Kunt u nadenken?

Dat is een vreemde vraag, nietwaar?

Nog zo'n vreemde vraag:  Heeft u een rechtvaardigheidsgevoel?

Natuurlijk heb ik dat, zult u zeggen.
Ben ik niet naar Gods beeld geschapen?
Heb ik zijn eigenschappen niet geërfd?

Hoe komt het dan dat Jehovah's Getuigen de overtuiging hebben dat zij niet op hun rechtvaardigheidsgevoel kunnen vertrouwen?

Aangenomen wordt dat uw rechtvaardigheidsgevoel onvolmaakt is en u er daarom niet op kunt vertrouwen.
Hetzelfde geldt voor uw onvolmaakte verstand, zo wordt geleerd.

Het Besturende Lichaam besteedde veel aandacht aan deze stelling in de Wachttoren van
1 september 1976 in het artikel "Jehovah onze God is rechtvaardig".

(Deze stelling is nooit veranderd.)

Waarom werd deze stelling gepubliceerd?

De uitleg werd gegeven om een verklaring te bieden op de vraag waarom sommige dingen die God volgens het Besturende Lichaam gaat doen, naar ons gevoel onrechtvaardig zijn.

Misschien vragen zoals:

Hoe kan het dat God in Armageddon definitief het leven wegneemt van baby's en kleine kinderen op basis van het handelen van hun ouders?

Is dat rechtvaardig?

Jehovah's Getuigen geloven dat iemand die in Armageddon sterft, NIET in aanmerking komt voor een opstanding. Dat betekent dus het definitieve einde voor kinderen en zelfs ongeboren baby's van ouders die geen Getuigen zijn.

Hoe kan het dat alleen degenen die toevallig leven ten tijde van Armageddon van hun kans op eeuwig leven beroofd worden, terwijl iemand die een paar dagen daarvoor sterft wel een opstanding krijgt?

Is dat rechtvaardig?

De Wachttoren legde uit dat "het feit dat wij onvolmaakt zijn, ons ervan dient te doordringen dat wij er zorg voor moeten dragen dat dit "gevoel" niet vervormd wordt en ons tot onjuiste conclusies leidt.
Indien iemands rechtvaardigheidsgevoel als gevolg van onvolmaaktheid een overdreven vorm zou aannemen, zou dit vergeleken kunnen worden met wat iemand ziet wanneer hij door een gegolfde glasruit kijkt. Ook al wil hij nog zo graag duidelijk zien wat zich aan de andere kant bevindt, toch wordt het beeld dat zijn ogen bereikt door het onvolmaakte glas beïnvloed."

De Wachttoren, 1 september 1976  blz.526, par.28

De boodschap is duidelijk.
Het heeft geen zin om zelf op zoek te gaan naar antwoorden.

Als u "moeite" hebt met bepaalde leerstellingen dan komt dit omdat uw rechtvaardigheidsgevoel "vervormd" is en "een overdreven vorm" heeft aangenomen. Het is slechts uw onvolmaaktheid die u vreemd doet kijken naar de daden van God en u tot onjuiste conclusies leidt. Vertrouw niet op uw eigen verstand en zeker niet op uw rechtvaardigheidsgevoel.

Deze redenering maakt het voor u als loyale Getuige onmogelijk om logische vragen te stellen.
Doet u dit wel dan staat dit feitelijk gelijk aan het in twijfel trekken van de rechtvaardigheid van God.  En dat is wel het laatste wat u wilt doen.

Dit schept echter wel enige dilemma's

Als u niet op uw verstand of gevoel kunt vertrouwen, hoe hebt u dan ooit de "waarheid" kunnen vinden? Misschien was u wel katholiek en kwamen Getuigen bij u aan de deur.
Klonk alles wat ze zeiden niet logisch?

Logica doet echter een beroep op het onvolmaakte verstand dat u volgens het Besturende Lichaam nu juist niet mag vertrouwen.

Vertelden ze u niet over een rechtvaardige nieuwe ordening?
Werd u niet verteld dat God straks gaat oordelen en dat het rechtvaardig is dat Hij mensen die niet willen luisteren samen met hun kleine kinderen voor eeuwig vernietigt?
Dat U daarentegen in een aards paradijs mag leven?
U leerde dat een dergelijke vernietiging absoluut noodzakelijk is want als de "veroorzakers van alle ellende" niet verwijderd worden komt er nooit een paradijsaarde.

