Exit 2
Exit2-logo

Voldoen aan de vereisten voor NGO partnerschap met de Verenigde Naties


Zoals VN
Resolutie 1296 (XLIV) van 23 mei 1968 verklaarde, is het de bedoeling dat een NGO 

 "initiatieven zal ondernemen om het werk van de VN te ondersteunen en kennis van haar principes en activiteiten [te] bevorderen, in overeenstemming met haar eigen intenties en doelstellingen en de aard en omvang van haar competenties en activiteiten."

In de brochure NGO's and the United Nations Department of Public Information, uitgegeven door de VN, worden de vereisten voor dit partnerschap uiteengezet en wordt het volgende  over de verantwoordelijkheden van NGO’s gezegd:

"Sinds de oprichting van de Verenigde Naties in San Francisco in 1945, hebben NGO's een waardevolle bijdrage geleverd aan de internationale gemeenschap door de aandacht te vestigen op belangrijke onderwerpen, initiatieven en programma's te ondersteunen, het verspreiden van informatie en het vormen van de publieke opinie ter ondersteuning van de Verenigde Naties en haar gespecialiseerde afdelingen. In de laatste twee decennia is de NGO deelname aan het werk van de Verenigde Naties exponentieel gestegen, zowel op de VN kantoren als in het veld.
Aansluiting bij de DPI vormt een verplichting daartoe."

Merk op dat het een verplichting van de NGO is om in die activiteiten te delen.

In 1998 voldeed het genootschap aan deze eis met de publicatie van deze Ontwaakt!

In dit tijdschrift werden 12 pagina's besteed aan een jubileum van het 50-jarige bestaan van "De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens", een verklaring die in 1948 door de VN was aangenomen.  Twaalf pagina's en geen woord van ernstige kritiek, laat staan iets over het standpunt dat het genootschap inneemt tegenover de VN.....is dat niet vreemd?

Met "ernstige kritiek" bedoelen we hier natuurlijk de kritiek die het genootschap zegt op de bijbel te baseren, namelijk dat de VN "het beeld is van Satans met bloed bevlekte politieke stelsel" en dat ondersteuning van dit "beeld" tot de dood zal leiden op Gods oordeelsdag.
Niet de algemene kritiek dat alles nog veel beter kan en de doelstellingen van de VN nog lang niet zijn behaald.

Dit tijdschrift werd aan de VN aangeboden als bewijs dat aan de verplichtingen voldaan was.


De VN publiceerde vervolgens dit tijdschrift op haar website tussen andere ondersteunende artikelen van NGO’s.

Klik op de link hiernaast en zie het tweede artikel van boven: A "Long Job Finished".

Update: De pagina is van de UN-website verwijderd. Een kopie is echter te openen als PDF-file door hier te klikken.

(zie ook kopie uit web-archief)

Nu is de VN geen organisatie met religieuze doeleinden, dus het interesseert hen niet echt dat het Wachttorengenootschap gratis Bijbelstudies aan mensen geeft.
Dit zal door hen niet worden opgevat als ondersteuning van de VN.

Dus werden in deze Ontwaakt! enkele termen die Jehovah’s Getuigen normaal gebruiken, vervangen door woorden die VN-vertegenwoordigers wél begrijpen.

Waar het Wachttorengenootschap normaal spreekt van een bijbelstudieprogramma, staat er nu op blz.11, onder het kopje “Een tweeledige reden voor verandering”:

Terwijl het VN-Decennium voor mensenrechten-educatie weldra zijn vijfde jaar zal ingaan, slaagt een internationaal, niet-gouvernementeel educatie-programma er al vele decennia in, de gezindheid van miljoenen mensen te veranderen.”

Natuurlijk wordt hier gewoon verwezen naar de huisbijbelstudies die door de Getuigen worden geleidt.
Maar een “niet-gouvernementeel educatieprogramma “ past in het taalgebruik van de VN-vertegenwoordigers.  (toevallig staat NGO voor “Niet-Gouvernementele Organisatie”)
Dit is de enige keer dat in de lectuur deze uitdrukking wordt gebruikt.

Een zelfde taalgebruik vinden we op blz.12 onderaan.

“Thans voltooien gemiddeld ruim 1000 mensen per dag de basiscursussen die Jehovah’s Getuigen geven en sluiten zich aan bij deze wereldwijde vredesmacht.”

Wederom, u begrijpt dat met deze basiscursussen gewoon de huisbijbelstudies bedoeld worden.
En de wereldwijde vredesmacht las u natuurlijk als Gods volk in deze tijd.
Toen u dit artikel in 1998 las zult u dit zo begrepen hebben, nietwaar?
Maar deze artikelen werden niet geschreven met het oog op u, maar met het oog op de VN-vertegenwoordigers.

