Oorspronkelijke notulen van de rechtbank Vertaling in het Nederlands Commentaar
In addition to these regular publications do you prepare and issue a number of theological pamphlete and books from time to time? Verschaft u naast deze vaste uitgaven van tijd tot tijd nog een aantal theologische pamfletten en boeken ter verspreiding?  
Yes Ja  
Can you tell me this; are these theological publications and the semi-monthly periodicals used for discussion of statements of doctrine? Kunt u mij het volgende vertellen;
worden deze theologische publicaties en halfmaandelijkse periodieken gebruikt voor bespreking van leerstellige verklaringen
 
Yes Ja  
Are these statements of doctrine held to be authoritative within the Society? Zijn deze leerstellige verklaringen gezaghebbend binnen het Genootschap?  
Yes Ja  
Is their acceptance a matter of choice, or is it obligatory on all those who wish to be and remain members of the Society? Is hun acceptatie een kwestie van keuze, of is het verplicht voor al degenen die lid willen zijn en blijven van het Genootschap? Uit deze verklaring blijkt dat een Getuige niet anders KAN dan de verklaringen van het Genootschap te accepteren
It is obligatory. Het is verplicht.  
     
Het volgende verklaarde Fred Franz over de vereisten voor overleving van Armageddon blz 59 van het transcript
So that there will be in effect a new human society existing on earth as the result of that? Zodat er feitelijk als resultaat een nieuwe mensenmaatschappij op aarde tot bestaan zal komen?  
Yes. There will be a new world society in a new earth under new heavens, the former heavens and former earth having passed away in the battle of Armageddon. Ja.  Er zal een nieuwe wereldmaatschappij op een nieuwe aarde onder nieuwe hemelen zijn, de oude hemel en oude aarde zullen zijn voorbijgegaan in de oorlog van Armageddon.  
Then the population of this new earth, will that consist of Jehovah's Witnesses alone? De bevolking van deze nieuwe aarde, zal die uitsluitend bestaan uit Jehovah's Getuigen? Onder EDE verklaart de vice-president hier dat direct na Armageddon de bevolking UITSLUITEND uit Jehovah's Getuigen zal bestaan

Overleving is dus uitsluitend aan Jehovah's Getuigen voorbehouden

Als U zegt dat overleving van anderen een zaak van God is, aangezien ZIJN oordeel rechtvaardig is en HIJ harten van mensen kan lezen, is dat NIET de officiële leer van het genootschap en draait u om de hete brei heen.
Initially it will consist of Jehovah's Witnesses alone. The members of the remnant expect to survive that battle of Armageddon the same as a great crowd of these other sheep. The continuance of the remnant upon the earth after the battle of Armageddon will be temporary because they must finish their earthly course faithful in death, but the other sheep by continued obedience to the will of God may continue to live on earth for ever. Aanvankelijk zal het alleen uit Jehovah's Getuigen bestaan.
De leden van het overblijfsel verwachten, net als een grote schare andere schapen, de oorlog van Armageddon te overleven. Het verblijf van het overblijfsel op aarde na de oorlog van Armageddon zal tijdelijk zijn aangezien zij hun aardse loopbaan in getrouwheid moeten beëindigen in de dood, maar de andere schapen mogen, in voortdurende gehoorzaamheid aan God, voor altijd op aarde leven.
We gaan nu naar het deel van de ondervraging over de uitsluitingsprocedure
Dit is wat de toenmalige vice-president onder ede verklaarde:
blz 104 van het transcript
And are these disciplinary powers in fact exercised when the occasion arises? En wordt deze disciplinaire macht in voorkomende gevallen daadwerkelijk uitgevoerd?  
Yes, they are. Ja, dat worden ze.  
Well I will not ask you any more questions about that side of the matter but are there offences which are regarded as so grave as to warrant expulsion without hope of re-instatement? Wel, ik zal u verder geen vragen stellen over deze kant van de zaak, maar zijn er overtredingen die als zo ernstig beschouwd worden dat een uitsluiting gerechtvaardigd is zonder de hoop op herstel? Een andere mening hebben dan het Besturende Lichaam kan tot uitsluiting leiden

Uitsluiting zal leiden tot vernietiging, zonder hoop op leven in de nieuwe wereld

Als er geen hoop op leven in de nieuwe wereld is, dan is er voor hem ook geen hoop op een  opstanding

Dit is nog steeds de officiële leer van het genootschap
Yes. The fact is that ex-communication in itself can lead to the annilhilation of the ex-communicated one, if that individual never repented and corrected his course of action, and he continued outside the organisation.  There would be no hope of life for him in the new world, but there is a course of action which would result in ex-communication from which the individual could be certain never to return, and this is called the sin against the Holy Spirit. Ja.  Feitelijk kan uitsluiting op zich leiden tot de vernietiging van de uitgeslotene als die persoon nooit berouw heeft en zijn gedrag corrigeert en voortgaat buiten de organisatie te wandelen. Er zou voor hem geen hoop op leven zijn in de nieuwe wereld, maar er is een gedrag dat resulteert in uitsluiting waarvan de persoon zeker kan zijn nooit  terug te keren, en dit wordt de zonde tegen de Heilige Geest genoemd.

