Komen deze plagen van God?


In GELOOF & RELIGIE besloot ik met de opmerking dat als u wilt  vluchten uit Babylon de Grote, u zal moeten vluchten uit alle religie, omdat er niet zoiets bestaat als ware of valse religie.

Ik wil echter niet dat deze opmerking nog meer bijdraagt aan de stress die sommigen reeds ervaren.
Er zijn namelijk veel broeders en zusters die het gevoel hebben letterlijk gevangen te zitten in deze situatie.

Het kan zijn dat uw hele familie in de "waarheid" is en het zou een emotionele ramp kunnen zijn om dit alles op te geven.

Daarom is het goed om eens nader te beschouwen wat er feitelijk staat in Openbaring 18
vanaf vers 4.

Eerst een korte samenvatting van wat het genootschap ons leert.

   -  Babylon de Grote is het wereldrijk van valse religie.
   -  Het in vers 4 genoemde "mijn volk" heeft zich verenigd in de enige ware religie, namelijk
      Jehovah's Getuigen.
   -  Niet vluchten uit Babylon heeft tot gevolg dat u in haar zonden deelt en daarom ook een
      deel van haar plagen zult ontvangen.
   -  Iedereen die niet gevlucht is uit Babylon zal omkomen in het oordeel dat God aan
      Babylon zal voltrekken.

Met deze uitleg in gedachten kan het behoorlijk angstig zijn als u beseft dat alle religie vals is en u er voor uw gevoel niet uitkan.
In dat geval kunt u alleen maar hopen dat Armageddon nog lang op zich laat wachten.

Maar is dit werkelijk wat er in Openbaring 18 staat?
Dit is wat er in vers 4 - 8 staat:

4 En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: „Gaat uit van haar, mijn volk, indien GIJ niet met haar in haar zonden wilt delen, en indien GIJ geen deel van haar plagen wilt ontvangen. 5 Want haar zonden hebben zich helemaal tot aan de hemel opgehoopt, en God heeft zich haar ongerechtigheden te binnen gebracht. 6 Vergeldt haar gelijk zijzelf vergolden heeft, en doet haar tweemaal zoveel, ja, tweemaal het aantal dingen die zij gedaan heeft; doet in de beker waarin zij een mengsel heeft gedaan, tweemaal zoveel van het mengsel voor haar. 7 In de mate dat ze zichzelf verheerlijkt en in schaamteloze weelde geleefd heeft, geeft haar in die mate pijniging en rouw. Want in haar hart blijft ze zeggen: ’Ik zit als koningin, en ik ben geen weduwe, en ik zal nooit rouw zien.’ 8 Daarom zullen op één dag haar plagen komen, dood en rouw en hongersnood, en ze zal geheel verbrand worden met vuur, want Jehovah God, die haar heeft geoordeeld, is sterk.

In vers 4 staat dat de inwoners van Babylon een deel van haar plagen zullen ontvangen.
In vers 8 staat dat de plagen die God uitstort over Babylon behoorlijk vernietigend zijn, ja, ze zal geheel verbrand worden met vuur.

De vraag is natuurlijk of de plagen uit vers 4 dezelfde plagen zijn als in vers 8.

In vers 4 richt de stem uit de hemel zich duidelijk tot (door religie) misleidde mensen, de inwoners van Babylon.
Vanaf vers 5 wordt er echter met geen woord meer gerept over mensen, maar alleen gesproken over Babylon als stad, als instituut, met andere woorden over de religie als instelling.

Stel uzelf de volgende vragen:
Denkt u dat God door religie misleidde mensen zal doden omdat ze misleid zijn?
Is het niet juist een kenmerk van misleiding dat je het niet in de gaten hebt?
(zie De Wachttoren, 15 februari 2004, blz.5)

Zijn misleidde mensen eigenlijk geen slachtoffers?
Kan iemand oprecht zijn, maar toch misleid?

Plagen, van wie?
Wat als de plagen uit vers 4 niet van God komen, maar vanuit Babylon zelf?
Vanuit de religie waar de persoon mee verbonden is?

Als u in een land leeft waar weinig voedsel is en uw religie leert dat u in ieder geval moet zorgen dat de ratten voldoende te eten hebben, dan heeft u honger en uw kinderen lijden gebrek.

Welke (hemelse) vader zou dat willen voor zijn kinderen?
Is dat geen plaag die vanuit iemands eigen religie over hem komt?

Het kenmerk van religie is dat ze lasten (plagen) leggen op de schouders van het volk.

Sommige plagen vallen meer op dan andere, omdat ze extreem zijn, maar iedere kerkganger heeft te maken met kerkregels.

Vraag uzelf af:

Zit er veel verschil in het verbieden van voedsel  (vlees op vrijdag)  en kinderen die geen snoepje mogen aanpakken vanwege een verjaardag?