In de jaren 30 van de vorige eeuw was er een dictator die een soortgelijk idee ontwikkelde.
Hij zou een 1000-jarig rijk stichten.
Om dat te bereiken moesten echter wel de "veroorzakers van alle ellende" opgeruimd worden.
Zijn "endlösung" had de vernietiging van 6 miljoen Joodse mannen, vrouwen en kinderen tot gevolg. Degenen die toen zijn ideeën ondersteunden zijn later veroordeeld voor genocide.

De "eind-oplossing" van God beperkt zich volgens het genootschap niet tot 6 miljoen mensen maar behelst de vernietiging van 99,9% van de wereldbevolking.
Wat zegt uw rechtvaardigheidsgevoel?
Verdienen uw familieleden die geen getuigen zijn de dood?

Wat nu als uitgerekend dat een vervorming van uw rechtvaardigheidsgevoel opleverde, gedreven door uw verlangen naar een vredig paradijs?  U kunt immers niet op dat onvolmaakte gevoel en verlangen vertrouwen.

En als u niet op uw verstand of gevoel kunt vertrouwen, hoe kunt u dan de dringende raad uit de brief van Johannes uitvoeren?  Hij schrijft:

"Geliefden, gelooft niet elke geïnspireerde uiting, maar beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten, want er zijn vele valse profeten tot de wereld uitgegaan".

1 Johannes 4:1

Is dit niet verwarrend?  Het Besturende Lichaam zegt dat ze niet geïnspireerd zijn.
Ze zijn echter wel Gods communicatiekanaal.
God openbaart bijbelse waarheden uitsluitend via hen.

Hoe we het ook wenden of keren, ze claimen dat hun uitingen van God komen - geïnspireerd of niet.

Volgens Johannes moet u iedere uiting van een mens die claimt in de naam van God te spreken beproeven. Maar op basis van wat? Niet op basis van uw verstand of gevoel, want dat is onvolmaakt en is niet te vertrouwen.

Hebben wij een gezond verstand?

Sprekend over de losprijs en de vergeving van onze overtredingen, zegt Paulus:

"Deze heeft hij overvloedig jegens ons doen zijn in alle wijsheid en gezond verstand, doordat hij ons het heilige geheim van zijn wil heeft bekendgemaakt."

Efeziërs 1:8,9

Paulus zegt hier niet dat u het "maar moet aannemen", ook niet dat het voor u te hoog gegrepen is om te begrijpen vanwege uw onvolmaaktheid.  Hij doet een beroep op uw gezonde verstand.

Evenals de raad die hij gaf aan vrouwen om "zich in welverzorgde kleding te sieren, met bescheidenheid en gezond verstand...".     -- 1 Timotheüs 2:9  

Ook spreekt hij over "volharding in geloof en liefde en heiliging, gepaard aan gezond verstand." 
-- 1 Timotheüs 2:15

Paulus zegt dat een opziener "gezond van verstand" moet zijn.  -- 1 Timotheüs 3:2 en Titus 1:8

Hij was iemand die met mensen redeneerde en schreef:

"Want God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar van kracht en van liefde en van gezond verstand."

2 Timotheüs 1:7

Telkens weer legt Paulus de nadruk op gezond verstand.
Zie eens hoe vaak hij dit doet in zijn brief aan Titus.

"De bejaarde mannen moeten matig in gewoonten zijn, ernstig, gezond van verstand, gezond in geloof, in liefde, in volharding".  (2:2)

"...opdat zij de jonge vrouwen tot bezinning mogen brengen hun man lief te hebben, hun kinderen lief te hebben, gezond van verstand te zijn, eerbaar..." (2:4,5)

"Blijf evenzo de jongere mannen vermanen gezond van verstand te zijn..." 
(2:6)

"Want de onverdiende goedheid van God, die redding brengt aan alle soorten van mensen, is openbaar gemaakt en onderricht ons dat wij goddeloosheid en wereldse begeerten moeten afwijzen en met gezond verstand en rechtvaardigheid en godvruchtige toewijding te midden van dit tegenwoordige samenstel van dingen moeten leven..."  (2:11,12)


Wat voor zin heeft het om aan de ene kant gezond verstand te hebben, maar aan de andere kant al het denkwerk aan een klein groepje mensen over te moeten laten omdat u niet op dat gezonde verstand kunt vertrouwen?