De rechtbank gaat vervolgens in op de herziene leerstellingen van het genootschap.  Hoe wordt omgegaan met mensen die de fout eerder inzien dan het Besturende Lichaam? blz 104 van het transcript
Is it not the case that Pastor Russell put that date in 1874? Is het niet waar dat Pastor Russell deze datum in 1874 plaatste?  
No Nee  
Is it not the case that he fixed the date prior to 1914? Is het niet waar dat hij die datum vóór 1914 plaatste?  
Yes Ja  
What date dit he fix? Welke datum bepaalde hij?  
The end of the time of the Gentiles he fixed as 1914. Hij bepaalde het einde van de tijden der heidenen op 1914.  
Did he not fix 1874 as some other crucial date? Bepaalde hij 1874 niet als een andere belangrijke datum?  
1874 used to be understood as the date of Jezus'Second Coming spiritually. 1874 werd begrepen als de geestelijke [onzichtbare] Tweede Komst van Jezus.  
Do you say, used to be understood? Zegt u, werd begrepen?  
That is right. Dat klopt.  
That was issued as a fact which was to be accepted by all who were Jehovah's Witnesses? Dat werd als feit uitgegeven en moest worden geloofd door alle Jehovah's Getuigen?
Yes Ja.  
That is no longer now accepted, is it? Dat wordt niet langer geloofd, nietwaar?  
No Nee  
Pastor Russell in so concluding posted the view, did he not, on an interpretation of the book of Daniel? Pastor Russell baseerde zijn kijk op een interpretatie van het boek Daniël, nietwaar?  
Partly Gedeeltelijk  
And in particular Daniel, Chapter 7 Verse 7, and Daniel, Chapter 12, Verse 12 ? En in het bijzonder Daniël hoofdstuk 7 vers 7, en Daniël hoofdstuk 12 vers 12 ?  
Daniel, 7,7, and 12, 12. Daniël 7,7 en 12,12.  
What did you say, he based something on these Scriptures?
His date of 1874 as a crucial date and the date of Christ's Second Coming?
Wat zei u, baseerde hij iets op deze schriftuurplaatsen?
Zijn datum 1874 als een cruciale datum en de datum van Christus' Tweede Komst?
 
No Nee  
What did you say he fixed it as; 
I understood that is what you said, I must have misunderstood you?
Wat zei u ook alweer [over die datum];
ik begreep dat u dat had gezegd, ik moet u verkeerd begrepen hebben?
 
He did not base 1874 on these Scriptures. Hij baseerde 1874 niet op deze schriftplaatsen.  
He based it on these Scriptures coupled with the view that the Austro-Gothic Monarchy occurred in 539? Hij baseerde het op deze schriftplaatsen in combinatie met de veronderstelling dat de Austro-Gothic Monarchie plaats vond in 539?  
 

Yes.  539 was a date that he used in the calculation. But 1874 was not based on that. Ja.  539 was een datum die hij gebruikte in de berekening. Maar 1874 was daar niet op gebaseerd.  
But it was a calculation which is no longer accepted by the Board of Directors of the Society? Maar het was een berekening die niet langer door de directie van het Genootschap geaccepteerd wordt?  
That is correct. Dat is correct.  
So that I am correct, I am just anxious to canvas the position; it became the bounden duty of the Witnesses to accept this miscalculation? Voor alle duidelijkheid, ik wil graag het juiste standpunt weergeven;  het werd de Getuigen verplicht om deze verkeerde berekening te accepteren?  
Yes Ja.  
Verder op blz 114 van transcript    
So that what is published as the truth today by the Society may have to be admitted to be wrong in a few years? Dus dat wat vandaag door het genootschap gepubliceerd wordt als de waarheid kan over een paar jaar verkeerd blijken te zijn?  
We have to wait and see. We zullen moeten afwachten.  
And in the meantime the body of Jehovah's Witnesses have been following error? En in de tussentijd hebben Jehovah's Getuigen een dwaling gevolgd?  
They have been following misconstructions on the Scriptures. Ze hebben misvattingen van de Schrift gevolgd.  
Error? Dwaling?  
Well. error. Wel, dwaling.  
     
