Stel onderstaande vragen aan ouderlingen in uw gemeente

Uw volgzaamheid als JG aan het Besturende Lichaam (BL) staat of valt met het feit of zij inderdaad in 1919 door Jezus in hun positie zijn aangesteld.

Immers, als dit niet zo is dan volgt u slechts mensen en zijn de woorden van het BL net zoveel waard als die van u of mij.

Het vreemde verschijnsel doet zich voor dat heel vaak in de lectuur van het genootschap naar 1919 wordt verwezen als het jaar van hun aanstelling, maar dat er nooit bewijzen worden gegeven. Het blijft altijd bij opmerkingen als “zoals de geschiedenis aantoont” of “zoals we weten” en woorden van gelijke strekking, alsof hun aanstelling als vanzelfsprekend moet worden aangenomen.

Bovendien ontdekte het BL pas in 1927 dat de getrouwe en beleidvolle slaaf geen individuele persoon was (Russell) maar een ‘klasse’ en het duurde nog tot 1932 voordat ze voor het eerst verwezen naar het jaar 1919 als het jaar van aanstelling, wat natuurlijk erg vreemd is als je als “getrouwe en beleidvolle” slaaf pas na 13 jaar ontdekt dat je bent aangesteld.

Als de ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ bestaat uit alle nog in leven zijnde gezalfden, en zij als geheel zijn aangesteld over al zijn bezittingen, hoe kan het dan dat slechts een klein groepje van ongeveer 10 mannen in Brooklyn bepalen wat als waarheid moet worden aanvaardt?

Komt het er in de praktijk niet op neer dat die “aanstelling” volledig geclaimd wordt door het BL, met uitsluiting van alle andere “gezalfden”?

Als een gezalfde een brief zou schrijven aan Brooklyn met een afwijkend inzicht, waarom wordt dat dan niet als nieuw licht bezien, maar moet ook deze broeder “wachten” op God, totdat Hij het via het BL in Brooklyn zal openbaren?   Wat “beheren” al die andere gezalfden dan in feite?

Als onze overleving afhangt van onze juiste verhouding met de ‘broeders van Jezus’, hoe kan het dan dat de schapen in Mattheüs 25: 34 hun beloning krijgen voordat hen wordt verteld over die ‘geringsten’?

   - Hoe komt het dat zij hun beloning krijgen zonder dat zij bewust die ‘geringsten’ hebben gezocht?
   - Toonden die schapen geen verbazing over hun beloning?
   - Waarom zouden ze verbaasd zijn als ze al die tijd in een juiste verhouding met die
     ‘broeders van Jezus’ hadden geleefd?

   - Waarom wordt alleen in de NW-vertaling de uitspraak van Jezus vertaald met  “Wie is werkelijk
     de getrouwe en beleidvolle slaaf….”?
   - Waarom geven andere vertalingen (inclusief de Griekse grondtekst waaruit de NW is vertaald)
     dit weer met “Wie is dan de getrouwe en beleidvolle slaaf…?
   - Geeft dit niet een heel andere betekenis aan die woorden en voegt het geen tijdselement toe?
   - Verwijst het in dat geval niet naar de voorgaande verzen, waarin Jezus zegt dat de ‘heer des
     huizes’ onverwacht zou thuiskomen?
   - Wie zou dan (op het moment van thuiskomst) nog wakker zijn en dus “getrouw en beleidvol”
     blijken te zijn?
   - Spoorde Jezus niet al zijn discipelen aan om wakker te blijven, en niet slechts een klein
     groepje?

   - Waarom plaatst het BL de vervulling van hst 25 (schapen en bokken) sinds de WT van
     15 oktober 1995 blz. 23 par.2-3 in de toekomst?
   - Leggen ze daar niet zelf uit dat dit komt omdat Jezus de zaken in chronologische volgorde
     vertelde?
   - Dat het wordt uitgesproken na hst 24:29-31, waarin hij spreekt over “Onmiddellijk na de
     verdrukking van die dagen… Dan zal het teken van de zoon des mensen in de hemel
     verschijnen
”?
   - Liggen die gebeurtenissen niet onmiskenbaar nog in de toekomst?
   - Is het niet waar dat hij vers 45-47 ook pas daarna uitsprak?
   - Is het niet inconsequent om die verzen uit de context te halen en gewoon te stellen dat die
     in 1919 in vervulling gingen?
Zijn die verzen niet de basis van hun claim op autoriteit?


Als zij werkelijk Gods kanaal zijn en door Gods Geest geleidt worden, hoe komt het dan dat geen enkel “licht” dat zij verspreiden, van blijvende aard is?

