Exit 2
Exit2-logo

Is het Besturende Lichaam aangesteld door Jezus?

Het charter van het Genootschap bepaalde dat er stemrecht werd verleend aan personen die bijdragen voor het werk van het Genootschap schonken -- en dat naar evenredigheid van de hoogte van hun bijdrage. Deze personen werden door hun financiële bijdragen "leden" van het Genootschap. 


Het Verkondigersboek erkent op blz.229:

".....aangezien het charter van het Genootschap bepaalde dat er stemrecht werd verleend aan personen die bijdragen voor het werk van het Genootschap schonken, droeg het bij tot de vervaging en aantasting van dit Theocratische beginsel met betrekking tot het besturende lichaam..."


In 1944 werd er een resolutie aangenomen waardoor het aantal leden werd beperkt tot 500 aandeelhouders, hetgeen tot op de dag van vandaag zo is. De bestuursraad van het genootschap bepaalde voortaan wie er voor lidmaatschap in aanmerking kwam.
(een bestuursraad die dus door die zelfde geldschieters gekozen was)

De door de bestuursraad gekozen leden kozen vervolgens weer de bestuursraad, en zo is de cirkel rond. (u kunt dit allemaal lezen op blz.229 van het Verkondigersboek)

Deze leden, of aandeelhouders, bepaalden door hun stemrecht ieder jaar opnieuw wie de bestuursleden van het Genootschap werden.  De bestuursleden van het Genootschap vormden in die tijd (in de ogen van de broeders) tevens het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen.

Het Besturende Lichaam werd daarmee op democratische wijze gekozen door "leden" die dit waren geworden vanwege hun financiële bijdragen aan het Genootschap. Hoe hoger de bijdrage, hoe meer stemrecht.

Het Besturende Lichaam werd niet gekozen door leden van de Getrouwe en Beleidvolle slaaf-klasse. Het wel of niet "gezalfd" zijn had geen invloed op het stemrecht.
Dit bestuurslichaam was geen vertegenwoordiging van deze slaaf-klasse, aangezien deze slaaf-klasse geen enkele invloed had op de verkiezing, tenzij het toevallig iemand met geld was, een bijdrage gaf aan het Genootschap en daardoor aandeelhouder werd.

Geld had dus meer invloed dan "geest".

Vanaf de dagen van Rutherford zijn de bestuursleden van het Genootschap altijd vereenzelvigd met het Besturende Lichaam.  Voor die tijd was er nog geen sprake van een Besturend Lichaam.

Het Verkondigersboek zegt op blz.64:


"De eerste schok van het verlies van onze broeder C.T.Russell was het ergst. In de eerste paar dagen was de toekomst voor ons als een blinde muur. Tijdens zijn hele leven was Russell 'het Genootschap' geweest. Alles in het werk draaide om zijn dynamische vastbeslotenheid erop toe te zien dat Gods wil zou geschieden."


Dit kwam omdat er van een bestuursorgaan nog geen sprake was. Alles draaide om Russell.
Zo schreef hij in zijn testament over de copyrights van de boeken die hij aan het genootschap had gedoneerd, dat hij dat deed onder de 'expliciete voorwaarde' dat hij de volledige controle daarover zou behouden en dat ze na zijn dood overeenkomstig zijn wensen behandeld moesten worden.

Russel was de grootste aandeelhouder en had daarom de volledige zeggenschap. In zijn testament had hij een aantal personen aangewezen die samen het bestuur -- en dus het Besturende Lichaam -- zouden vormen. 

Voor wie het testament van Russell wil lezen: klik hier  ( pdf-formaat )

Kort na de dood van Russell noemde Rutherford hen echter deloyaal en zette hen uit het bestuur, waarna hij zelf de algehele leiding op zich nam -- daarmee de wensen van Russell negerend.

Russell had hem niet in die positie aangesteld, waarmee Rutherford dus tegen het testament en de uitdrukkelijke wil van "de speciale dienstknecht van de Heer"  inging.
(zo werd Russell genoemd in The Watchtower van 1 november 1922)

Door deze actie werd hij tevens de voorzitter van het Besturende Lichaam en bepaalde hij wat er in de lectuur kwam als geestelijk voedsel en "nieuw licht". Na zijn dood werd Nathan Knorr president.
De president van het Genootschap was tevens de voorzitter van het Besturende Lichaam.

