Exit 2
Exit2-logo

Jehovah's Getuigen en 'Gods Organisatie'


Jehovah's Getuigen geloven dat de Wachttorenorganisatie in werkelijkheid 'Gods Organisatie' is.

De reden waarom dit 'Gods Organisatie' is, is de aanname dat de Wachttorenorganisatie onder leiding staat van mannen die rechtstreeks door Jezus zijn aangesteld.  Dit bestuur wordt het 'Besturende Lichaam' genoemd.

Omdat dit bestuurslichaam - vanwege die aanstelling - onder directe leiding zou staan van Jezus, als hoofd van de gemeente, wordt de organisatie ook wel een 'theocratische organisatie' genoemd.

Zou u geloof stellen in - en uw toekomst laten afhangen van - mannen die NIET door Jezus zijn aangesteld?

Zou een groep mannen met recht kunnen claimen "Gods communicatiekanaal" te zijn ZONDER daartoe rechtstreeks door Jezus te zijn aangesteld?

De Wachttoren van 1 april 1972 verklaarde op blz. 216-217 het volgende over het ontstaan van dit besturende lichaam:

Opgedragen, gedoopte, gezalfde christenen gingen zich met dat Genootschap op het hoofdbureau in Pennsylvania verbinden. Zij stelden zich, of zij nu tot de Bestuursraad behoorden of niet, beschikbaar voor het speciale werk van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse. Zij hielpen in het voeden en leiden van de slaafklasse en aldus verscheen er een besturend lichaam. Dit gebeurde kennelijk onder leiding van Jehovah’s onzichtbare werkzame kracht of heilige geest, en ook onder leiding van het Hoofd van de christelijke gemeente, Jezus Christus, de Zoon van God. Het is waar dat de leden van dat besturende lichaam niet rechtstreeks door de Heer Jezus Christus waren aangesteld.

In de beginjaren van wat toen nog Zion's Watch Tower Tract Society werd genoemd, stelden mensen zich vrijwillig beschikbaar om dit werk te doen, en "aldus verscheen er een besturend lichaam".

Dit is een vrij vage omschrijving van de werkelijkheid.  C.T.Russell was eigenaar van dit genootschap aangezien hij 99,9% van alle aandelen bezat. Hij bepaalde wie de bestuursraad vormde. Uiteraard koos hij - zoals het artikel vermelde - deze personen uit de vele vrijwilligers.

De bestuursraad werd uiteindelijk het besturende lichaam.
Deze bestuursraad werd gekozen door de aandeelhouders, of leden (in die tijd dus door Russell als grootste aandeelhouder). Aldus verscheen er een besturend lichaam.

Dat dit "kennelijk" onder leiding van God en Jezus gebeurde is slechts een stelling en aanname van het huidige besturende lichaam en werd niet verder onderbouwd.

Waar het om gaat is hun verklaring in de laatste zin:

Het is waar dat de leden van dat besturende lichaam niet rechtstreeks door de Heer Jezus Christus waren aangesteld.

Na de dood van C.T.Russell in 1916 werden de aandelen verdeeld over zijn erfgenamen.
Russell had in zijn testament laten vastleggen wie hem direct na zijn dood zouden opvolgen als bestuurders van het genootschap.

Ook in latere jaren waren het de aandeelhouders die de bestuursraad - en daarmee het besturende lichaam - op democratische wijze kozen. Aan dit systeem kwam pas begin jaren 70 van de vorige eeuw een eind.  Het zittende - en op democratische wijze door de aandeelhouders gekozen -  besturende lichaam maakte zich los van de bestuursraad en verklaarden zichzelf voor de rest van hun leven lid van dit lichaam.

Zoals De Wachttoren verklaarde waren de "leden van dat Besturende Lichaam NIET rechtstreeks door de Heer Jezus Christus aangesteld".

Toch blijft de lectuur van dit genootschap volhouden dat dit bestuurslichaam in 1919 door Jezus is aangesteld. Bewijzen worden niet gegeven. Het blijft bij "kennelijk" en "zoals de feiten" laten zien.

Zie welke logica wordt gebruikt op blz. 217 van deze Wachttoren:

De feiten spreken voor zichzelf. Er verscheen een lichaam van gezalfde christenen ten tonele die de verantwoordelijkheden aanvaardden en op zich namen van het besturen van de aangelegenheden van Jehovah’s opgedragen, gedoopte, gezalfde volk dat er druk mee bezig was Jezus’ profetie in Matthéüs 24:45-47 te vervullen. Feiten spreken luider dan woorden. Het besturende lichaam bestaat. Jehovah’s christelijke getuigen weten en verklaren dankbaar dat deze religieuze organisatie niet door één man wordt geleid, doch dat ze een besturend lichaam van met de geest gezalfde christenen heeft.

