie, niet aan individuele personen toebehoort, ongeacht hoe oprecht zulke personen ook mogen geloven dat zij de bijbel kunnen uitleggen.  Om deze reden kan de bijbel niet op de juiste wijze worden begrepen zonder Jehovah's zichtbare organisatie in gedachten.

                                                                     De Wachttoren, 15 januari 1968, blz.43


   Maar als wij ons van Jehovah’s organisatie zouden verwijderen, zouden wij nergens anders terechtkunnen voor redding en ware vreugde.

                                                     De Wachttoren, 15 september 1993 blz.22

   Om het leiderschap van Christus te aanvaarden, is het derhalve noodzakelijk de organisatie die persoonlijk door hem wordt geleid, te gehoorzamen. Door te doen wat de organisatie zegt, doet men wat hij zegt, terwijl men door de organisatie te weerstaan, hem weerstreeft.

Een van de
hinderpalen waardoor men ervan wordt weerhouden, gehoorzaam en onderdanig te zijn, is de neiging van onvolmaakte menselijke schepselen een oordeel te vellen over de juistheid en over andere hoedanigheden van de instructies die aan hen worden doorgegeven. In plaats dat zij deze als van Christus, die ze door middel van de organisatie heeft gegeven, beschouwen, overleggen zij bij zichzelf of met anderen wat zij zullen doen.

                                                                                      De Wachttoren, 15 juli 1959 blz.434 par.7,8

   Die getrouwe slaaf is het kanaal dat Jezus gebruikt om zijn ware volgelingen in deze tijd van het einde te voeden. Het is heel belangrijk dat we weten wie de getrouwe slaaf is. Onze geestelijke gezindheid en onze band met God hangen af van dit kanaal.

                                                                    De Wachttoren, 15 juli 2013 blz.20 par.2

   Hij laat ons via zijn organisatie weten wat zijn voornemen is en wat hij van ons verwacht. Je kunt Jehovah's rust ingaan door hem en zijn organisatie te gehoorzamen.

Maar als je de raad van de getrouwe en beleidvolle slaaf alleen serieus neemt als jij het belangrijk vindt, werk je Jehovah's voornemen tegen. Dan komt je band met Jehovah in gevaar.


                                                                                     De Wachttoren 15 juli 2011 blz.28 par.16,17

   De gezalfden en hun metgezellen, de "andere schapen", erkennen dat ze door de leiding van het hedendaagse Besturende Lichaam te volgen, in feite hun Leider, Christus, volgen.

                                                                               De Wachttoren, 15 september 2010  blz.23 par.8

....aangezien de „eenheid” gehandhaafd dient te worden, moet een rijpe christen met betrekking tot geloof en kennis in eenheid en volledige harmonie met medegelovigen zijn. Als het op begrip van de bijbel aankomt, propageert hij geen persoonlijke meningen en vindt niet dat anderen er net zo over moeten denken. In plaats daarvan heeft hij het volste vertrouwen in de waarheid zoals die door Jehovah God via zijn Zoon, Jezus Christus, en „de getrouwe en beleidvolle slaaf” wordt onthuld.

                                                                                    De Wachttoren, 1 augustus 2001 blz.14 par.8

   Gehoorzaamheid aan Jehovah is vaak neergekomen op gehoorzaamheid aan zijn vertegenwoordigers.

Door zich
aan de slaafklasse te onderwerpen, geven Gods dienstknechten ook blijk van hun onderworpenheid aan de Meester, Jezus Christus.

                                                                         De Wachttoren, 1 oktober 2002  blz.17-19 par.1 en 7     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    "Al wie zich verhoogd, zal vernederd worden, en al wie zich vernederd, zal verhoogd worden." -- Mattheüs 23:12

De positie van het Besturende Lichaam

Als u een Getuige van Jehovah zou vragen wat hij van de leden van het Besturende Lichaam vindt, zal hij zeggen dat dit allemaal zeer nederige en bescheiden broeders zijn.

Waarom?  Omdat hun namen nooit voorkomen in de lectuur die zij uitgeven. De artikelen worden altijd anoniem gepubliceerd.

Dit mag op individueel terrein zo lijken maar hoe treden ze naar buiten als groep?

Mag iemand een positie opeisen in de gemeente van Christus?     Open boek

"Maar gij moet u geen Rabbi laten noemen, want één is uw leraar, terwijl gij
  allen broeders zijt."
"Laat u ook geen leiders noemen, want één is uw Leider, de Christus."
"De grootste onder u moet echter uw dienaar zijn."

                                                                                    Mattheüs 23:8, 10,11