   - Hoe komt het dat zij de term “voortschrijdend licht” blijven gebruiken, terwijl die term nergens
     in de schrift te vinden is?
   - Wordt het echter niet constant in de geest van de broeders herhaald door het op te nemen in
     het refrein van lied 56 (oude bundel) en het vanaf podia te gebruiken?
   - Welke profeet kent u die ooit licht van God moest “herroepen” vanwege
     “voortschrijdend licht”?
   - Heeft God ooit een profeet woorden laten spreken die niet uitkwamen?
   - Heeft Paulus of Petrus ooit inzichten veranderd vanwege “nieuw licht”, om dat na een poosje
     weer terug te draaien naar het oude inzicht?

Wat was echter het kenmerk van een valse profeet?

   - Hoe vaak heeft het BL geroepen dat Armageddon voor de deur stond?
   - Zijn 1914, 1918, 1925, 1975, het geslacht van 1914, (om er slechts enkelen te noemen) niet
     allemaal vals gebleken?
   - Bleek dat leiding van Gods geest te zijn geweest?
   - Heeft Jezus ons niet expliciet gewaarschuwd voor mensen die zouden zeggen:
     De bestemde tijd is nabij gekomen”?
   - Zei hij niet duidelijk: “GAAT HEN NIET ACHTERNA”? (Lukas 21:8)
   - Heeft Gods geest het BL deze woorden van Jezus laten “herzien” met “nieuw licht”?
   - Wat vindt u van de jaartekst van 2007? (“De grote dag van Jehovah is nabij.”)

   - Hoeveel broeders en zusters zijn er gestorven omdat ze iedere vorm van bloedtransfusie of
     orgaantransplantatie weigerden?
   - Hoeveel broeders zijn er uitgesloten voor zaken die nu aan het eigen geweten worden overgelaten?
   - Zou Gods geest broeders aan Satan overleveren omdat ze bloedfracties namen die nu wél
     worden toegestaan?

Kan iemand in de gemeente blijven “dienen” in een verantwoordelijke positie als hij de dood van een ander op zijn geweten heeft en dit feit alom bekend is geworden?

   - Waarom kan het Besturende Lichaam dat dan wel?
   - Toonde God met de toevluchtsteden niet, hoeveel waarde hij aan een mensenleven toekende?
   - Ging dat niet juist over onopzettelijke doodslag?
   - Hoeveel broeders hebben hun vrijheid en vaak ook hun leven verloren vanwege weigering van
     vervangende dienstplicht, iets dat nu wel is toegestaan?
   - Hoeveel zijn er in de jaren 70 vervolgd en gedood omdat het BL besliste dat de broeders in
     Malawi geen politieke partijkaart mochten kopen voor nog geen 60 cent?
   - Moesten ze van het BL niet politiek neutraal zijn?

   - Staat dit niet in schril contrast met het lidmaatschap dat het genootschap in 1991 aanvroeg
     bij de Verenigde Naties om nota bene vrijwillig als NGO een partner van de VN te worden?
   - Kun je zeggen dat je politiek neutraal bent als je 10 jaar lang (1991-2001) als NGO partner bent
     van een organisatie die je zelf identificeert als het “scharlakengekleurde wilde beest”?
   - Dekt hun excuus “We hadden een bibliotheekkaart nodig” volledig de lading?
   - Is het vrijwillig lid worden van de VN minder erg dan een gedwongen partijkaart kopen?
   - Als jullie - als ouderlingen - dit hadden gedaan, zouden jullie dan nog langer kunnen “dienen”
     in de gemeente?
   - Waarom had dit voor het Besturende Lichaam dan geen enkele consequentie?
Wat zei Jezus over “zware vrachten leggen op de schouders van het volk”, maar die zelf niet aanraken?

Waarom voerde het genootschap vele rechtszaken en besteedde het tientallen miljoenen dollars om te voorkomen dat lijsten met meer dan 20.000 namen van pedofielen bekend werden? (zie bijvoorbeeld uitspraak van 16 oktober 2006 - Case No. 26-22191 JCCP No. 4374 Charissa W. et al, versus Watchtower Bible and Trakt Society of New York, et al. – Superior Court For the State of California, County of Napa - door het genootschap verloren)

   - Waarom betaalde het genootschap vele miljoenen dollars aan slachtoffers om te zwijgen?
   - Waarom besteed het genootschap geld uit de vrijwillige bijdragen van broeders om pedofielen
     te beschermen?
   - Hoe geloofwaardig is het BL nog?

Als JEZUS zegt: “Niemand komt tot de Vader dan door bemiddeling van MIJ”, waarom plaatst het BL zich dan als extra schakel tussen Jezus en mensen? (Joh.14:6 en Hand.4:12)

   - Waarom kun je alleen tot Jezus komen, via de bemiddeling van de slaafklasse?
   - Is dit, in het licht van hun opgebouwde bericht, niet de arrogantie ten top?
   - Hebben ze de ‘wet van de Christus’ niet veranderd in “een verzameling van geboden en
     verboden die ieder aspect van ons leven beheersen
”? (citaat uit ouderlingenboek ‘Schenkt
     aandacht aan uzelf en aan de gehele kudde’ blz. 152 onder het kopje “De wet van de
     christelijke gemeente”)
   - Gaf Jezus ons niet de ‘wet van de liefde’, ook wel de ‘wet van de vrijheid’ genoemd?
   - Verwijst Paulus daar niet naar als hij zegt: “Voor zulk een vrijheid heeft Christus ons vrijgemaakt.
      Staat daarom vast en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
”? (Gal.5:1)
   - Is een slavenjuk niet precies wat het BL ons opnieuw oplegt?