De VN is een vredesmacht…..dat is taal die ze begrijpen.
Bovendien was de VN het onderwerp van deze serie artikelen.
Dus welke indruk wordt er dan gewekt als gezegd wordt dat mensen na het volgen van een basiscursus zich aansluiten bij een wereldwijde vredesmacht?

Werp eens een blik op de titel van het artikel op blz. 11 van deze Ontwaakt!
“Mensenrechten voor allen….Wereldwijde realiteit!”

Is dit geen uitroep die op twee manieren kan worden gelezen?
Als U dit leest denkt u aan het koninkrijk onder Jezus dat u binnenkort verwacht.
Dat koninkrijk is voor u zo zeker dat het voor u reeds een realiteit is.

Maar een VN-vertegenwoordiger die dit artikel als bewijsmateriaal onder ogen krijgt leest hierin een erkenning van het harde werk dat de VN de afgelopen decennia heeft gedaan.
Het is immers een wereldwijde realiteit!
Het wekt de indruk dat het NU reeds plaatsvindt….en dus op de VN wordt toegepast.

Deze Ontwaakt! staat vol zorgvuldig gekozen woorden en uitdrukkingen die door zowel de Getuigen als de VN positief begrepen kunnen worden.

Lees bijvoorbeeld op pagina 14 hoe een VN-medewerker opmerkt dat een wereldregering een utopie is en hoe het artikel vervolgens naadloos overgaat op de suggestie dat een hemelse regering hiertoe wèl in staat is.
Geheel zonder ook maar één negatief woord over de VN.

Het artikel besluit met:

“Hoe gauw zal dit op mondiale schaal gebeuren? In het bijbelstudie-programma dat Jehovah’s Getuigen verzorgen, wordt ook die vraag bevredigend beantwoord.”

Door te verwijzen naar dit bijbelstudieprogramma wordt dit heikele punt vakkundig omzeild.

Hebt u meegeholpen om dit tijdschrift van huis tot huis aan te bieden?
Zou u dit ook gedaan hebben als u had geweten dat dit tijdschrift door de VN als reclame voor haar activiteiten op haar website zou worden gezet?

Kunt u zich voorstellen dat veel Getuigen, toen zij dit achteraf vernamen, hierdoor gechoqueerd waren?

De DPI van de VN werd overspoeld met brieven van verontruste Getuigen die om opheldering vroegen.

Hoe anders klonk dit in artikelen die vóór 1992 geschreven werden.
Zoals de Wachttoren van 1 september 1987, blz 20, par.13:

De Verenigde Naties zijn feitelijk een tegen Jehovah God en zijn opgedragen Getuigen op aarde gekante wereldse bond van natiën. Dit lichaam is in werkelijkheid een samenzwering, waarbij de wereldse natiën hun hoofden bij elkaar steken en zich erop beraden wat ze de zichtbare organisatie van Jehovah God op aarde kunnen aandoen. Als iets wat zich gedurende dit „besluit van het samenstel van dingen” zou voordoen, werd het afgeschaduwd door de samenzwering waarnaar in Jesaja 8:12 werd verwezen. — Matthéüs 24:3.

Of het in 1990 uitgegeven boek: “De mens op zoek naar God”.
Op blz.370, par.10 staat:

"Wat voorzegt de bijbel over de uiteindelijke bestemming van deze internationale hoer? In symbolische taal beschrijft het boek Openbaring haar vernietiging door toedoen van politieke elementen. Deze worden gesymboliseerd door „tien horens” die steun verlenen aan de Verenigde Naties, „een scharlakengekleurd wild beest” dat het beeld is van Satans met bloed bevlekte politieke stelsel. — Openbaring 16:2; 17:3-16.”

Gaat het Besturende Lichaam niet erg ver om een bibliotheekkaart te verkrijgen?Freedom-logo
     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

   Informatieplatform Jehovah's Getuigen 

Ontwaakt!  22 november 1998                   

  Een verplichting van de NGO is het verspreiden van informatie en het vormen van de publieke opinie ter ondersteuning van de VN.

Heeft het genootschap aan die eis voldaan?
Hoe kwam deze uitgave op de website van de VN terecht?

Waarom Jehovah's Getuigen zo verbijsterd zijn

Jehovah's Getuigen geloven dat de Verenigde Naties een samenzwering zijn tegen het koninkrijk van God en dat het scharlakengekleurde wilde beest uit Openbaring naar de VN verwijst.
Ze geloven dat de VN binnenkort door God vernietigd zal worden.

De Wachttoren, 1 februari 1980 blz.19