Exit 2
Exit2-logo

De Grote Schare -- volgens Openbaring

De 2-klassen leer van het Wachttorengenootschap berust sterk op het verslag in Openbaring hoofdstuk 7.
Het visioen van Johannes over de 144.000 verzegelden "uit elke stam van de zonen van Israël" wordt toegepast op een "gezalfde klasse", ook wel een "geestelijk Israël" genoemd.

Vers 9 t/m 17, die een "grote schare....uit alle natiën en stammen en volken en talen" beschrijft, wordt daarentegen toegepast op een "aardse klasse" met een status van "geestelijk bekeerde heidenen".

Het boek "Het herstel van het paradijs voor de mensheid -- door theocratie" zegt op blz 80 over deze "grote schare":

"Daar zij geen verzegelde geestelijke Israëlieten zijn, bevinden zij zich als het ware in het Voorhof der heidenen, welke voorhof in de dagen van Jezus Christus en zijn apostelen deel uitmaakte van de tempel in Jeruzalem."

Als we de uitspraken over deze twee groepen naast elkaar leggen ontstaat er een interessant beeld.
Over beide groepen wordt namelijk precies hetzelfde gezegd.

In onderstaande tabel ziet u links de teksten die door het Besturende Lichaam op een aardse "grote schare" worden toegepast, en rechts teksten die door het Besturende Lichaam uitsluitend op de "gezalfde klasse", de 144.000, worden toegepast.

 

Toegepast door het genootschap
op de aardse klasse,
de "grote schare"

Toegepast door het genootschap
op de "gezalfde klasse" met een hemelse bestemming

 
  Openb.7:9
Na deze dingen zag ik, en zie! een grote schare....
Openb.19:1
Na deze dingen hoorde ik iets dat was als een luide stem van een grote schare in de hemel....
 
  Openb.7:9
...uit alle natiën en stammen en volken en talen....
Openb.5:9
...uit elke stam en taal en elk volk en elke natie...
 
  Openb.7:9
...staande voor de troon....
Openb.14:1,3
...144.000....zingen als het ware een nieuw lied vóór de troon...
 
  Openb.7:9
...en voor het Lam....
Openb.5:8
...de vierentwintig oudere personen [vielen] voor het Lam neer....
 
  Openb.7:9
...gehuld in lange witte gewaden...
Openb.6:11
En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven...
 
  Openb.7:10
En zij blijven met een luide stem roepen en zeggen: "Redding [hebben wij te danken] aan onze God....en aan het Lam."
Openb.19:1
...een grote schare in de hemel...zeiden: "Looft Jah!  De redding en heerlijkheid en de kracht behoren aan onze God...
 
  Openb.7:14
Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen...
2 Thess.1:7
...maar aan u die verdrukking lijdt, verlichting tezamen met ons bij de openbaring van van de Heer Jezus vanuit de hemel...     [tijdens de grote verdrukking dus]
 
  Openb.7:14
...zij hebben hun lange gewaden gewassen en hebben ze wit gemaakt in het bloed van het Lam.
Openb.22:14
Gelukkig zijn zij die hun lange gewaden wassen, opdat...zij ingang in de stad mogen verkrijgen [het Nieuwe Jeruzalem]
 
  Openb.7:15
...zij verrichten dag en nacht heilige dienst...in zijn tempel...

[ hier wordt het Griekse woord NAOS (tempel) gebruikt, dat verwijst naar het heiligdom, en nooit naar het "voorhof der heidenen". ]

Het Wachttorengenootschap erkent dat NAOS verwijst naar de hemelse woonplaats van God, maar plaatst de grote schare in de voorhof van die tempel, de "voorhof der heidenen".

Merk echter op dat Openb.11:2 zegt dat de voorhof volledig buiten geworpen moest worden en dat het aan de natiën is gegeven. Het mocht zelfs niet "gemeten" worden.
Dit klinkt niet als een bevoorrechte plaats om heilige dienst te verrichten.
Openb.11:1
...meet het tempelheiligdom [ NAOS ] van God en hen die daarin aanbidden...

[ Hen die daarin aanbidden zijn volgens het WTG de 144.000.
De grote schare verricht kennelijk dienst in die zelfde NAOS , oftewel de hemel. ]
 
  Openb.7:15
...zal zijn tent over hen uitspreiden.
2 Kor.6:16
Want wij [de 144.000] zijn een tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: "Ik zal onder hen verblijven en onder hen wandelen..."

[ De voetnoot laat zien dat dit dezelfde betekenis heeft als een tent over hen uitspreiden.]
 

Over deze 144.000 personen zegt Openbaring 7:4 dat ze zijn "verzegeld uit elke stam van de zonen van Israël", 12.000 uit elk van de 12 stammen.
Deze "zonen van Israël" worden in de Wachttoren publicaties niet in letterlijk, maar in figuurlijk opzicht bezien als deel van het "Geestelijke Israël".

