Exit 2
Exit2-logo

Eenheid boven alles

Eenheid bevordert vrede, en dat is een kostbaar goed.
Vrede is een vrucht van de geest.

Wat zou het heerlijk zijn als overal op deze wereld eenheid zou zijn.
Het zou het einde betekenen van oorlog.

Volgens de leer van het Wachttorengenootschap zal God binnen niet al te lange tijd een einde maken aan alle oorlog, honger, ziekte en dood en deze aarde herstellen in wat het oorspronkelijk geweest is, een paradijs waar vrede en eenheid zal heersen.

Uitsluitend mensen die verbonden zijn met de organisatie van Jehovah's Getuigen maken kans om het grote ingrijpen van God (Armageddon) te overleven.

Om te bewijzen dat zij waardig zijn om toekomstige paradijsbewoners te zijn, moet nu reeds getoond worden dat ze tot eenheid in staat zijn en onderling liefde en vrede kunnen hebben.
Liefde, alsook vrede, is immers een vrucht (of gevolg) van Gods Geest.
Waar geen liefde en vrede heerst is God Geest niet aanwezig.

Jehovah's Getuigen maken er aanspraak op Gods Volk te zijn en claimen dat hun organisatie als enige door God wordt gebruikt om waarheden uit de bijbel te openbaren.

Als dit zo is kan het niet anders dan dat dit volk een overvloed aan vrede en eenheid moet kennen.

Het bewaren van eenheid is dus een constante zorg voor de leiding  van de organisatie (het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen).
Zou die eenheid verdwijnen -- en daarmee de liefde en vrede -- dan verdwijnt tevens het bewijs van Gods goedkeuring, met alle voor de hand liggende gevolgen van dien.

Waarheid ondergeschikt aan eenheid?

De vraag is natuurlijk hoe je het beste de eenheid kan bewaren.
De praktijk laat zien dat als het op geloofszaken aankomt mensen de eenheid snel vergeten en elkaar letterlijk de hersens inslaan.
We hebben daar genoeg voorbeelden van (denk aan Ierland of het Midden-Oosten).

De grootste oorzaak van gebrek aan liefde en vrede lijkt dus opgelost te worden als er gelijkheid van denken is op gebied van geloofszaken.

Hoe vreemd dit ook moge klinken, de organisatie van Jehovah's Getuigen heeft dit probleem opgelost door te bepalen dat iedereen zich dient te onderwerpen aan het Besturende Lichaam

Als een Jehovah's Getuige voor eeuwig leven in aanmerking wil komen zal hij gehoorzaamheid moeten leren aan Jezus EN  aan zijn aardse vertegenwoordigers.

"GEHOORZAAMHEID aan Jehovah is vaak neergekomen op gehoorzaamheid aan zijn vertegenwoordigers."

De Wachttoren, 1 oktober 2002, blz.17 par.1

"Allen die eeuwig willen leven, moeten gehoorzaamheid leren, want de bijbel zegt duidelijk dat ’zij die God niet kennen en zij die het goede nieuws omtrent onze Heer Jezus niet gehoorzamen’ Gods dag van wraak niet zullen overleven (2 Thessalonicenzen 1:8). "

De Wachttoren, 1 oktober 2002, blz. 20 par.11

"Vergeet nooit dat alleen Gods organisatie het einde van dit stervende samenstel zal overleven. Handel derhalve verstandig en maak plannen voor het eeuwige leven door met Jehovah’s organisatie aan uw toekomst te bouwen."

De Wachttoren, 15 oktober 1984, blz.21 par 20

"U moet tot Jehovah’s organisatie behoren en Gods wil doen om door hem met eeuwig leven gezegend te worden. — Psalm 133:1-3"

'U kunt voor eeuwig in een paradijs op aarde leven', blz.255 par.14

Volledige gehoorzaamheid aan het Besturende Lichaam van deze organisatie is vereist.
Dit bestuur bepaalt voor de Getuigen wat waarheid is en geloofd moet worden.

Dit vereiste wordt kracht bijgezet door iedereen die hieraan niet voldoet buiten de gemeente te werpen d.m.v. uitsluiting.

Gevolg van deze regel is dat niet de waarheid of loyaliteit aan Gods Woord bepaalt of iemand Gods goedkeuring heeft, maar gehoorzaamheid aan het Besturende Lichaam.

Het gebeurt dus dat iemand op grond van persoonlijk onderzoek in de Schrift tot een andere mening komt, vervolgens wordt uitgesloten, en jaren later het Besturende Lichaam tot dezelfde conclusie komt en de geloofsleer van de Getuigen aanpast.
De "valse leer" waarvoor deze Getuige werd uitgesloten is nu verheven tot "waarheid".
Nu zou het ontkennen van deze waarheid weer tot uitsluiting leiden.