Hoewel er dus officieel een Besturend Lichaam bestond moet u zich daar niet teveel bij voorstellen.
Dit Besturende Lichaam "bestuurde" helemaal niets.
Het bestuur van de organisatie lag eerst volledig in handen van Russell (als grootste aandeelhouder), daarna had Rutherford de volledige alleenheerschappij, hetgeen ook gold voor zijn opvolger, Nathan Knorr. De leden van het Besturende Lichaam werkten gewoon, net als alle anderen, in de fabrieken van het genootschap. Ze hadden niet de bijzondere status binnen de organisatie die ze nu hebben.

Deze situatie duurde voort tot 1971.
Het Besturende Lichaam -- op dat moment nog steeds gekozen door de leden/aandeelhouders -- bepaalde dat zij voortaan los stonden van het Genootschap en niet meer democratisch gekozen konden worden.  Dit kwam neer op een machtsovername en stuitte op heel wat bezwaren en tegenwerking van de zittende president. Het dagelijks bestuur van het Genootschap werd aan anderen overgedragen.

Dit "los staan" van het Genootschap is natuurlijk puur en alleen in juridische zin.
In de praktijk bepaald het Besturende Lichaam nu alles wat er gebeurt.
De corporatie (het Genootschap) wordt nu een "wettelijk instrument" genoemd waar het Besturende Lichaam gebruik van maakt.

[ zie ** voetnoot ]

Feitelijk heeft het toenmalige -- door leden gekozen -- Besturende Lichaam zichzelf tot onbepaalde tijd de macht toegeëigend over het Genootschap en daarmee over de geloofsgemeenschap van Jehovah's Getuigen.

Na deze bekendmaking in 1971 kwam er geen nieuw Besturend Lichaam.
Jezus stelde geen nieuwe bestuurders aan, bestuurders die HIJ, de meester, verkoos.

Het waren nog steeds dezelfde door aandeelhouders gekozen personen.
Ze waren nu echter lid van het Besturende Lichaam voor de rest van hun leven.
Iets dat zij zelf verordend hadden -- een kroon die zij zichzelf opzetten.

Nieuwe leden werden voortaan alleen aangesteld op uitnodiging van dit lichaam zelf.
Het ligt voor de hand dat er alleen personen uitgenodigd worden die op één lijn denken.
Eenheid is van het allerhoogste belang voor de organisatie  [ zie Eenheid belangrijker dan waarheid? ]

Hierdoor houdt het zichzelf in stand en heeft aan geen enkel wettelijk orgaan verantwoording af te leggen.  Zelfs niet aan de Getrouwe en Beleidvolle slaaf !
En dat terwijl zij zegt deze slaaf te vertegenwoordigen.

Er is geen enkele vorm van controle op dit bestuursorgaan en als iemand serieuze vragen stelt loopt hij het risico geëxcommuniceerd te worden [ zie Recht op Informatie ]

Wat is uw mening?

Door wie is het Besturende Lichaam aangesteld?
Wat zegt uw gezonde verstand?

Was het Jezus.....of waren het mensen met geld?
Voetnoot:

** Praktijkvoorbeeld van deze juridische constructie:

In oktober 2011 werd de "Getrouwe en Beleidvolle Slaaf" door de Australische autoriteiten voor het gerecht gedaagd.  Het juridische argument van de advocaten van het genootschap was dat de gedaagde - de Getrouwe en Beleidvolle slaaf - niet bestond

Hoewel het Besturende Lichaam zich opwerpt als vertegenwoordiger van deze slaaf, heeft ze zichzelf volkomen losgeweekt van het genootschap - en dus van de verantwoording.  Officieel staat het Besturende Lichaam los van het genootschap. Het genootschap is slechts een drukkerij, meer niet.

bron
zie De Wachttoren van 15 januari 2001  blz.28Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Besturende Lichaam - door wie aangesteld?

Als de veronderstelling correct is dat Jezus een samengestelde Getrouwe en Beleidvolle slaaf-klasse heeft aangesteld in 1919, dan is de volgende vraag legitiem:

Hoe is het bestuur overgegaan van deze behoorlijk grote klasse op slechts enkele leden van een Besturend Lichaam?

               Guy H. Pierce               David H. Splane               Geoffrey Jackson               John E.Barr
Anthony Moris

Hoe zal de meester hier over denken?

De organisatie leert dat Jezus in 1919 een uit vele duizenden personen bestaande Getrouwe en Beleidvolle slaaf heeft aangesteld over alle aardse belangen van het koninkrijk.

Daar komt in de praktijk niets van terecht.
De volledige belangenbehartiging is overgenomen door de 10 mannen van het Besturende Lichaam.