Exit 2
Exit2-logo

Eerst kort de oude situatie


Charles Taze Russell wordt door Jehovah's Getuigen gezien als de grondlegger van de geloofsbeweging. Hij stierf in 1916 en werd door de Bijbelonderzoekers (de naam Jehovah's Getuigen werd pas in 1931 aangenomen) gezien als de "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf". Dit bleef zo tot eind jaren 20 van de vorige eeuw toen de nieuwe president van het Wachttorengenootschap, J.F.Rutherford, de leer wijzigde. Voortaan bestond deze Getrouwe en Beleidvolle slaaf niet meer uit één man, maar waren het ALLE gezalfde christenen.

 

De leer was dat deze "slaafklasse" in 1919 door Jezus was aangesteld "over alle aardse bezittingen van de meester". Dat hield o.a. in dat ze waren aangesteld om geestelijk voedsel uit te delen aan het huisgezin van Jezus.

Uit praktische overwegingen werd het bestuur van het Wachttorengenootschap gezien als de vertegenwoordiging van al die gezalfden.
Feitelijk betekende dit dat J.F.Rutherford alles voor het zeggen had.

 

Aangezien Jezus met zijn levensbloed de mensheid had "gekocht" vielen alle Bijbelonderzoekers
- zodra ze gedoopt waren - ook onder de aardse bezittingen van de meester.

Zo zegt de Wachttoren van 15 juni 2009 op blz.24 par.19

Welke uitwerking moeten bovenstaande feiten hebben op de alsmaar in aantal toenemende leden van de grote schare, die voor eeuwig op aarde hopen te leven? Als onderdeel van de bezittingen van de Koning geven ze graag hun volledige medewerking aan de regelingen van het Besturende Lichaam, dat „de getrouwe en beleidvolle slaaf” vertegenwoordigt.

Het bestuur van het Wachttorengenootschap had nu "autoriteit" over alle bijbelonderzoekers.
Dit bestuur bepaalde voortaan wat er geloofd moest worden.


Pas in de jaren 70 van de vorige eeuw werd deze vertegenwoordiging overgedragen aan een Besturend Lichaam, zoals we dat nu kennen.

Dit bestuursorgaan bepaalde voortaan de leer van Jehovah's Getuigen --  op basis van hun aanstelling over "alle aardse bezittingen van de meester".
DE NIEUWE LEER ZOALS OMSCHREVEN IN DE WACHTTOREN VAN 15 JULI 2013


Samenvatting

zie kader op blz. 22           

 

         1.  De Getrouwe en Beleidvolle slaaf bestaat voortaan uit slechts de leden van
              het Besturende Lichaam.
              Op moment van verschijnen van deze Wachttoren bestaat dit bestuur uit acht leden.

 

          2.  In 1919 koos Jezus hen uit om zijn Getrouwe en Beleidvolle slaaf te zijn.

          3.  Hun beloning - de aanstelling over alle bezittingen van de meester - zullen
               ze pas ontvangen als ze naar de hemel gaan.Over punt 1 zegt par.9 op blz.22 het volgende:

Vormen alle gezalfde christenen op aarde samen de getrouwe slaaf? Nee. De realiteit is dat niet alle gezalfden een rol spelen bij het uitdelen van geestelijk voedsel aan geloofsgenoten wereldwijd.

Het is inderdaad de realiteit dat niet alle gezalfde broeders een rol speelden bij deze aanstelling over
de bezittingen van de meester. Maar dit komt omdat het huidige Besturende Lichaam dit niet toestond.

Hoewel decennia lang de overtuiging bestond dat AL deze gezalfden - als groep -  in 1919 waren aangesteld om het beheer uit te oefenen over de bezittingen van de meester, hadden ze in de praktijk geen enkele invloed op dit beheer. Wanneer deze broeders iets wilden "beheren", werden ze tot de orde geroepen en op hun plaats gezet. Beheertaken waren aan het Besturende Lichaam voorbehouden.