Niet alleen Paulus legde de nadruk op gezond verstand, ook Petrus deed dit.

"Doch het einde van alle dingen is nabij gekomen. Weest daarom gezond van verstand en weest waakzaam met het oog op gebeden."

1 Petrus 4:7

Gezond verstand is volkomen nutteloos als u er niet op kunt vertrouwen.
Wat voor waarde heeft het als het lijkt op een "gegolfde glasruit... en het beeld dat de ogen bereikt, door het onvolmaakte glas, wordt beïnvloed", zoals de Wachttoren uitlegde?

Wat zegt uw gezonde verstand?

Als iemand zich zou uitgeven als profeet, maar dit in werkelijk niet is, hoe zou hij dan kunnen proberen niet ontmaskert te worden?

Het mooiste dat hij kan bereiken is ....
u te laten denken dat u niet kunt denken.

Maar dat:
 

-          hij echter wel kan denken.

-          u hem daarom nodig hebt.

-          als u iets niet begrijpt dit aan U en niet aan hem ligt.

-          u te onvolmaakt bent om zijn rechtvaardigheid te kunnen begrijpen.

Als u hem gelooft is iedere discussie afgesloten en is hij veilig.
U bent niet meer in staat hem te controleren....., want u kunt niet denken en met iedere poging daartoe trekt u Gods rechtvaardigheid in twijfel.

Dat wilt u niet, en daarmee is de cirkel gesloten. Uw geest is nu door hem 'verzegeld'.
U bent beroofd van uw vrijheid.

U komt niet uit deze cirkel. U zou eerst moeten durven denken. Die weg wordt al snel afgesneden vanwege uw innerlijke overtuiging dat uw denken onvolmaakt is.

U legt uzelf een gedachtecensuur op.    

U zou vervolgens vragen moeten stellen.
Maar dat staat gelijk aan twijfelen aan Gods rechtvaardigheid.
Vragen stellen verraadt ook een "onafhankelijke geest". U bent niet nederig.

De uitspraken van de door Jezus aangestelde beheerder in twijfel trekken?
Dat is niets minder dan deloyaliteit aan God zelf. Dit is ondenkbaar in uw gedachtegang.

Wie uiteindelijk toch nog de moed heeft om vragen te stellen aan een ouderling krijgt direct te horen:

"Twijfelt u aan Gods Organisatie?".
"Nee, natuurlijk niet", zult u antwoorden.

"Oké, wat is dan het punt?" vraagt de ouderling.
"Denkt u dat Jezus niet de leiding heeft over zijn organisatie? "
"Denkt u niet dat als er iets verkeerd is, Jezus dit op zijn tijd zal  corrigeren?"
"Denkt u dat u het beter weet dan Jezus?"

En met een glimlach op zijn gezicht vraagt hij: "Denkt u dat Jezus U gebruikt om waarheden te openbaren?"

U voelt uzelf heel klein worden en iedere lust om nog vragen te stellen is snel verdwenen.
U besluit dan maar "te wachten op Jehovah".

Uw hele gedachtepatroon wordt beheerst.
Dat noemen we "mind-control".
Een geestelijke gevangenis.
Met aangestelde "bewakers" die ervoor moeten zorgen dat u niet over bepaalde grenzen gaat in uw denken.

Het is juist deze  mind-control dat zorgt voor een vervormd beeld, alsof u "door een gegolfde glasruit kijkt".
 


Voetnoot:
Hetzelfde Wachttorenartikel dat aan het begin van dit artikel werd aangehaald ( die van 1 september 1976) maakt op dezelfde pagina een vergelijking die haaks staat op de bewering dat ons rechtvaardigheidsgevoel te onvolmaakt is om te vertrouwen.

Paragraaf 26 zegt:

"Maar zelfs zonder te weten wat de bijbel zegt, vinden veel mensen de leer over het hellevuur weerzinwekkend. Zij kunnen deze leer niet aanvaarden, ook al wordt ze door hun eigen kerk geleerd.  Ze 'stuit hun tegen de borst'.  Zij kunnen niet geloven dat een God van liefde, gerechtigheid en rechtvaardigheid iemand die laten we zeggen zestig jaar slecht is geweest, voor eeuwig met ondraaglijke lijden zal folteren. En veel mensen waren opgelucht te vernemen dat hun rechtvaardigheidsgevoel door Gods Woord wordt ondersteund."