De uitgesloten Getuige is echter jarenlang verstoken geweest van normale omgang met zijn familie.
Hij krijgt geen excuus en wordt zelfs niet automatisch "hersteld" in de gemeente.

Zijn mening is nu "rechtsgeldig", maar hij wordt pas hersteld als hij de normale procedure van berouw en een schriftelijk verzoek aan de gemeente doorloopt.
Gehoorzaamheid aan het Besturende Lichaam lijkt zwaarder te wegen dan waarheid uit Gods Woord.

Is het niet begrijpelijk dat sommige Getuigen hier vraagtekens bij zetten?

Russell, die gezien wordt als de grondlegger van het Wachttorengenootschap, wordt tot op de dag van vandaag geprezen om alles wat hij deed.
Zijn uitspraken worden nog regelmatig in de uitgaven van het genootschap aangehaald.
Zou hij echter vandaag een opstanding krijgen en zijn ideeën uitdragen, dan zou hij zonder mankeren worden uitgesloten vanwege zijn "afvallige leer".

Is het niet begrijpelijk dat sommige Getuigen zich afvragen hoe iemand die duidelijk een "valse leer" bracht, en naar de huidige maatstaven "valse religie" predikte, toch regelmatig wordt aangehaald in de lectuur van het genootschap?
Het lezen van geschriften met valse leer is immers uit den boze.

Bestaat er eenheid onder Jehovah's Getuigen?

Jazeker, er bestaat eenheid van denken in overvloed.
En door deze eenheid is er ook een mate van vrede onderling.

Maar waar is deze eenheid en vrede feitelijk op gebaseerd?
Ontstaat deze "eenheid" en "vrede" niet door het wegnemen van vrijheid?
Is deze "eenheid" niet voor een groot deel gebaseerd op angst voor uitsluiting?

Galaten 5:22 spreekt over de "vrucht" van de geest.
Een vrucht is iets dat een boom slechts hoeft te dragen.
Het is voor die boom iets natuurlijks om die vrucht voort te brengen.
De boom hoeft geen moeite te doen om deze vrucht "aan te kweken".

De boom hoeft ook niet "bedreigd" te worden voordat hij vrucht voortbrengt.
Hij hoeft slechts goed verzorgd te worden.
Een gezonde boom brengt als vanzelfsprekend vrucht voort.

Jehovah's Getuigen wordt echter geleerd deze vrucht van de geest aan te kweken.
Ze moeten daar moeite voor doen.

Iemand met Gods Geest hoeft die vrucht echter slechts te dragen.
Het is voor hem net zo natuurlijk als de boom die een vrucht voortbrengt.
Iemand met Gods Geest heeft geen "regels" nodig om die vrucht voort te brengen.
Hij hoeft ook niet bedreigd te worden.

Heeft u regels nodig om de wet der liefde toe te passen?
Discipelen van Jezus zouden niet herkend worden aan eenheid van denken, maar aan liefde.

Overdreven?

Natuurlijk kan nu de gedachte opkomen dat dit alles zeer overdreven is en dat het genootschap de waarheid absoluut niet ondergeschikt maakt aan de eenheid.

In dat geval wordt u uitgenodigd kennis te nemen van een gebeurtenis die officieel door ambtenaren is vastgelegd en waarvan de verslagen nog steeds beschikbaar zijn.

Het betreft een rechtszaak die in 1954 in Schotland werd aangespannen en bekend kwam te staan als de Walsh-zaak.

Tijdens deze rechtszaak kwamen zeer hooggeplaatste vertegenwoordigers van het genootschap aan het woord die daar onder ede een aantal zaken verklaarden.

Het verslag van deze zaak vind u in het menu op deze pagina onder "De Walsh rechtszaak."

Lees dit verslag, en vorm uw eigen oordeel.

 

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Eenheid belangrijker dan waarheid?

Als iedereen gehoorzaam is geeft dit de indruk dat er eenheid is.....en waar eenheid is lijkt vrede te zijn....en waar vrede is lijkt liefde te heersen.

En aan de liefde zouden Jezus' discipelen herkend worden. Eenheid bewaren is dan ook prioriteit één van het Besturende Lichaam.

Ontdek welke concessies er worden gedaan ten koste van de waarheid in het belang van eenheid.

Eenheid belangrijker dan de schapen?

Wat als een "schaap" veel eerder dan het Besturende Lichaam tot een bepaalde conclusie komt?
Stel dat hij jaren eerder zag dat hij wel degelijk bloedfracties mocht accepteren.

Eenheid is afhankelijk van gehoorzaamheid aan het Besturende Lichaam.
Dit schaap zou worden opgeofferd -- uitgesloten -- ter wille van de eenheid.