Ook deze gezalfden moesten gewoon nederig wachten op het geestelijk voedsel van het Besturende Lichaam. Bovendien weet het Besturende Lichaam niet eens wie allemaal tot deze groep gezalfden behoren.

Gezien vanuit de leer die decennia lang gehanteerd werd, kunnen we stellen dat het Besturende Lichaam geen idee had wie de Getrouwe en Beleidvolle slaaf was.
Ze leerden slechts dat zij, als bestuur, die groep vertegenwoordigden.
Maar zelfs een lijst van al die gezalfden werd niet bijgehouden, laat staan dat zij enige invloed konden uitoefenen op het beheer.

 

De Wachttoren van 15 augustus 2011 blz.22 verklaart over de deelnemers van de symbolen:

 

"Het Besturende Lichaam houdt geen lijst bij van alle deelnemers, want het onderhoudt geen wereldwijd netwerk van gezalfden."


Het in het verleden niet deelnemen van deze groep gezalfde broeders aan dit werk is de enige verklaring die in deze Wachttoren wordt gegeven voor de wijziging van punt 1.

Een reden waar ze zelf de oorzaak van zijn.

 

Punt 2 stelt dat Jezus hen in 1919 koos om zijn Getrouwe en Beleidvolle slaaf te zijn.

Dit is natuurlijk een vreemde stelling.
Of iemand (of een groep) getrouw en beleidvol is kan je pas zeggen NADAT ze een tijdlang hun werk hebben gedaan.

Zo kan je ook niet zeggen dat je bent aangesteld als Olympisch kampioen.
Het is geen functie, maar een omschrijving van een kwaliteit die je als sporter hebt.
Het is iets dat je moet verdienen en het zou al helemaal raar zijn als je dit roept voordat de Olympische spelen zijn begonnen en er medailles zijn uitgedeeld.


Dit is feitelijk wat het Besturende Lichaam doet.
Aan het begin van hun "race" in 1919 claimen ze gekozen te zijn als de "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf".  Het is echter geen functie, maar een omschrijving of kwalificatie van hun werk. Iets dat pas achteraf bepaald kan worden. De Wachttoren verklaart zelf dat de medaille (de beloning) pas wordt uitgedeeld aan het einde van hun aardse loopbaan.

Jezus gaf de opdracht om voedsel uit te delen aan medeslaven, oftewel de andere leden van zijn huisgezin. Vervolgens gaat de meester in de illustratie op reis om later, bij zijn onverwachte  thuiskomst, te constateren of zijn opdracht getrouw is uitgevoerd.


Paragraaf 4 op blz.21 stelt dat de vervulling van die illustratie (er vanuit gaande dat het een profetie is en niet slechts een illustratie) niet in de eerste eeuw begon, "maar in deze tijd van het einde."
Paragraaf 6 en 7 plaatst de vervulling daarom "na het begin van de laatste dagen in 1914."

Volgens die uitleg gaf Jezus pas na 1914 de opdracht het huisgezin van voedsel te voorzien.


Dit doet enkele vragen rijzen.

Het gedeelte in Matth.24 impliceert dat de meester daarop wegging en later, bij zijn thuiskomst, een slaaf aantrof die bezig was met het aan hem opgedragen werk.
Als van tevoren al vaststond wie die slaaf zou zijn - hij werd immers in 1919 gekozen als getrouwe en beleidvolle slaaf -  waarom dan de vraag wie "werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf" zou zijn?
(volgens de Nieuwe Wereldvertaling)

Is het niet zo dat Jezus AL zijn "slaven" gebood om gedurende zijn afwezigheid waakzaam te zijn en met het opgedragen werk bezig te blijven, "want gij weet niet op welke dag uw heer komt"? 
(vers 42)

 

Is het niet arrogant van een slaaf om nog voordat zijn meester terugkeert rond te bazuinen dat hij als enige een getrouwe en beleidvolle slaaf is - met uitsluiting van alle andere slaven - en dat het al vaststaat dat hij de beloning zal ontvangen?


