Exit 2
Exit2-logo

Documenten ter bevestiging


Bevestiging van lidmaatschap door de VN.
[ klik op het document voor een vergroting ]Veel broeders en zusters waren geschokt door het partnerschap van het genootschap met de VN.

Velen schreven naar de VN om bevestiging voor wat hun onmogelijk leek.

De VN antwoordde met deze brief.

Deze brief van de VN bevestigd niet alleen dat het genootschap was aangesloten bij de VN, maar geeft tevens het bewijs dat het genootschap reeds in 1992 op de hoogte was gebracht van de implicaties van dit partnerschap.

Dus zelfs als het waar is dat men zich op moment van aanvraag niet bewust was van "de kleine lettertjes", dan werd dit overduidelijk onder hun aandacht gebracht op moment dat het partnerschap van kracht werd.

Waarom heeft het genootschap zich op dat moment niet direct weer teruggetrokken?

De bewering dat ze "het niet geweten hebben" gaat in ieder geval niet op.
  Uiteraard schreven heel wat broeders en zusters naar het genootschap om opheldering over deze zaak.
Hiernaast ziet u de standaard brief die het genootschap als antwoord stuurde.
Niet alleen individuele getuigen van over de hele wereld informeerden bij het genootschap, ook de broeders van veel bijkantoren waren kennelijk verbaasd en wisten niet hoe hierop te reageren, zoals blijkt uit onderstaande brief,
afkomstig van het voorzitterscomité van het Besturende Lichaam, gericht aan alle bijkantoren.

 

De bovenstaande reactie van het genootschap is geheel in overeenstemming -- en vrijwel een kopie -- van de instructies die de bijkantoren van het genootschap ontvingen omtrent deze zaak.

Merk op dat in dat antwoord gezegd wordt dat het genootschap "dankbaar" was dat deze aangelegenheid onder hun aandacht werd gebracht. Dit is de houding naar de buitenwereld.

In het document dat aan alle bijkantoren werd gestuurd - waarvan hiernaast een kopie - werden degenen `die dit onder hun aandacht brachten`
echter omschreven als `tegenstanders` die `beschuldigingen` hadden gepubliceerd.

Hoeveel "gezichten" heeft het genootschap?

 

Het document bevat instructies voor het beantwoorden van vragen over dit onderwerp en laat tevens zien dat er reeds eerder een reactie van het hoofdkantoor was geweest, kennelijk met een iets andere inhoud, want, zo wordt geschreven: `Deze brief vervangt iedere reactie die we eerder gaven en wordt aan alle bijkantoren gezonden`.

Welke "eerdere reactie" werd dan eerst naar buiten gebracht?
Hieronder is het standpunt van het genootschap weergegeven in een brief van 9 oktober 2001, slechts enkele dagen voordat bovenstaande correctie aan alle bijkantoren werd verzonden. 

Brief Wachttorengenootschap 9 oktober 2001 In deze brief wordt op geen enkele manier verwezen naar een bibliotheekkaart als reden voor het partnerschap met de VN.
In plaats daarvan wordt de situatie volkomen  gerechtvaardigd met een aanhaling uit De Wachttoren van 1 oktober 1995, waar op blz.7 staat dat zij de Organisatie der Verenigde Naties bezien als alle andere regeringen in de wereld. De situatie werd bezien als het betonen van respect en gehoorzaamheid aan de 'superieure autoriteiten'.

(toen dit in 1995 geschreven werd was het genootschap al partner van de VN, en kon dus moeilijk iets anders schrijven)

Er wordt in de brief zelfs gezegd dat het genootschap geen problemen had met het vereiste om "de idealen van het VN-charter te delen".  (we delen ze slechts, maar huldigen de bijbelse kijk waarop ze verwezenlijkt moeten worden).

Als voorbeeld waaruit blijkt dat zulke idealen gedeeld kunnen worden, wordt Ontwaakt! van
8 september 1991 aangehaald.
Op blz. 8 stond:

Met de in het Handvest vastgelegde doelstelling van de Verenigde Naties om "internationale vrede en veiligheid te handhaven", wordt een wenselijk doel voor de mensheid verwoord. De wereld zou inderdaad veel veiliger zijn als de volken zich aan Artikel 2(4) van het VN-Handvest hielden: "Alle leden zullen...zich onthouden van bedreigingen met of gebruik van geweld tegen de territoriale integriteit of politieke onafhankelijkheid van enige staat."

De denkwijze wordt dus gesanctioneerd door iets dat het genootschap zelf geschreven heeft.
Alsof het een aanhaling uit de bijbel zelf is wordt nu Ontwaakt aangehaald. Daar staat het, dus daaruit blijkt dat zulke idealen gedeeld kunnen worden.