De rechtbank gaat vervolgens in op de autoriteit die aan de lectuur van het genootschap wordt toegeschreven. blz 122 van transcript
In order to become an Ordained Minister of a congregation he must come to an understanding of the things contained in these books. Om een aangestelde bedienaar in de gemeente te worden moet hij de inhoud van deze boeken begrijpen. Let op de zeer ontwijkende antwoorden die hij vanaf dit punt geeft
But, then, is baptism not the ordaining of a person as a Minister? Maar, is de doop dan niet een aanstelling van een persoon als bedienaar?  
Yes. Ja  
Therefore at baptism must he know those books? Moet hij daarom ten tijde van de doop deze boeken kennen? Iedere Getuige weet dat het antwoord JA is.
He must understand the purposes of God which are set forth in those books. Hij moet het voornemen van God begrijpen, zoals uiteengezet in deze boeken.  
Set forth in those books, and set forth in those books as an interpratation of the Bible? Zoals uiteengezet in deze boeken, en uiteengezet in deze boeken als een interpretatie van de Bijbel?  
These books give an exposition on the whole Scriptures. Deze boeken geven een uiteenzetting van de gehele Schrift. Dit is geen antwoord op de vraag
But an authoritative exposition? Maar een gezaghebbende uiteenzetting?  
They submit the Bible or the statements that are therein made, and the induvidual examines the statements and then the Scriptures to see that the statement is Scripturally supported. Ze overleggen de Bijbel of de verklaringen die daarin worden gemaakt, en het individu onderzoekt de verklaringen en vervolgens de Schrift om te zien dat de verklaring Schriftuurlijk wordt ondersteund. Rookgordijn

Als het genootschap ronduit toegeeft dat hun uitspraken bindend zijn voor Getuigen, dan kunnen ze ook aansprakelijk worden gesteld bij fouten
He what? Hij doet wat?  He examens the Scripture to see whether the statement is supported by the Scripture. As the Apostle says: "Prove all things; hold fast that which is good". Hij onderzoekt de Schrift om te zien of de verklaring wordt ondersteund door de Schrift.  Zoals de Apostel zegt: "Onderzoekt alle dingen; houdt vast aan dat wat voortreffelijk is". De verantwoording wordt altijd bij het individu gelegd
I understand the position to be - do please correct me if I am wrong - that a member of the Jehovah's Witnesses must accept as a true Scripture and interpretation what is given in the books I reffered you to? Ik begrijp dat uw standpunt is - en corrigeer mij aub als ik abuis ben - dat een lid van de Jehovah's Getuigen alle uitspraken en interpretaties die in de boeken staan waar ik u naar verwees, moet accepteren als waar? Hier wordt duidelijk naar de situatie van een GEDOOPTE Getuige van Jehovah (een lid) gevraagd.
But he does not compulsorily do so, he is given his Cristian right of examining the Scriptures to confirm that this is Scripturally sustained. Maar hij doet dit niet gedwongen, hem is het christelijke recht gegeven om de Schrift te onderzoeken om te bevestigen dat dit Schriftuurlijk wordt ondersteund. Hier erkent hij het RECHT van iedere christen om ZELF de schrift te onderzoeken en te interpreteren
And if he finds that the Scripture is not sustained by the books, or vice verca, what does he do? En als hij vind dat de Schrift niet wordt ondersteund door de boeken, of visa versa, wat zal hij doen?  
The Scripture is there in support of the statement, that is why it is put there. De Schriftplaats wordt gegeven ter ondersteuning van de verklaring, daarom wordt hij daar geplaatst. Ontwijkend antwoord, of eigenlijk GEEN antwoord
What does a man do if he finds a disharmony between the Scripture and those books? Wat zal een man doen als hij vind dat de boeken niet met de Schrift overeenstemmen?  
You will have to produce me a man who does find that, then I can answer, or he will answer. U zal er iemand bij moeten halen die dat vindt, en dan kan ik antwoorden, of hij zal antwoorden. Heeft hij nog nooit iemand ontmoet met een afwijkende mening?
Did you imply that the individual member has the right of reading the books and the Bible and forming his own view as to the proper interpretation of Holy Writ? Zegt u hiermee indirect dat het individuele lid het recht heeft om deze boeken en de Bijbel te lezen, zijn eigen mening  vormend over de juiste toepassing van de Heilige Schrift? De vragen gaan nog steeds over GEDOOPTE Getuigen
He comes ...... Hij wordt ..... Rookgordijn wordt ontdekt
Would you say yes or no, and than qualify? Zegt u Ja of Nee, en dan pas toelichten? En nu valt de bijl
No.
Do you want me to qualify now?
Nee.
Wilt u dat ik het nu toelicht?
Nee, u mag NIET zelf een mening vormen.
Eindelijk het juiste antwoord.
Yes, if you wish? Ja, als u dat wenst?  
The Scripture is there given in support of the statement, and therefore the individual when he looks up the Scripture and therby verifies the statement, then he comes to the Scriptural view of the matter, Scriptural understanding as it is written in Acts, the seventeenh chapter and the elevent verse, that the Bereans were more noble then those of Thessalonica in that they received the Word with all readiness, and they searched the Scripture to see whether those things were so, and we instruct to follow that noble course of the Bereans in searching the Scripture to see whether these things were so. De schriftplaats is daar gegeven ter ondersteuning van de verklaring, en daarom, als iemand de schriftplaats opzoekt en daarmee de verklaring verifieert, dan komt hij tot de schriftuurlijke zienswijze van de zaak, schriftuurlijk begrip, zoals geschreven in Handelingen hoofdstuk 17 het 11e vers, dat de Bereeërs edeler waren dan hen in Thessalonika omdat zij het Woord met alle bereidwilligheid ontvingen, en de Schrift onderzochten om te zien of deze dingen zo waren, en wij instrueren om die edele handelswijze van de Bereeërs te volgen in het onderzoeken van de Schrift om te zien of deze dingen zo zijn. Direct weer een stortvloed van woorden om de aandacht af te leiden van dit korte, maar duidelijke antwoord