Al bijna een eeuw roept deze slaaf dat hij werd aangesteld over alle bezittingen van de meester.
Nu blijkt - 93 jaar na 1919 - dat die aanstelling nog moet komen.

Op basis van die aanstelling claimde die slaaf autoriteit over het huisgezin van de meester.
Medeslaven die hem niet gehoorzaamden werden buiten gezet met de mededeling dat zij de liefde van Jezus niet langer waardig waren.

 

Maar nu schrijft de Wachttoren dat Jezus hen in 1919 koos.....als zijn getrouwe en beleidvolle slaaf.
Op basis waarvan koos hij hen dan?
En hoe ging Jezus daarna dan weg...om later, tijdens de grote verdrukking weer terug te komen?
Hij werd toch in 1914 aangesteld als koning?

Zegt de Wachttoren van 15 december 2009, blz.24 par.20 niet letterlijk:
"Sinds 1914 leven we in de periode van Christus parousia, zijn tegenwoordigheid."?

Gaf hij niet sinds 1919 leiding aan deze slaaf?
Was hij niet al die tijd het hoofd van de gemeente?


De Wachttoren geeft hier geen antwoord op.

 

Volgens punt 3 krijgen de leden van het Besturende Lichaam hun aanstelling over alle bezittingen van de meester pas tijdens de grote verdrukking, als ze worden opgenomen naar de hemel.

Waar het volgens de nieuwe uitleg op neerkomt is dit:
In 1919 is het Besturende Lichaam door Jezus gekozen als de "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf",
echter zonder hen aan te stellen over al zijn bezittingen - ze kregen slechts de opdracht voedsel aan te bieden aan het huisgezin van de meester.

 

 

Paragraaf 8 zegt op blz.21:

 

"De getrouwe slaaf moet bestaan uit gezalfde christenen op aarde."

 

Volgens de leer zullen gezalfde christenen na hun hemelopname regeren als koningen met de christus.  Maar als de leden van het Besturende Lichaam uit gezalfden bestaat en ze hun beloning pas krijgen na hun hemelopname, wat is dan hun "aanstelling over alle bezittingen van de meester"?


Als gezalfden gaan ze al regeren als koningen, dus wat voegt die aanstelling daar dan aan toe?
Niets, zoals we lezen in paragraaf 19 op blz.25, waar staat:


"Krijgt de getrouwe slaaf een grotere beloning in de hemel dan de andere gezalfden?  Nee."


Feitelijk is er dus geen beloning voor de getrouwe slaaf - in tegenstelling tot wat de illustratie zegt  - want hetgeen ze ontvangen is op basis van hun gezalfd zijn, niet op basis van hun status als "getrouwe en beleidvolle slaaf".

Dit is een probleem want het Besturende Lichaam beziet Matth.24:45-47 als een profetie en niet slechts als een illustratie. Het deel van de beloning wordt dan niet vervuld in de nieuwe uitleg.

Ook suggereert de illustratie nergens dat er wel een eeuw kon verstrijken na het moment waarop de meester constateerde welke slaaf "getrouw en beleidvol" was geweest  en het uitdelen van een beloning, de aanstelling over al zijn bezittingen.Welke impact heeft deze wijziging op Jehovah's Getuigen?


Nu de aanstelling over alle bezittingen van de meester in 1919 wegvalt en naar de toekomst is verplaatst, blijft er hooguit nog één ding over voor 1919.

De opdracht om voedsel uit te delen aan het huisgezin van de meester.

 

Strikt genomen maakt dit hen tot de kelner of hooguit de kok voor het huisgezin.
Meer autoriteit kan je niet distilleren uit de illustratie van Jezus in Mattheüs 24:45-47.

Of ze ook getrouw en beleidvol zijn in die opdracht zal pas blijken als de meester thuiskomt op een dag waarvan gij het niet hebt gedacht.