Merk tevens op dat dit geschreven werd in de zelfde periode (2e helft 1991) als het Wachttoren-genootschap voor het eerst het partnerschap met de VN aanvroeg.

Deze hele brief probeert het partnerschap met de VN goed te praten en er wordt besloten met de opmerking dat "wij ermee voortgaan het goede nieuws van het koninkrijk te verkondigen, daarbij voor zover dat schriftuurlijk gezien mogelijk is gebruikmakend van en een beroep doend op bepaalde diensten van de superieure autoriteiten, waartoe ook de VN behoort."

Toen deze brief geschreven werd was het nieuws omtrent de plotselinge terugtrekking uit dit partnerschap kennelijk nog niet tot het bijkantoor in Emmen doorgedrongen.
De brief is van 9 oktober 2001  ---  dezelfde dag als de beëindiging van het partnerschap.

Enkele weken later werden alle redenen die zojuist gegeven waren teruggedraaid in de brief van
1 november 2001 aan alle bijkantoren ( de brief waarin stond: `Deze brief vervangt iedere reactie die we eerder gaven...' ) en werd het verstandiger geacht om het verhaal van de bibliotheekkaart naar voren te schuiven.Het bericht dat het Wachttorengenootschap tot het jaar 2001 tien jaar lang een partnerschap met de Organisatie der Verenigde Naties had gehad veroorzaakte ook een stortvloed van brieven aan het adres van de VN, afkomstig van verbijsterde getuigen.

De VN werd letterlijk bestookt met vragen ter opheldering hiervan.

De VN hebben daarom een officiële mededeling geplaatst op hun website.
U vindt de mededeling onderaan de hiernaast afgebeelde pagina.

U kunt de mededeling lezen via de link hiernaast, of door hier te klikken om het PDF-bestand te downloaden.

(de mededeling is inmiddels van de UN-site verdwenen, maar nog wel in het UN-archief te vinden)Bedenk bij dit alles het volgende principe van het Besturende Lichaam, zoals te vinden is in
De Wachttoren van 1 december 1981, blz.14:

"Iemand zou zijn plaats in de christelijke gemeente ook vaarwel kunnen zeggen door zijn handelwijze, zoals door deel te gaan uitmaken van een organisatie met doelstellingen welke in strijd zijn met de bijbel en die derhalve onder het oordeel staat van Jehovah God. (Vergelijk Openbaring 19:17-21; Jesaja 2:4.) Dus als iemand die een christen was, het verkiest zich aan te sluiten bij degenen die door God zijn afgekeurd, zou het voor de gemeente passend zijn door middel van een korte bekendmaking te erkennen dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en niet langer een van Jehovah's Getuigen is."

Houdt tevens in gedachten dat het Besturende Lichaam claimt het communicatiekanaal van God te zijn. Wat hierboven geschreven staat is dus de mening van Jehovah God.

Betekent dit dat het voor de gemeente passend zou zijn geweest om door middel van een korte bekendmaking te erkennen dat de broeders van het Besturende Lichaam zichzelf hebben teruggetrokken en niet langer Jehovah's Getuigen zijn?

Of gelden er voor deze broeders andere maatstaven?
Hanteren zij voor zichzelf andere "gewichten"?


Deuteronomium 25:13-16
"Gij nu moogt niet twee soorten gewichten in uw buidel hebben, een groot en een klein.....
 Gij dient steeds een nauwkeurig en zuiver gewicht te hebben....
 Want een ieder die deze dingen doet, is iets verfoeilijks voor Jehovah, uw God"


Mattheüs 23:4
"Zij binden zware vrachten samen en leggen die op de schouders der mensen, maar zelf willen zij ze met hun vinger niet verroeren"


Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

De Wachttoren, 1 december 1981, blz.14

"Iemand zou zijn plaats in de christelijke gemeente ook vaarwel kunnen zeggen door zijn handelwijze, zoals door deel te gaan uitmaken van een organisatie met doelstellingen welke in strijd zijn met de bijbel en die derhalve onder het oordeel staat van Jehovah God. (Vergelijk Openbaring 19:17-21; Jesaja 2:4.) "

Wat leert het genootschap?
Staat de VN onder het oordeel van God?
Wat zou er gebeuren als U zich daarbij aansloot?

Het Wachttoren-artikel vervolgt met deze stelling:

"Dus als iemand die een christen was, het verkiest zich aan te sluiten bij degenen die door God zijn afgekeurd, zou het voor de gemeente passend zijn door middel van een korte bekendmaking te erkennen dat hij zichzelf heeft teruggetrokken en niet langer een van Jehovah's Getuigen is."
Lees met dit in gedachten de documenten op deze pagina.