Mensen uit andere religies kunnen kennelijk hun rechtvaardigheidsgevoel wel vertrouwen.
Zij krijgen min of meer een compliment voor het volgen van hun rechtvaardigheidsgevoel.
Pas als u "in de waarheid" komt kunt u dit niet meer volgen.

Maar let ook eens op de gevolgde redenatie.
Een eeuwige straf is onrechtvaardig voor "laten we zeggen zestig jaar slecht" zijn.
De duur van de straf staat kennelijk niet in verhouding tot de duur van de overtreding.

Het is echter niet onrechtvaardig om iemands kans op eeuwig leven af te nemen vanwege diezelfde zestig jaar slecht zijn. Als u dat niet kunt begrijpen komt dat omdat uw gevoel "vervormd" is en het u
"tot onjuiste conclusies leidt"  (par.28)

Een religie die in staat is om de vernietiging van miljarden mannen, vrouwen en kinderen te rationaliseren als iets dat nu eenmaal noodzakelijk is, een uitstekende "eindoplossing" is ten gunste van een kleine groep overgeblevenen die daardoor in een paradijs kunnen leven, kan dit alleen doen door het gevoel van mensen dicht te schroeien. Zoiets kan alleen bereikt worden door middel van mind control.

U bent ervan overtuigd dat uw religie herkenbaar is aan de liefde.
Maar met het grootste gemak rationaliseert u de vernietiging van uw familieleden die geen getuigen zijn als "ze hebben een eerlijke kans gehad"  "hadden ze maar moeten luisteren"  "dan verdienen ze het om te sterven"  "we zullen geen traan om hun laten, want Gods oordeel is rechtvaardig".

Wees eerlijk tegenover uzelf....hoopt u niet diep in uw hart dat de "ongelovige" familieleden waar u het meest om geeft nog vóór armageddon overlijden?  Want dan krijgen ze nog een opstanding.

Ziet u wat er gebeurt?  U hoopt op de spoedige dood van uw geliefden -- want armageddon staat voor de deur.  Is dat geen gruwelijke gedachte?  

En als u zegt dat u dit niet diep in uw hart hoopt.....bent u dan niet liefdeloos?
Bent u dan onverschillig tegenover uw geliefden?
Of heeft u deze hele kwestie uit uw geest gebannen? Denkt u er gewoon niet over na?
Ook dat is een manier om emotioneel te overleven -- ontkenning.

Ziet u in hoeveel bochten uw gevoel zich moet wringen om met deze vorm van "goddelijke rechtvaardigheid" te kunnen leven?  Wie kijkt er nu door een "gegolfde glasruit"?  Uw verstand probeert wanhopig een reden te vinden om te verklaren waar uw hart het totaal mee oneens is.

Mocht u toch nog ergens gevoelens van verdriet hebben vanwege het komende verlies van uw geliefden dan wordt ook dit nog weggeredeneerd met "het zal goed zijn -- God zal elke traan uit uw ogen wissen"  "alle pijn zal snel vergeten zijn -- de vroegere dingen zijn voorbijgegaan".

Of het nu om uw "ongelovige" vader, moeder, zoon, dochter, broer of zuster gaat, hun lijken zullen na Armageddon door de vogels worden opgegeten.   U daarentegen zult, ondanks dit gruwelijke tafereel, een vreugdedans maken omdat u blij bent in een paradijs te mogen leven.  U hebt het overleefd.
Daarom ziet u zelfs uit naar die "grote dag van Jehovah".
Waar is uw "natuurlijke genegenheid" gebleven?

Dit is geenszins een poging tot sarcasme.
Het is slechts de bedoeling om u de realiteit te laten zien.

Wat zegt uw gezonde verstand?
Wat zegt uw rechtvaardigheidsgevoel?
Wat zegt uw gevoel voor liefde?

Als Jezus zegt dat zijn discipelen aan de liefde herkent zullen worden, waaraan zal dan uw God herkent worden?
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

 

Kunt u vertrouwen op uw verstand?

Uw eerste gedachten gaan uit naar Spreuken 3:5 waar staat:
"Vertrouw op Jehovah met heel uw hart en steun niet op uw eigen verstand."

Betekent dit dat u niet op uw gezonde verstand kunt vertrouwen?