Waarom laat het BL ons geloven, dat wij niet in staat zijn om zelf na te denken?

   - Waarom mogen wij niet op ons eigen gevoel vertrouwen?
   - Als wij de schrift nooit kunnen begrijpen zonder de leiding van het BL, hoe kunnen we dan ooit
     doen wat in 1 Johannes 4:1 staat? “Geliefden, gelooft niet elke geïnspireerde uiting, maar
     beproeft de geïnspireerde uitingen om te zien of ze uit God voortspruiten, want er zijn vele valse
     profeten tot de wereld uitgegaan.

   - Hoe kunnen we dan ooit beproeven of de uitspraken van het BL uit God zijn?

   - Waarom is het nodig om degenen die wel beproeven of hun uitspraken uit God zijn te chanteren
     met verlies van vrienden en familieleden (uitsluiting)?
   - Waarom wordt je bedreigd met het kwijtraken van al je geliefden als je vraagtekens zet bij de
     uitspraken van het BL en je jezelf uit de gemeente terugtrekt, terwijl je niets verkeerds doet?

   - Het gevolg is dat niemand openlijk hun uitspraken op de proef stelt (op basis van angst).
   - Is het toeval dat die regeling pas in 1981 werd ingevoerd, kort nadat een lid van het BL
     (br. Raymond Franz) en een aantal broeders van de schrijversafdeling van het WTG het
     hoofdkantoor verlieten omdat ze wisten dat fundamentele dingen die ze moesten schrijven
     niet in overeenstemming waren met de schrift?

Helpt die regeling om te voorkomen dat ongewenste informatie bekend wordt?

   - Stel dat het BL inderdaad niet Gods kanaal is en iemand ontdekt die waarheid, hoe kan die
     informatie dan met anderen gedeeld worden?
   - Heeft het geen doofpoteffect?

   - Hoeveel Getuigen weten dat president Rutherford een alcoholist was?
   - Wie is op de hoogte van de rechtszaak die hij daarover verloor en de torenhoge
     schadevergoeding waartoe hij veroordeeld werd?
   - Een alcoholist die door God is aangesteld om zijn aardse organisatie te leiden?
   - Zouden dronkaards Gods koninkrijk beërven?

Waarom wordt aan het BL een hogere belangrijkheid toegekend dan aan God?

   - Als ik mijn geloof in God kwijtraak dan word ik bezien als zwak, maar het heeft verder geen
     consequenties. Ik mag mijn familie blijven zien en men zal mij geduldig proberen te helpen.
   - Als ik mijn geloof in het BL kwijtraak, dan word ik uitgesloten en verdien de dood.

Indien u over deze zaken spreekt met anderen in uw gemeente, kunt u bezoek verwachten van 2 plaatselijke ouderlingen.
Zij zullen zeggen dat zij 'verontrustende berichten' uit de gemeente hebben gehoord en nu bij u willen onderzoeken of u een valse leer brengt.

Zij zullen u opdragen niet langer met uw broeders over dit soort vragen te spreken.
Als u hier niet aan voldoet kunt u worden uitgesloten - ter bescherming van de gemeente.

   - Of is dit ter bescherming van het BL?
   - Waarom wordt er gegrepen naar een emotioneel chantagemiddel?
   - Uitsluiting houdt immers het verlies van uw familie en vrienden in?

   - Het waren de overpriesters en Sadduceeën die in Hand.4:17 zeiden: “Maar laten wij, opdat het
     niet nog verder onder het volk wordt verbreid,
hun met dreigementen zeggen tot geen enkel
     mens meer op basis van deze naam te spreken
”.
   - Ze wilden de discipelen monddood maken, dezelfde motivatie als die van het BL.
   - Petrus gaf echter ten antwoord: “Maar wat ons betreft, wij kunnen niet ophouden te spreken over
     de dingen die wij gezien en gehoord hebben”.
(vers 20)

   - Vergeet niet dat het de “boze” slaaf was die zijn medeslaven begon te slaan als ze niet aan hem
     (de boze slaaf) gehoorzaamden, tot grote woede van de heer des huizes (Matth.24:49).


     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Persoonlijk

Op deze pagina wil ik enkele persoonlijke gedachten met jullie delen.

Niets hierin is bedoeld als absolute waarheid of poging om anderen te overtuigen.

Lees het ter informatie en vorm een eigen mening.

Vragen over het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen

Deze pagina bevat een samenvatting van vragen die over dit bestuurslichaam gesteld kunnen worden.