Kortom: het besturende lichaam bestaat nu eenmaal, dat is een feit.  Hoe is het ontstaan?
Wel, het verscheen gewoon - dat is daarom een bewijs van goddelijke aanstelling.
Jehovah's Getuigen 'weten en verklaren' vervolgens dat dit Besturende Lichaam door Jezus is aangesteld.

De waarheid is dat het niet meer dan een verklaring is, een aanname.

Er wordt verder geen enkel bewijs aangevoerd om deze aanname te onderbouwen.
Jehovah's Getuigen 'weten en verklaren' eenvoudig "dat dit Besturende Lichaam door Jezus is aangesteld".

Vraag uzelf ook af door wie het Besturende Lichaam was aangesteld toen zij in 1972 dit artikel publiceerden en zichzelf voor het leven aanstelden.

Zoals gezegd werden ze aangesteld/gekozen door de leden (aandeelhouders) van het genootschap.
Maar wie waren die leden?

Het artikel zegt op blz.214:

Door een in 1944 aangenomen amendement op het charter werd het lidmaatschap van het Genootschap tot hoogstens vijfhonderd beperkt, en dit moesten mannen zijn die als opgedragen, gedoopte discipelen van Jezus Christus volledig aan Jehovah God toegewijd zijn. Dezen worden uitgekozen door de Bestuursraad van het Wachttorengenootschap. Doch ook hun geestelijke status moet aan een kritisch onderzoek worden onderworpen. Waarom dan wel? Omdat niet alle tegenwoordige leden van het Genootschap met de geest gezalfde leden van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse zijn. Ten tijde van het schrijven van dit artikel had het Genootschap precies 450 leden, doch minder dan de helft (of 200) van hen behoren tot het gezalfde overblijfsel van de „slaaf”-klasse. De meesten zijn dus discipelen van Christus die geen hemelse hoop hebben. Zij behoren tot Christus’ „andere schapen”, die de hoop hebben eeuwig leven in een aards paradijs onder zijn hemelse koninkrijk te verwerven.

Met het oog hierop rijst de vraag: Kan deze meerderheid van kiezers die uit zulke „andere schapen” bestaan, door de bestuursleden van het Wachttorengenootschap te kiezen, daarmee tegelijkertijd de leden van het gezalfde besturende lichaam van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse kiezen? Volgens de Schrift niet. Niet alleen omdat zij geen gezalfde erfgenamen van God en medeërfgenamen met Jezus Christus zijn, doch omdat het besturende lichaam van de „slaaf”-klasse niet door een mens wordt aangesteld. Het wordt aangesteld door dezelfde die de twaalf apostelen in de eerste eeuw G.T. aanstelde, namelijk Jezus Christus, het Hoofd van de ware christelijke gemeente en de Heer en Meester van de „getrouwe en beleidvolle slaaf”-klasse.

Het artikel verklaart en erkent dat de leden van het Besturende Lichaam waren gekozen door de 450 leden van het genootschap, waarvan minder dan de helft (200) tot de "gezalfde klasse" behoorden.

Het waren hoofdzakelijk leden van de "andere schapen" die voor hun aanstelling verantwoordelijk waren.  En dat was niet volgens de Schrift, zegt het artikel. Het Besturende Lichaam wordt door Jezus aangesteld en niet door een mens, redeneerde het artikel.
De status van het Besturende Lichaam was in 1972 dus onschriftuurlijk.

Dit was de situatie in 1972.
De leden van het Besturende Lichaam waren aangesteld door mensen.
Het enige dat veranderde was dat deze door mensen aangestelde personen niet jaarlijks opnieuw zouden worden gekozen in die positie.

Als de gang van zaken vóór 1972 "niet volgens de Schrift" was, wat veranderde er dan aan?
Kwamen er nieuwe leden van het Besturende Lichaam?
Leden die nu wél rechtstreeks door Jezus waren aangesteld?
Nee, dezelfde - democratisch gekozen - personen bleven in die positie.

Stel uzelf de vraag op welk moment na 1972 deze mannen van het Besturende Lichaam dan wel door Jezus zijn aangesteld.


Wat zijn uw argumenten om aan te nemen dat dit Besturende Lichaam in naam van God spreekt?

Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Wat zegt De Wachttoren over de aanstelling van de leden van het Besturende Lichaam door Jezus?

                                                                                                                                                                           Zijn deze mannen rechtstreeks door              
                                                                                                                                                                           Jezus aangesteld als Gods
                                                                                                                                                                           communicatiekanaal?

                                                                                                                                                                           Wat zegt hun eigen lectuur?