Jezus hield namelijk ook de optie open om deze slaaf met de grootste gestrengheid te straffen indien hij een "boze" slaaf zou blijken te zijn.
Ook dat kan pas achteraf bepaald worden.
Deze slaaf was nog niet over alle bezittingen aangesteld en had daarom geen autoriteit om op basis daarvan gehoorzaamheid te eisen van zijn medeslaven, laat staan "zijn medeslaven te slaan".

 

De praktijk laat echter zien dat deze slaaf in de afgelopen eeuw jaarlijks tienduizenden medeslaven met uitsluiting geslagen heeft en buiten het huisgezin van de meester geplaatst heeft.

Gezinsleden die door Jezus met zijn eigen bloed waren "gekocht".

 

Dus wat zal de meester aantreffen als hij thuiskomt?

Een slaaf die de beloning alvast heeft opgeëist?
Een slaaf die zijn medeslaven heeft geslagen en buiten heeft gezet?

Een slaaf die voedsel uitdeelde dat steeds weer uit de schappen gehaald moest worden omdat het niet goed bleek te zijn?
Een slaaf die het huisgezin dwong om dat verkeerde voedsel te eten?
Hen strafte als ze dit niet wilde eten?

Het voedsel verving door "nieuw licht" dat later ook weer niet goed bleek te zijn?
Een slaaf die daarvan de meester de schuld gaf omdat het de recepten waren die de meester had verschaft?
Recepten die gewoon niet duidelijk door de meester waren geschreven?

 

Wat zegt uw gezonde verstand?

Hoe zal de meester reageren bij zijn thuiskomst?

 

 

En hoe zal de slaaf reageren?
"Maar heer, zie eens wat een prachtige gebouwen ik heb neergezet en kijk eens naar de tuin".

 

"Ja", zegt dan de meester, "die zijn mooi, maar dat was niet jouw opdracht. Je opdracht was slechts om goed voedsel aan te bieden aan mijn huisgezin. Je hebt hen nu gebouwen laten neerzetten en een urenverantwoording aan hen gevraagd om meegeteld te mogen worden in mijn huisgezin.
 

Mijn juk was weldadig en mijn vracht was licht.

Maar jij hebt hen een zwaar juk opgelegd waaronder velen zijn  bezweken. Allemaal tot meerdere glorie van jou als slaaf, zodat jij  'getrouw en beleidvol'  zou overkomen bij mijn thuiskomst.
Jij hebt jouw beloning al ruimschoots gehad in de vorm van eer en bewondering."

 

 

 

Nog iets om te overdenken.

De Wachttoren stelt in paragraaf 8 op blz.21:

 

"De getrouwe slaaf moet bestaan uit gezalfde christenen op aarde."

 

Deze stelling op zich presenteert al een dilemma.
Hoe weet u of het huidige Besturende Lichaam uit gezalfden bestaat?
Dit is op geen enkele wijze te controleren - u hebt slechts het woord van de betreffende personen.

Neem bijvoorbeeld hetgeen op blz.26 staat.
"Een nieuw lid van het Besturende Lichaam".
Hier wordt Mark Sanderson voorgesteld als nieuw lid.
Er wordt vermeld dat hij op 9 februari 1975 gedoopt werd.

Volgens de leer die toen gold was de deur voor nieuwe gezalfden sinds 1935 gesloten.
Pas recentelijk werd deze deur weer op een kier gezet.

 

U mocht dit natuurlijk als "nieuw licht" bezien, maar er zat ook een noodzaak in aangezien gedoopte Getuigen van voor 1935 erg schaars worden.
Het zou betekenen dat er binnenkort niemand meer beschikbaar zou zijn om deel uit te maken van het Besturende Lichaam - waarvan de leden immers allemaal gezalfde Jehovah's Getuigen moeten zijn.


Sinds wanneer hij claimt een gezalfde te zijn wordt niet vermeld.
U hebt slechts zijn woord.


Dit geldt overigens voor alle leden van het Besturende Lichaam.
Alle huidige leden werden ruim na 1935 gedoopt.

