Exit 2
Exit2-logo
Oorspronkelijke notulen van de rechtbank Vertaling in het Nederlands Commentaar
Is it not vital to speak the truth on religious matters? Is het niet essentieel om de waarheid te spreken in religieuze kwesties?  
It certainly is. Dat is het zeker.  
Is there in your view room in a religion for a change of interpretation of Holy Writ from time to time? Is er, naar uw mening, ruimte in een religie om van tijd tot tijd de interpretatie van Heilige Geschriften te veranderen?  
There is every reason for a change in interpretation as we view it, of the Bible.
Our view becomes more clear as we see the prophesy fulfilled by time.
Er is alle rede voor een verandering van interpretatie van de Bijbel, zoals wij het bezien. Ons inzicht wordt steeds helderder naarmate we de profetie vervuld zien worden in de loop van de tijd.  
You have promulgated - forgive the word - false prophesy? U hebt - vergeef me de uitdrukking - openlijk valse profetieën verkondigd? to promulgate:
Het openlijk bekend maken; publiceren; verkondigen; onderwijzen
van wet of leerstelling
We have - I do not think we have promulgated false prophesy, there have been statements that were erronious, that is the way I put it, and mistakes. We hebben - Ik denk niet dat we valse profetieën hebben verkondigd, er waren verklaringen die foutief waren, zo wil ik het stellen, en vergissingen.
Is it a most vital consideration in the present situation of the world to know if the prophesy can be interpreted into terms of fact, when Christ's Second Coming was? Is het in de huidige situatie van de wereld van vitaal belang  om te weten of de profetie exact uitgelegd kan worden, wanneer de tweede komst van Christus was?  
That is true, and we have always striven to see that we have the truth before we utter it.  We go on the very best information we have but we cannot wait until we get perfect, because if we wait until we get perfect we would never be able to speak. Dat is waar, en we hebben er altijd naar gestreefd om de waarheid te hebben voordat we het uitspreken. We werken met de beste informatie die we hebben maar we kunnen niet wachten totdat we volmaakt zijn, want als we wachten tot we volmaakt zijn zouden we nooit kunnen spreken. Hij omzeilt de vraag.

Geeft hij indirect toe dat het niet van vitaal belang is om te weten  wanneer de 2e komst van Christus was?
Let us follow that up just a little.
It was promulgated as a matter which must be believed by all members of Jehovah's Witnesses that the Lord's Second Coming took place in 1874?
Laten we daar nog even op doorgaan.
De tweede komst van de Heer in 1874 werd verkondigd als een leerstelling die door alle leden van Jehovah's Getuigen moest worden geloofd?
 
I am not familiar with that. You are speaking of a matter that I know nothing of. Daarmee ben ik niet bekend. U spreekt over een zaak waar ik niets van weet.  
You heard Mr. Franz's evidence? U hebt het bewijs van Mr. Franz gehoord?  
I heard Mr. Franz testify, but I am not familiar with what he said on that, I mean the subject matter of what he was talking abaut, so I cannot answer any more than you can, having heard what he said. Ik heb het Mr. Franz horen verklaren, maar ik ben niet bekend met wat hij daarover zei, ik bedoel het onderwerp waarover hij sprak, dus ik kan er niet meer over zeggen dan u, gehoord hebbende wat hij zei.  
Leave me out of it? Laat mij erbuiten?  
That is the source of my information, what I have heard in court. Dat is de bron van mijn informatie, wat ik in de rechtbank heb gehoord.  
You have studied the literature of your movement? U hebt de literatuur van uw beweging bestudeerd?  
Yes, but not all of it. 
I have not studied the seven volumes of "Studies in the Scriptures", and I have not studied this matter that you are mentioning now of 1874.
I am not at all familier with that.
Ja, maar niet alles. 
Ik heb niet de zeven delen van "Schriftstudies" bestudeerd, noch heb ik deze zaak die u noemde betreffende 1874 bestudeerd.
Ik ben daar volkomen onbekend mee.
 
Assume from me that it was promulgated as authoratative by the Society that Christ's Second Coming was in 1874? Neem van mij aan dat het genootschap met gezag de Tweede Komst van Christus verkondigde in 1874?  
Taking that assumption as a fact, it is a hypoethical statement. Deze veronderstelling aannemen als feit, het is wel een hypothetische stelling.  
That was the publication of false prophesy? Dat was het publiceren van valse profetie?  
That was the publication of a false prophesy, it was a false statement or an erronious statement in fulfilment of a prophesy that was false or erronious. Dat was de publicatie van een valse profetie, het was een valse verklaring of een foutieve verklaring van de vervulling van een profetie, dat was verkeerd of foutief.  
And that had to be believed by the whole of Jehovah's Witnesses? En dat moest gelooft worden door alle Jehovah's Getuigen? SCHOKKEND !
Yes, because you must understand we must have unity, we cannot have disunity with a lot of people going every way, an army is supposed to march in step. Ja, want u moet begrijpen dat we eenheid moeten hebben, we kunnen geen wanorde gebruiken met een hoop mensen die alle kanten opgaan, een leger wordt verondersteld in de pas te lopen. Kan het nog duidelijker gezegd worden?

