Exit 2
Exit2-logo

Wat is laveren?
Laveren
De "motor" van een zeilboot is de "wind in de zeilen".
Het helpt als u "de wind mee hebt".
Maar de wind blaast helaas niet altijd in de gewenste richting .   Om in die situatie toch vooruit te komen heeft
men het "laveren" bedacht.
Door een zigzaggende beweging in de richting van het doel te maken komt de zeilboot toch vooruit.


De vraag die als eerste boven komt is:

Wat is dan de "tegenwind" waar het Besturende Lichaam last van heeft?

Zou u niet verwachten dat een organisatie die onder leiding van Gods geest staat, "de wind mee" heeft?

Dat ze "de geest in de zeilen" heeft, om het zo maar uit
te drukken, in plaats van er tegenin te moeten varen?

Het "doel" waar op gericht wordt, is volgens dezelfde
paragraaf in De Wachttoren de door God beloofde 'nieuwe hemelen en een nieuwe aarde'.

check  Hier wordt de indruk gewekt dat u in een boot (organisatie) moet zitten om dat doel te bereiken....maar is het in werkelijkheid niet precies andersom?
Is het niet zo dat deze "nieuwe hemelen en een nieuwe aarde" naar ons toe komen?
Mensen hebben totaal geen invloed op de komst van deze zaken, waarheen we ook gaan.  Jezus leerde bidden: "Uw koninkrijk kome..."  -- het komt naar ons toe.

Het doel van laveren

Het doel van laveren is om - ondanks tegenwind - toch in een bepaalde richting vooruit te komen.
De illustratie in De Wachttoren suggereert dat de verandering van richting tijdens hun laveerwerk gebaseerd is op een hoek van 90°.

In de praktijk komen de herziene inzichten van het Besturende Lichaam meer overeen met een hoek van 180°, hetgeen overeenkomt met het totaal keren van de boot en het varen in een tegengestelde richting.
Terug naar af?
N


Voorbeelden van 180° "nieuw licht"


Een frappant voorbeeld hiervan is het antwoord op de vraag of de inwoners van Sodom een opstanding krijgen. Hierin is de organisatie niet minder dan acht keer van gedachte veranderd.

1879 - Ja   1952 - Nee    1965 - Ja    1967 - Nee    1974 - Ja  1988 - Nee   1988 - Ja   1989 - Nee

Dat was acht keer "nieuw licht".
Merk op dat in 1988 zelfs twee keer van mening veranderd is.
Bij iedere verandering werd een krachtige bijbelse onderbouwing gegeven.

Nu zult u misschien uw schouders ophalen als u dit ziet en zeggen dat u dit volkomen onbelangrijk vindt....en daar heeft u ook gelijk in.    Het Besturende Lichaam daarentegen ziet het als "nieuw licht" en vindt het belangrijk genoeg om hier onderwijs over te geven. Mocht u deze mening dus ventileren, dan toont u geen waardering voor hun onderwijs.

En als u een nabezoek brengt die u deze vraag stelt, wat geeft u dan als antwoord?
Inderdaad....het huidige standpunt van de organisatie. En mocht u deze week in de zaal antwoorden dat ze wel een opstanding krijgen, dan zal er zondermeer een ouderling zijn hand opsteken en zeggen dat dit "oud licht" is. De gemeente moet zich conformeren aan de "huidige" inzichten van het Besturende Lichaam.  Zo "onbelangrijk"  is het.

De Superieure Autoriteiten

Een ander voorbeeld van wat als "nieuw licht" gepresenteerd werd, was het antwoord op de vraag wie de 'superieure autoriteiten' uit Romeinen 13:1 zijn. Daar staat: "Iedere ziel zij onderworpen aan de superieure autoriteiten, want er is geen autoriteit dan door God; de bestaande autoriteiten zijn door God in hun relatieve posities geplaatst."

In 1962 vond er een "lichtflits" plaats waardoor werd ingezien dat deze autoriteiten de aardse regeerders waren en niet God en Christus.  Het begrip "relatieve onderworpenheid" werd geïntroduceerd.

Ontwaakt!
van 15 april 1982 blz.30 zegt: "Gelukkig leidde Jehovah zijn volk in het jaar 1962 tot een begrip van het beginsel relatieve onderworpenheid."

Het is geen correcte voorstelling van zaken om de indruk te wekken dat dit een nieuw begrip was.
Russell omschreef exact hetzelfde principe in 1886 in "Het Goddelijk plan der eeuwen" (blz.266).