Over personen die claimen tot de gezalfde klasse te behoren zegt de lectuur:

Iemand kan onterecht denken de hemelse hoop te hebben, bijvoorbeeld door zijn vroegere geloofsovertuiging of zijn psychische of emotionele gesteldheid. We kunnen dus niet exact nagaan hoeveel gezalfden er op aarde zijn, maar dat hoeft ook niet. Het Besturende Lichaam houdt geen lijst bij van alle deelnemers, want het onderhoudt geen wereldwijd netwerk van gezalfden.

De Wachttoren van 15 augustus 2011  blz.22

 

 

-  U moet aannemen dat Jezus in 1919 het Besturende Lichaam koos als zijn
   Getrouwe en Beleidvolle Slaaf.

-  U moet aannemen dat de leden van het Besturende Lichaam door God gezalfd zijn.

 

-  U moet aannemen dat er na 1935 weer mensen gezalfd zijn.

 

-  U moet aannemen dat dit bestuursorgaan als enige door Jezus wordt gebruikt.


Al deze zaken gebeuren onzichtbaar voor uw ogen en zijn afzonderlijk niet te bewijzen.

Natuurlijk zijn er veel meer aannames die u moet doen.

-  U moet aannemen dat Jezus in 1914 onzichtbaar in de hemel op de troon geplaatst is.

-  U moet aannemen dat dit Gods Organisatie is.


U kunt alleen stellen dat dit Gods Organisatie is als u ALLE voorgaande aannames in uw geest accepteert. Los van elkaar zijn ze niet te bewijzen.

 

 


Soms is het goed om een tekst ook in een andere bijbelvertaling op te slaan.

Zoals bijvoorbeeld de vertaling van Mattheüs 24:42-47 in  Het Boek

 

42  Wees er dus altijd klaar voor, want je weet niet wanneer ik kom.
43  Door op wacht te staan, kan iemand voorkomen dat dieven in zijn huis
      inbreken.
44  Zo kunnen ook jullie moeilijkheden vermijden, door altijd klaar te zijn
      voor mijn onverwachte terugkeer.
45  Wie van jullie gedraagt zich als een trouwe en verstandige knecht? 
     Als iemand die ervoor zorgt dat alle anderen in het huis op tijd
     te eten krijgen?
46  Het is goed dat een knecht bij de thuiskomst van zijn meester met zijn
     werk bezig is.
47  Zo'n knecht krijgt het beheer over al zijn bezittingen.

Jezus sprak niet tegen een denkbeeldige groep die negentien eeuwen later op het toneel zou verschijnen.  Hij sprak tegen "jullie", zijn toehoorders van dat moment.

Als je al iets wil doortrekken naar deze tijd, zorg dan dat jij, als individuele christen, zorgt voor anderen in het huisgezin van de meester, voor zover dat in je macht ligt.
Als de meester ooit onverwacht thuiskomt, en hij vind jou bezig met dat werk, dan ben jij een getrouwe en beleidvolle slaaf , iemand aan wie de meester met een gerust hart al zijn bezittingen durft toe te vertrouwen.
Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Wie is werkelijk de getrouwe en beleidvolle slaaf....?

De Wachttoren van 15 juli 2013 presenteert Jehovah's Getuigen een ingrijpende wijziging in de leer.

Het "Besturende Lichaam" is binnen de organisatie van Jehovah's Getuigen het hoogste bestuursorgaan.
Zij claimen de zogenoemde "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf" te vertegenwoordigen.
Daarboven staat (theoretisch) alleen Jezus Christus als leider van de gemeente - maar u begrijpt dat dit door meerdere
religies wordt geclaimd.

Bijna een eeuw lang werd deze "Getrouwe en Beleidvolle slaaf" door het bestuur van het Wachttorengenootschap
in Brooklyn New York geïdentificeerd als het totaal van alle nog in leven zijnde leden van de 144.000 "gezalfden".

Lees welke wijziging er gepubliceerd is en welke impact dit heeft op het geloof van Jehovah's Getuigen.