Zit er verschil in het verbieden te trouwen (celibaat) en het zeer sterk ontmoedigen en regelrecht afraden te huwen en kinderen te krijgen omdat de prediking belangrijker is, zo vlak voor het einde?
Want dat is precies wat het genootschap in het boek "Kinderen" schreef en sindsdien vele keren herhaald heeft.
Als Gods kanaal, Gods aangestelde slaaf en door de geest geleide organisatie, zegt dat dit niet de tijd is om een gezin te stichten, dan is dat voor de gelovige toch "verbieden te trouwen"?
U dient immers met dezelfde achting naar de stem van het Besturende Lichaam te luisteren als naar de stem van God.
Dan voelt u zichzelf toch egoïstisch en schuldig als u wèl trouwt en kinderen neemt?

Kinderen, blz. 346
Onze hoop is, dat binnen enkele jaren ons huwelijk voltrokken zal worden en door des Heeren genade zullen wij kinderen hebben, die tot eer van den Heere zullen opgroeien. Wij kunnen ons huwelijk beter uitstellen tot de eeuwige vrede op aarde gekomen is. Thans moeten wij onzen last niet grooter maken, maar wij moeten vrij en voor den dienst des Heeren toegerust zijn. Wanneer DE THEOCRATIE in volle werkzaamheid is, dan zal het geen last meer zijn, om een gezin te hebben."


Hoeveel broeders en zusters hebben deze raad opgevolgd en zijn nog steeds kinderloos.
Velen van hen werken op de bijkantoren van het genootschap, zijn zendeling, pionier of zijn in de kringdienst.

Iedere inwoner van Babylon ontvangt een deel van haar plagen.
Plagen - niet afkomstig van God - maar van hun eigen religie.

Is het in dat geval niet een liefdevolle waarschuwing van Jezus om Babylon te verlaten in plaats van een dreigement met dodelijke plagen?
Als u geen deel van haar (Babylons) plagen wilt ontvangen, vlucht dan !!!

Merk op dat er staat: "Gaat uit van haar, mijn volk,...."
Er staat niet: "Gaat uit van haar, en wordt mijn volk,..."

Volgens de leer van het genootschap kan u geen deel van Gods volk zijn zolang u in Babylon bent.
U kunt dan ook pas gedoopt worden als u officieel bent uitgeschreven uit de kerk.

Zou u wederom banden aanknopen met een kerk door ergens lid van te worden, dan wordt u uitgesloten en bent u geen deel meer van Gods volk.

Maar Jezus spreekt tot ZIJN volk dat kennelijk nog in Babylon is.
Is dit niet een liefdevolle herder die spreekt?
Hij dreigt niet met plagen, gooit niet met stenen naar zijn schapen, nee, hij roept ze, en zijn schapen herkennen zijn stem en komen.

Even afstand nemen
Als u zo klein zou zijn als een luis en u zou op een rozenblad zitten, zou u dan zien dat u op een roos zat?
Al wat u ziet is rood, eindeloos veel rood.
Pas als u wordt opgetild en het van een afstand ziet neemt u de vorm van de roos waar en ziet u pas waar u werkelijk op zat.

Het bijzondere is dat als u er midden in zit u het niet ziet als plagen.
Hoe komt u erbij, is uw eerste reactie, Jehovah's Getuigen zijn vrije mensen en leven in een geestelijk paradijs.

Wel, laat me u even optillen en de zaak vanaf een afstandje bekijken.

Stel dat u naar uw huisarts gaat omdat u zo moe bent.
Hij onderzoekt u maar kan geen fysiek probleem ontdekken.
Daarom vraagt hij hoe uw week eruit ziet.

Nou,... zegt u....; (want dit is een kans om getuigenis te geven....)
Ik ben Jehovah's Getuige en wij hebben 5 vergaderingen per week, dat is dus 5 uur.
Daar komt natuurlijk nog de reistijd bij, alles bij elkaar nog 1 uur.
Dan bereid ik me nog voor op de Wachttorenstudie, dat kost me ruim een 1 uur.
Hetzelfde geldt voor de boekstudie, dat is ook 1 uur.
Ik lees iedere dag even de dagtekst, maar dat tel ik niet mee, dat is slechts 6 minuten per dag, dus ruim een half uur per week.
O ja, en dan hebben we ook nog op maandagavond onze gezinsstudie met de kinderen.
Dat is ook 1 uur.
Op woensdagochtend heb ik mijn vaste velddienst-afspraak, dat kost me alles bij elkaar een hele ochtend, laten we zeggen 2,5 uur.
Eigenlijk zou ik ook nog wat tijd moeten vrijmaken voor persoonlijke studie, maar ik ben zo moe, daarom kom ik ook bij u.