Eenheid is belangrijker dan waarheid.
Dwaling is te verkiezen boven verlies van eenheid.
You do not believe in the wordly armies, do you? U gelooft niet in de wereldse legers, nietwaar?  
We believe in the Christian Army of God. Wij geloven in het Christelijke leger van God.  
Do you believe in the wordly armies? Gelooft u in de wereldse legers?  
We have nothing to say abaut that, we do not preach against them, we merely say that the wordly armies, like the nations of the world today, are a part of Satan's Organisation, and we do not take part in them, but we do not say the nations cannot have their armies, we do not preach against warfare, we are merely claiming our exemption from it, that is all. Daar hebben we niets over te zeggen, we prediken niet tegen hen, we zeggen slechts dat de wereldse legers, net als de naties van de wereld, een deel zijn van Satans Organisatie, en wij nemen er geen deel in, maar we zeggen niet dat de naties niet hun legers mogen hebben, we prediken niet tegen oorlogvoering, we claimen slechts onze vrijstelling daarvan, dat is alles.  
Back to the point now.
A false prophesy was promulgated?
Terug naar het onderwerp nu.
Een valse profetie werd verkondigd?
 
I agree that. Daar stem ik mee in.  
It had to be accepted by Jehovah's Witnesses? Het moest worden geaccepteerd door Jehovah's Getuigen?  
That is correct. Dat is correct.  
If a member of Jehovah's Witnesses took the view himself that that prophesy was wrong and said so he would be disfellowshipped? Als een lid van Jehovah's Getuigen voor zichzelf inzag dat die profetie vals was en dit zou zeggen, dan zou hij worden uitgesloten?  
Yes, if he said so and kept persisting in creeting trouble, because if the whole organisation believes one thing, even though it be erronious, and somebody else starts on his own trying to put his ideas across then there is disunity and trouble, there cannot be harmony, there cannot be marching.
When a change comes it should come from the proper source, the head of the organisation, the governing body, not from the bottum upwards, because everybody would have ideas, and the organisation would disintegrate and go in a thousand different directions.
Our purpose is to have unity.
Ja, als hij dit zegt en volhardt in het maken van moeilijkheden, want als de hele organisatie één ding gelooft, zelfs als het foutief is, en iemand gaat op eigen houtje zijn ideeën verspreiden, dan is er wanorde en moeilijkheden, daar kan geen eenheid zijn, daar loopt men niet in de pas.
Een verandering moet komen uit de juiste bron, het hoofd van de organisatie, het Besturende Lichaam, niet van beneden naar boven, want iedereen heeft wel ideeën, en de organisatie zou uiteenvallen en in 1000 verschillende richtingen gaan.
Ons doel is om EENHEID te hebben.
Als dit niet schokkend is?

Hier wordt letterlijk gezegd wat het doel is:
EENHEID en
IN DE PAS LOPEN

ORGANISATIE MAG NIET UITEENVALLEN

ORGANISATIE IS DUS BELANGRIJKER DAN WAARHEID
Unity at all costs? Eenheid ten koste van alles? Zelfs ten koste van individuele schapen

Ze worden uitgesloten ter wille van de eenheid, zelfs al hebben ze gelijk.
Unity at all costs, because we believe and are sure that Jehovah God is using our organisation, the governing body of our organisation to direct it, even though mistakes are made from time to time. Eenheid ten koste van alles, want wij geloven en zijn er zeker van dat Jehovah God onze organisatie gebruikt, en het Besturende Lichaam om haar te leiden, zelfs indien van tijd tot tijd fouten worden gemaakt.
And unity based upon an enforced acceptance of false prophesy? En eenheid gebaseerd op afgedwongen acceptatie van valse profetie?  
That is conceded to be true. Dat is, toegegeven, de waarheid.  
And the person who expressed his view, as you say, that it was wrong, and was disfellowshipped, would be in breach of the Covenant, if he was baptised? En de persoon die zijn kijk uitdroeg, dat het fout was, en uitgesloten werd, zou in overtreding van de Overeenkomst zijn, als hij gedoopt was? Met de 2e doopvraag erken je deze overeenkomst met de organisatie
That is correct. Dat is correct.  
And as you said yesterday expressly, would be worthy of death? En zoals u gisteren uitdrukkelijk zei, zou de dood waardig zijn?  
I think - - - Ik denk - - -  
Would you say yes or no? Zou u zeggen Ja of Nee?  
I will answer yes, unhesitatingly. Ik zal zonder aarzeling JA antwoorden.  
Do you call that religion? Noemt u dat religie?  
It certainly is. Dat is het zeker.  
Do you call it Christianity? Noemt u dat Christelijk?  
I certainly do. Dat doe ik zeker.  
     
Later, tijdens de ondervraging:    
     
In connection with mistakes, you were cross-examined at some length as to differances of view which might have taken place in the authoritative exposition of the Scriptures over the years since the foundation of the Society, and I think you agreed there had been differences? I.v.m. vergissingen bent u tijdens het kruisverhoor uitgebreid gehoord over de verschillen van inzicht die mogelijk plaatsvonden in het op gezaghebbende wijze uiteenzetten van de Schrift gedurende de jaren vanaf de oprichting van het Genootschap, en ik denk dat u het ermee eens was dat deze verschillen er waren?  
Yes. Ja  
You also quite frankly agreed that persons who at any time are not prepaired to accept authoritative exposition are liable to expulsion from the Society, with such spiritual consequences as that may entail? U stemde er ook openhartig mee in dat personen die op enig moment niet bereid zijn gezaghebbende uiteenzettingen te accepteren, onderhevig zijn aan verbanning door het Genootschap, met alle geestelijke gevolgen die dat met zich meebrengt?  
Yes, I said that and I state that again. Ja, dat zei ik en dat verklaar ik opnieuw.  
     

 
Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen

Hayden C. Covington  1911 - 1978

Vice-president van 1942
tot 1945. 

Juridisch vertegenwoordiger
van het genootschap.


Notulen uit 1954 van de Walsh-rechtszaak

Hier volgt de vertaling van een deel van het onder ede afgelegde getuigenis van Hayden C.Covington.

Het volledige verslag kunt u vinden in PDF-formaat onder  De Walsh rechtszaak.