Knowing this to be the purpose of God, neither Jezus nor the apostles  interfered  with earthly rulers  in  any  way.    On  the  contrary,  they taught  the  Church to submit to these powers, even  though  they  often suffered  under  their abuse  of  power.  They  taught the  Church to obey  the  laws,   and   to  respect  those   in authority  because of their office,  even if they were not personally worthy of esteem;  to pay their  appointed  taxes,  and,  except  where they  conflicted  with  God's  laws     (Acts 4:19;5:29),  to  offer  no  resistance  to  any established law. Wetende dat dit het voornemen van God was, bemoeide  Jezus  noch de apostelen zich op enige  manier  met  aardse  regeerders. Integendeel, ze  onderwezen de Kerk zich te onderwerpen  aan  deze  machten,  zelfs  of-schoon  ze  vaak  leden  onder  hun machts-misbruik. Ze onderwezen de Kerk de wetten te gehoorzamen en de autoriteiten te respecteren vanwege hun  ambt,  zelfs  als  zij  persoonlijk geen  eer  waardig  waren;    hun  opgelegde belastingen te betalen, en, behalve wanneer dit in conflict was met Gods wetten, geen weerstand te bieden aan een heersende wet.

Het gehoorzamen van heersende wetten behalve wanneer dit in conflict was met  Gods  wetten, is de exacte definitie van "relatieve onderworpenheid". Een begrip dat al in 1886 door Russell werd gepupliceerd.

Dit begrip bleef zo totdat Gods geest in 1929 in een "lichtflits" aan president Rutherford duidelijk maakte dat deze superieure autoriteiten onmogelijk de aardse regeerders konden zijn en veeleer betrekking hadden op God en Christus.   Dit werd dan ook als "nieuw licht" gepubliceerd in The Watchtower van 1 en 15 juni 1929.   (zie Verkondigers-boek blz 147)

Als u in 1929 in de waarheid was geweest was u zeer enthousiast en dankbaar geweest voor dit "nieuwe licht". Het was voor u een bewijs dat dit werkelijk Gods door de geest geleidde organisatie was. Welke andere organisatie kon bogen op dit soort onderwijs?

Toch bleek deze zienswijze niet correct. Drieëndertig jaar later werd het roer 180° omgegooid en voer men weer in de tegenovergestelde richting.
Als de hierboven aangehaalde Ontwaakt! van 15 april 1982 gelijk had, waar stond:

"Gelukkig leidde Jehovah zijn volk in het jaar 1962 tot een begrip van het beginsel relatieve
onderworpenheid."  ......dan is de volgende vraag terecht:  

Wie leidde Gods volk dan in 1929 weg van een reeds correct begrip?

Te stellen dat er een progressieve vooruitgang is geweest in bijbelse inzichten, alsof het pad van de rechtvaardige alleen maar steeds helderder werd, stemt eenvoudig niet overeen met de feiten.

Het lijkt ook niet op zigzaggen, laveren, in de richting van een bepaald doel.
Nee, het is een terugkeren naar het punt waar men begonnen is.....terug bij af dus.

Maaar....zult u nu zeggen, uiteindelijk heeft God dan toch het juiste inzicht gegeven.
Dan dringt toch het volgende probleem op.

Een door het genootschap veelvuldig aangehaald naslagwerk, Barnes' Notes, geschreven door Albert Barnes tussen 1832 en 1851, kwam reeds tot dezelfde conclusie.

Als commentaar op Romeinen 13:1 schreef hij:

The general principle will be seen to be, that we are to obey in all things which are not contrary to the law of God... It could not be and never was a question whether they would obey a magistrate when he commanded a thing that was plainly contrary to the law of God. Het algemene principe zal duidelijk worden dat we alle dingen dienen te gehoorzamen die niet strijdig zijn met de wet van God....Het kan niet zijn, en was nooit een vraag of zij een magistraat zouden gehoorzamen als hij een opdracht gaf die in strijd was met de wet van God.

Dit is precies dezelfde conclusie als het "nieuwe licht" uit 1962, echter wel meer dan een eeuw eerder. Wie gaf Barnes, ruim voor het ontstaan van de Wachttorenorganisatie, dit "licht"?

De organisatie presenteerde het echter als een "voortschrijdend licht" dat God exclusief aan zijn opgedragen volk geeft, een bewijs dat de organisatie als "Gods communicatiekanaal" werd gebruikt.
Dit is eenvoudig een misleidende voorstelling van zaken en stemt niet overeen met de feiten. 

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

"opdat wij niet langer kleine kinderen zouden zijn, heen en weer geslingerd als door golven en her- en derwaarts gevoerd door elke wind van leer" - Ef.4:14

Laveren

In een poging te verklaren waarom het genootschap eerst één bepaalde zienswijze heeft, vervolgens een totaal tegengestelde zienswijze presenteert, om daarna weer terug te keren naar het eerste standpunt, vergeleek De Wachttoren van 15 april 1982 dit met "laveren".

Wat is laveren?
Wat is het doel van laveren?
En komt de praktijk overeen met laveren?
 

Is "nieuw licht" te vergelijken met "laveren"?

"Af en toe heeft de uitleg die door Jehovah’s zichtbare organisatie werd gegeven, wijzigingen of aanpassingen te zien gegeven die schijnbaar afweken van voorgaande zienswijzen. Maar dit is niet werkelijk het geval geweest. Dit zou vergeleken kunnen worden met wat in navigatiekringen bekendstaat als „laveren".
                                                                             De Wachttoren, 15 april 1982 blz.26 par.2