De ogen van de arts worden steeds groter en hij zegt:
Dus als ik goed kan rekenen is dat 12 uur per week, dat is 52 uur per maand, dat is anderhalve werkweek per maand. (12x52/12=52)
En u doet dit naast uw normale dagelijkse werk?


Dat klopt, zegt u vol trots, tenzij ik die week een toespraakje heb op de theocratische school, dan ben ik nog heel wat extra uurtjes kwijt aan voorbereiding.

En uw man, doet hij dat ook?
Jazeker, maar die is ouderling in de gemeente, dus die is hele avonden weg voor vergaderingen en herderlijke bezoekjes. Daar is hij heel serieus in.
Hij heeft naast deze routine ook om de week een aandeel op de dienstvergadering, dus dat kost hem nog wat extra tijd aan voorbereiding
O ja, af en toe heeft hij ook een openbare lezing voor te bereiden, dan zie ik hem een poosje niet.

Ik begrijp het, zegt de arts, wat was uw klacht ook al weer?
U was zo moe?

Ja, dat klopt, maar dat komt niet dáárdoor, zegt u snel -- bevreesd dat hij misschien zal denken dat u dit als een last ervaart -- want dat zou geen getuigenis zijn.
Als je twee of drie hele dagen naar een kring of congres moet, dan ben je pas moe.

Even denkt u aan vorige maand, toen was u in de hulppioniersdienst, zal ik dat vertellen?
Nee, laat ik dat maar niet doen, dat is misschien te veel voor hem.

De arts kijkt u aan, en houd zijn mond.
Hij wil u niet kwetsen.

Als u dit door de ogen van een vrij man bekijkt, zou u dan zeggen dat dit zware lasten zijn op de schouders van het volk?
Is dit een last die God oplegt, of is dit opgelegd door een religie?
Van wie komen deze lasten (plagen)?

Klinkt dit als een weldadig juk en de lichte vracht die Jezus aanbood?   

En als u dit niet als plagen beschouwd, wat vindt u dan van de uitsluitingsprocedure?

Wat doet u als één van uw geliefde familieleden of vrienden een misstap begaan en de ouderlingen zijn niet overtuigd van zijn berouw?
U geeft uw broer, uw zoon, dochter, vader of moeder gewoon over aan Satan, u gaat niet meer met hem om.

Vraag uzelf af:  is dat een plaag van God of is dat een plaag van uw eigen religie?

Wat doet u als uw minderjarige kind een bloedtransfusie nodig heeft?
U weigert dit en riskeert het leven van uw kind omdat u geleerd hebt dat dit Gods wil is.
Dit is pure horror en de nachtmerrie van iedere ouder.
Van wie is deze plaag afkomstig?
Van God, die het leven van mensen zo hoog schatte dat hij zijn eigen zoon gaf.......of van uw eigen religie..... van Babylon de Grote?

Natuurlijk verschillen de plagen per religie.
Sommige zeer strenge religies ontnemen u letterlijk de vrijheid van meningsuiting.
En dit is zeker iets dat opgaat voor de organisatie van Jehovah's Getuigen.
(zie de Koninkrijksdienst van september 2007  u vindt een kopie onder Recht op informatie )

Zou God ons de mond willen snoeren?
Zou God de universele strijdvraag die volgens het genootschap speelt (zullen met verstand begiftigde schepselen God uit vrije wil dienen?), beslechten door diezelfde schepselen hun vrijheid van meningsuiting te ontnemen?
Of is dit een plaag uit onze eigen religie?

De Wachttoren,15 september 1989  blz.23, par.13

"Het steeds hogere niveau van onderwijs heeft de voorraad beschikbaar talent dermate doen toenemen dat volgelingen zo kritisch zijn geworden dat het bijna onmogelijk is hen te leiden".

Zou die uitspraak iets te maken kunnen hebben met het advies om geen hoger onderwijs te volgen?  Raken ze de controle kwijt?

Wat denk u, is het God die zegt dat u geen hoger onderwijs moet volgen of is het de religie waarin u verkeerd?
Gebrek aan degelijk onderwijs is een plaag die u de rest van uw verdere leven blijft achtervolgen.
Dit is geen "oud licht", geen achterhaald standpunt van het genootschap.

Hier onder is een recente opname te zien van een lezing, gehouden door Gerrit Lösch, lid van het Besturende Lichaam, op een Italiaans congres in 2007.

(De kwaliteit hangt sterk af van de snelheid van uw internetverbinding)
(klik op de opname om te starten)


Wat vond u van zijn vergelijking?
Geeft het volgen van een hogere opleiding hetzelfde risico als een kogel door uw hoofd schieten?
Het feit dat ooit iemand dat overleefd heeft wil volgens Gerrit Lösch niet zeggen dat u het aan iedereen aanbeveelt om het zelf ook te doen.
Het feit dat sommigen een hogere opleiding hebben "overleefd" is volgens hem nog geen reden om het zelf ook te doen.