De 12 "stammen" worden eveneens bezien als figuurlijke stammen.
De logica gebied dan ook dat het aantal van 12.000 uit elk van die "figuurlijke" stammen niet letterlijk is, maar figuurlijk. Het wordt nu eenmaal moeilijk om 12.000 letterlijke personen te verzegelen uit een "figuurlijke" stam.

Als deze 12.000 verzegelden figuurlijk bedoeld zijn, hoe kan dan de optelling van al die figuurlijke aantallen (12x12.000) uitkomen op een letterlijk aantal van 144.000 ?
Ligt het niet voor de hand dat de uitkomst (144.000) ook figuurlijk is?

Het Wachttorengenootschap volgt echter een vreemde redenering.
Het stelt dat, aangezien de "grote schare" beschreven wordt als een groep die "niemand tellen kon" en daarom een ongedefinieerd groot aantal kan zijn, de 144.000 daarentegen een letterlijk en absoluut aantal moet zijn, eenvoudig omdat hier een exact aantal wordt gegeven.

Echter, in haar uitleg over de 24 oudere personen (Openb.5:8) stelt ze dat dit aantal niet letterlijk is, maar figuurlijk het totale aantal personen [de 144.000] vertegenwoordigd die met Christus in de hemel zullen regeren, ondanks het feit dat ook hier een exact aantal wordt genoemd.

In Openbaring worden vele exacte aantallen genoemd, zoals:
- 7 geesten (1:4),
- 7 sterren (1:16),
- 10 dagen (2:10),
- 24 tronen, 24 oudere mannen, en 7 lampen (4:4,5),
- 4 levende schepselen (4:6,7),
- 7 hoorns en 7 ogen (5:6),
- het vierde deel van de aarde (6:8),
- 4 engelen, 4 winden, 4 hoeken van de aarde (7:1),
- een derde deel van de bomen, een derde deel van de zee, een derde deel van
  de schepselen in de zee, en een derde deel van de boten, (8:7-12).

Al deze aantallen worden door het Wachttorengenootschap gezien als figuurlijk en symbolisch, ondanks het feit dat hier exacte aantallen worden genoemd.

Er is eenvoudig geen basis om een willekeurig getal uit Openbaring te lichten en dat tot letterlijk getal te verheffen.
Temeer nog omdat uitgerekend dit getal de optelling is van figuurlijke aantallen (12x12.000).

Het is dus zeer wel mogelijk dat het getal 144.000 eveneens figuurlijk is en het totale aantal geestelijke Israëlieten vertegenwoordigd.
In dat geval zou de "grote schare" een afbeelding kunnen zijn van dezelfde groep, maar dan gezien vanuit het standpunt van de realiteit (een ongedefinieerd groot aantal), de vervulling van het symbolische getal 144.000.
Dit zou zeker verklaren waarom over beide groepen dezelfde verklaringen worden gegeven, zoals uit bovenstaande tabel blijkt.

Ver gezocht?
Het Besturende Lichaam gebruikt dezelfde redenering, maar dan voor de 24 oudere personen en de 144.000.
In hun uitleg vertegenwoordigen deze 24 oudere personen het totale aantal van de 144.000.
De 144.000 zouden dezelfde groep zijn, maar dan gezien vanuit de realiteit, het werkelijke aantal verzegelden.

Wat is de consequentie van de gedachte dat er GEEN twee klassen zijn?
Wat betekent het als de "grote schare" dezelfde groep is als de "144.000"?

De consequentie van deze gedachte is enorm.

Als er GEEN twee klassen zijn is u jarenlang het voorrecht onthouden om deel te nemen aan de avondmaalviering.
Dan is u het voorrecht ontnomen om in uw hart te zeggen:  "ABBA!  Vader."
Het Besturende Lichaam leert namelijk dat dit een voorrecht is waarop alleen de "gezalfde klasse" aanspraak kan maken.

Het zou verder betekenen dat Jezus ook UW middelaar is.
Ook daarvan wordt door het Besturende Lichaam beweerd dat dit alleen geldt voor de "gezalfde klasse".

Is dat geen zaak om tot op de bodem uit te zoeken? 


Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

De Grote Schare

Nergens in de bijbel wordt beweerd dat de "andere schapen" waar Jezus over sprak, dezelfde groep mensen is die in Openbaring 7 een "grote schare" wordt genoemd.

Verklaringen van die strekking kunt u alleen vinden in de lectuur van het genootschap.

De link tussen deze twee groepen werd slechts gelegd door Rutherford in de jaren 30 van de vorige eeuw.

De 2-klassen-leer: een fundamentele leerstelling van het genootschap

De volledige leer van het genootschap leunt zwaar op de 2-klassen-leer.
Een "kleine kudde" van 144.000 gezalfden die naar de hemel gaan en een "grote schare" van miljoenen "andere schapen" die hier op aarde in een paradijs mogen leven.

Deze "kleine kudde" heeft grote autoriteit over de "grote schare".