Dit antwoord gaat alleen op voor mensen die studie hebben.

Het ging echter al vijf vragen lang over gedoopte Getuigen..
A Witness has no alternative, has he, to accept as authoratative and to be obeyed instructions issued in the "Watchtower" or the "Informant" or "Awake"? Een Getuige heeft geen alternatief dan de instructies in de "Wachttoren" of de "Koninkrijksdienst" of "Ontwaakt!" als gezaghebbend te gehoorzamen, nietwaar? De rechtbank kijkt door het rookgordijn heen
He must accept those. Hij moet die accepteren. En zo is het
Is there any hope of salvation for a man who depends upon his Bible alone when he is in a situation in the world where he cannot get the tracts and publications of your Incorporation? Is er enige hoop op redding voor een man die alleen afhankelijk is van zijn Bijbel, als hij in een situatie is in de wereld waar hij de traktaten en publicaties van uw genootschap niet kan verkrijgen?  
He is dependant upon the Bible. Hij is afhankelijk van de Bijbel.  
Will he be able to interpret it truly? Zal hij tot een ware interpretatie in staat zijn?  
No Nee  
I do not want to bandy texts with you, but didn't Jezus say, "Whoever believeth in me, liveth and  "believeth in me shall never die"? Ik wil geen woordenstrijd met u, maar zei Jezus niet "Wie in mij geloofd, leeft" en "Wie in mij gelooft zal nimmer sterven"?  
Yes Ja  
     
     
      

 

 

     Menu

Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Recht op informatie
De Waarheid
Collapse Het Besturende LichaamHet Besturende Lichaam
Collapse Werd het jaar 1914 echt voorspeld?Werd het jaar 1914 echt voorspeld?
Collapse 'Gewetensconflict' - door Raymond Franz'Gewetensconflict' - door Raymond Franz
Collapse Eenheid belangrijker dan waarheid?Eenheid belangrijker dan waarheid?
Collapse Barbara AndersonBarbara Anderson
Collapse Het NGO debâcle met de VNHet NGO debâcle met de VN
Collapse Ingezonden materiaalIngezonden materiaal
Collapse Om over na te denkenOm over na te denken
Contact

   

Freedom 4 ALL

    Informatieplatform Jehovah's Getuigen

Frederick Franz onder 'ede'

In 1954 was Fred Franz
vice-president van het
genootschap.

Op 22 juni 1977 werd
hij op 83-jarige leeftijd
de 4e president van de
Watchtower Bible and
Tract Society.

Vertaling van het oorspronkelijke transcript van de Walsh-rechtszaak.

Op deze pagina vindt u de vertaling van zeer opmerkelijke uitspraken van de vice-president.
In zijn capaciteit van vice-president was hij tevens lid van het Besturende Lichaam van Jehovah's Getuigen.

Het volledige verslag kunt u vinden in PDF-formaat onder  De Walsh rechtszaak.