Hij verklaarde dat het wel of niet volgen van een hogere opleiding uw geloof weerspiegeld...... of het gebrek daaraan !
Hij prees openlijk iedereen die zijn opleiding vaarwel zei, maar iedereen die wel een dergelijke opleiding volgt moet verantwoording afleggen aan Jehovah.

Natuurlijk zei hij ook dat dit een zaak is die ouders voor hun kinderen dienen te beslissen omdat het Besturende Lichaam geen "meesters over uw geloof" willen zijn.
Maar vervolgens zeggen deze vertegenwoordigers van Jezus, in naam van God, dat het volgen van hoger onderwijs een gebrek aan geloof weerspiegeld en dat u daarvoor verantwoording moet afleggen aan God.
Welke oprecht gelovige Jehovah's Getuige durft dan nog naar de universiteit?
Zijn dit geen plagen/lasten die u door uw eigen religie worden opgelegd?

De plagen - wanneer?
Openbaring 18 vers 4 zegt dat als u niet vlucht u een deel van haar plagen ontvangt.

Volgens de uitleg van het genootschap zal dit gebeuren ten tijde van de grote verdrukking, met de vernietiging van Babylon de Grote.

Dat zou betekenen dat alleen zij die toevallig op dat moment in leven zijn een deel van haar plagen ontvangen.

Eeuwen lang zijn mensen in Babylon geweest en hebben gedeeld in haar zonden en zijn in ouderdom gestorven.
Maar.... zij ontspringen de dans want zij krijgen volgens het genootschap gewoon een opstanding op aarde.   Voor hen dus geen deel van haar plagen

Pech voor degenen die toevallig in leven zijn als Babylon aangepakt wordt.
Is rechtvaardigheid gebaseerd op toeval?

Als deze plagen echter uit Babylon zelf komen heeft iedereen die in haar zonde deelde, eeuwen lang een deel van haar plagen ontvangen.
En als ik alleen al denk aan de tijd van de kruistochten, de inquisitie, de brandstapels, de enorme kathedralen waarvoor arme boeren diep in de buidel moesten tasten, dan kan ik me wel iets bij die plagen voorstellen.
Ja, mensen hebben door de eeuwen heen een hoge prijs betaald onder het juk van religie.

Het heeft altijd geloond om te vluchten uit Babylon de Grote.

Tegenstrijdig
Volgens de uitleg van het genootschap zal iedereen die zich in Babylon de Grote bevindt vernietigd worden door deze plagen van God.

Is het echter niet waar dat de hoogwaardigheidsbekleders van deze wereld, zoals regeerders, vooraan in de kerk zitten?

Vers 9 zegt echter:

"En de koningen der aarde die hoererij met haar hebben bedreven en in schaamteloze weelde hebben geleefd, zullen over haar wenen en zich in droefheid om haar slaan, wanneer zij naar de rook kijken die van haar verbranding afkomt, 10 terwijl zij uit vrees voor haar pijniging op een afstand staan...."

Deze koningen der aarde, de prominente en meest belangrijke leden van de kerken, zijn dus nog in leven als Babylon vernietigd is. Ze kijken naar de rook die van haar verbranding afkomt.

Is ook dit niet een aanwijzing dat de plagen in vers 8 niet komen over mensen, maar over religie, over de kerken als instelling, het instituut Babylon?

God gooit hier het badwater weg...., niet de baby.

Niet de mensen waar zijn zoon juist voor gestorven was, terwijl zij nog zondaars waren.

Als de plagen in vers 4 echter dezelfde zijn als in vers 8, dan zou iedereen die niet gevlucht is daardoor gedood moeten zijn.
Het verslag laat zien dat dit niet het geval is.

Persoonlijke beslissing
Moet u wel of niet vluchten uit Babylon de Grote?

Voor mijn gevoel is het een persoonlijke beslissing die iedereen voor zich moet nemen.
Vlucht u niet dan zult u de plagen, die uw religie over u brengt, voor lief moeten nemen.

Wilt u echt vrij zijn dan zult u moeten vluchten.
Wilt u leven in de "vrijheid van de zonen Gods", dan zult u moeten vluchten.

Eén ding weet ik echter zeker, en dat is dat de uitleg die het genootschap geeft aan de plagen van Babylon de Grote aan alle kanten rammelt.

Voel u nooit bedreigd door Jezus.
Hij gaf zijn leven voor u.


 

     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

      Informatieplatform Jehovah's Getuigen

Vluchten uit Babylon

Wat betekent het te vluchten uit Babylon?
Wat zijn de plagen die u ontvangt als u niet vlucht?
Kunt u geen deel van Gods Volk zijn zolang u in Babylon bent?